ارمیاء نبی

ارمیاء نبی
ارمیاء نبی
متحمل دردها برای رساندن پیام خدا
به معنای:
کلمۀ ارمیا به معنای » خداوند منهدم می سازد » یا » خداوند ساقط میکند » می باشد.
محل او در کتابمقدس:
از او کتابی به قلم خود او باقی مانده است.بنام » ارمیاء نبی » بیست و چهارمین کتاب از مجموعه کتابهای عهد عتیق و همچنین مفسرین،کتاب دیگری را نیز از او می دانند بنام » مراثی ارمیاء نبی » در این مورد اتفاق قول نیست.
محل تولد:
احتمالا در زمین بنیامین ( ارمیا ۱ : ۱) اسرائیل فعلی.
زمان حیات:
تقریبا اواخر سالهای ۷۰۰ قبل از میلاد تا اوایل سالهای ۶۰۰ قبل از میلاد می زیسته است.
اصل و نسب او:
ارمیاء پسر حلقیاء بود.از آنجایی که در زمین بنیامین بدنیا آمد.احتمال اینکه از نسل بنیامین برادر کوچک تنی یوسف بوده باشد بسیار قوی است.اگر این حدس درست باشد،پس ارمیاء از نسل بنیامین،بنیامین پسر یعقوب،یعقوب پسر ابراهیم،ابراهیم از نسل تارح،تارح از نسل سام،سام از پسران نوح،نوح پسر لمک،لمک از نسل انوش،انوش پسر شیث،شیث پسر سوم آدم و حوا پس از کشته شدن هابیل بدست برادر خود قائن،و آدم و حوا بدست خدای زنده،خلق شدند.
ضعف ها:
بنابه گفتۀ خودش مرتکب گناهانی شده بود که بر ما معلوم نیست.(مراثی ارمیا باب ۱ آیات ۱۸ و ۲۲).با علم و دانشی که از روح خداوند رسالت و نبوت خود را از خود خدا در سنین نوجوانی دریافت نموده و خدا بر او قبل از تولدش مهر زده بود(ارمیا باب ۱ آیۀ ۵)،اما در دوران خدمت خود بارها خدا را،شخصیت و انگیزۀ او را به زیر سوال برد.او را شخصی متحیر و جبار لقب داد(ارمیا باب ۱۴ ایۀ ۹).او را گمان برد که چشمه ای فریبنده و آب ناپایدار است(ارمیا باب ۱۵ ایۀ ۱۸).او را متهم به فریب دادنش کرد.(ارمیا باب ۲۰ آیۀ ۷).او را به دام انداختن او متهم نمود( مراثی ارمیا باب ۱ ایۀ ۱۳).هر چند می دانست خدا کیست و او از کجاست و سرانجامش چیست،باز از مرگ هراس داشت(ارمیا باب ۳۷ ایۀ ۲۰).
 
قوت ها:
کاهنی دلسوز.غمخوار درد مردم.وفادار به خدا به رغم ناملایمتی ها و شک هایی پی در پی.مطیع و اجرای کنندۀ فرمان خدا به رغم ناسپاسی و بی توجهی شنوندگانش.متحمل دردهایی فراوان برای رساندن پیام خدا به مردم خود.
یکی از بزرگترین و پر قدرت ترین انبیاء اسرائیل.کلام او تمامی اسرائیل را و سرزمین های دور دست را تحت تاثیر خود قرار داد،هر چند به او بی اعتنایی کردند اما او آنچه را که خدا از روز اول به او سپرده بود به کمال رساند و با افتخار ماموریت داده شده از طرف خدا را به انجام رساند.تمامی پیشگویی های او که از طرف خدا بود محقق شد،حتی بخش اعظم آن را خود شاهد آن بود.مابقی پیشگویی های او هنوز در دست انجام طرح الهی بوده و تعدادی حتی پس از گذشت ۲۷۰۰ سال در حال وقوع می باشد.
از زندگی او:
قبل از تولدش برای انجام ماموریتی بزرگ انتخاب شده بود.(ارمیا باب ۱ آیۀ ۵).گویا در دوران نوجوانی است که خدا او را مهیا می نماید برای ماموریتی که برای او در نظر داشته است.اما ارمیا بلافاصله از این دعوت گویی هراسان شده و به خدا می گوید:» آه،ای خداوند یهوه اینک من تکلم کردن را نمی دانم چونکه طفل هستم.»(ارمیا باب ۱ آیۀ ۶).خداوند او را قوت می دهد و به او میگوید من در این راه با تو هستم.و گویی برای مسلح ساختن ارمیا به این ماموریت:» دست خود را دراز کرده دهان (ارمیاء) را لمس کرد و خداوند به (او)گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم.»(ارمیا باب ۱ آیۀ ۹).و اینگونه ماموریت ارمیا آغاز شد.
طبق نوشتۀ خود او،او کاهنی در زمین بنیامین بوده است.آیا این نشان می دهد که او از قبیلۀ لاوی بوده یا بنیامین؟نمی دانیم.اما آنچه مهم است غیرت و مستمر بودن ارمیاء نبی در پیگیری ماموریتی که خدا به او از همان دوران نوجوانی محول مینماید می باشد.اما خدا از همان ابتدا به او فرموده بود که :» و ایشان با تو جنگ خواهند کرد «(ارمیا باب ۱ آیۀ ۱۹).کار بزرگ ارمیاء و ماموریت خطیر او در راستای بیدار سازی قوم اسرائیل در پهنای سرزمین آنها بوده است.همانطور که می دانید بعد از مرگ سلیمان،پادشاهی یکپارچۀ اسرائیل از هم پاشیده شده و این سرزمین به دو پادشاهی شمال(اسرائیل) و جنوب (یهودا) تبدیل گشت.هر دو سرزمین برخلاف و به رغم هشدارهای متعدد کتابمقدس،موسی،داوران اسرائیل که خدا آنان را برای هشدار دادن و هدایت فرستاد آنها باز در گناه زیستند و از گناه لذت بردند و آن را دنبال کردند.خدا خدایی قدوس و عادل است و گناه را هرگز نمیتواند ببیند.گناه همواره با خود تنبیه و مجازات را به همراه داشته است.با خود خشم خدا را دارد.ارمیا ماموریت داشت تا این پیام تلخ و حقیقی و قابل اجرا را نه مانند یونس به بیگانگان بلکه به مردم خانواده،کوچه و شهر و سرزمین خود بدهد.آیا آنها مانند مردم نینوا بلافاصله توبه کردند؟خیر.ارمیا یکی از تعداد اندک انبیای اسرائیل می باشد که برای رساندن پیام توبه و عظمت خدا به انسان مورد ضرب و شتم و تنبیه و مجازات قرار گرفت.خانواده اش او را ترک کرد.(ارمیا باب ۱۲ آیۀ ۶).همسایه هایش او را طرد کردند(ارمیا باب ۱۱ ایات ۱۹ تا ۲۱).دوستانش او را طرد کردند(ارمیا باب ۲۰ ایۀ ۱۰).شنوندگانش به او بی اعتنا بودند.(ارمیا باب ۲۶ آیۀ ۱۸).او را کتک زده و به زندان انداختند( باب ۳۷ ایات ۱۵ و ۱۶) در سیاه چال که از گِل بود او را با طناب بستند(ارمیا باب ۳۸ آیۀ ۶).او را به اسارت مصر بردند (ارمیا باب ۴۳ آیۀ ۶ و ۷).حتی آنانی که ادعای پیامبری از طرف خدا می کردند او را آزار داده و زندانی ساختند(ارمیا باب ۲۰ ایۀ  ۱ و ۲ ).اما با تمام این مصائب و شکنجه هایی که ارمیا متحمل شد او یکی از والاترین انبیا ماند و قویا اینکه خواهد ماند.او با خود پیام هایی زنده از طرف خدا حمل نمود و آن را برای نسل آینده در کتاب خود باقی گذاشت.ارمیا کسی بود که دادن و آمدن » عهدی تازه » از طرف خدا را در آینده بیان نمود.همان عهدی که مسیح در شب آخر زندگی جسمانی خود در شام آخری که با شاگردان خود می خورد در نوشیدن پیاله و ریخته شدن خون خود آن عهد را محقق و اجرا شده نامید.همچنین ارمیا نبی از طرف خدا نه تنها بر نابودی اسرائیل و به اسارت رفتن آنها به دست پادشاهان آشور و بابل وعده داد بلکه پیشگویی هایی چند در خصوص سرزمین های متعدد نیز نمود.از جمله ایلام،که امروزه ما آن را ایران مینامیم.
در فصل ۴۹ کتاب او آیات ۳۴ تا ۳۹ شما پیشگویی در بارۀ سرزمین ایران می خوانید.این پیشگویی تا حدودی انجام شده،اما هنوز کامل نگردیده،و در حال انجام می باشد.
ارمیاء نبی خرابی و اسارت مردم خود را دید اما توبۀ مردم خود را ندید.اکنون سن زیادی از او گذشته بود.اما ارمیاء نبی با تمام ناملایمتی ها و دردهایی که برای رهایی قوم خود از دست خشم خدا کشید،گویی جادۀ نجات را برای مسیحای موعود آماده می ساخت. گویی به مردم میگفت:شما قادر نیستید کما اینکه من نیستم که از خشم خدا بگریزیم.ما گناهکاریم(مراثی ارمیا باب ۵ ایۀ ۱۶).پس مسیح موعود باید بیاید تا این خشم خدا را بر خود بگیرد،او که بیگناه می باشد تا ما بتوانیم به حضور خدا بیاییم.
ارمیا نبی تا به دوران پیری به خدا وفادار ماند.از شیوۀ و مکان مرگ او خبری نداریم.اما می دانیم که تا به آن زمان او در انتظار رهایی از طرف خدا ماند:» و جان من می گوید که خداوند نصیب من است بنابر این بر او امیدوارم.خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارند و برای آنانی که او را می طلبند نیکو است.خوب است انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار نجات خداوند را بِکشد.»(مراثی ارمیا باب ۳ ایات ۲۴ تا ۲۶).
درسی از زندگی او:
          راه زیستن و ایمان به خدا و از او اطاعت نمودن و او را دنبال کردن و فرمان او را اجرا کردن،راهی تماما درد آلود است.راه صلیب است.همان راهی که عیسای خداوند به شاگردان و مردم فرمود که این راه،راه به بهشت است.راهی که با بردن روزانۀ صلیب خود میسر است و بس.بی شک ارمیا صلیب خود را تا به آخر برد.او از خدا ناامید شد،اما امیدوار ایستاد.سختی ها و درد را دید اما از خدا روی گردان نگشت؛تا به آخر رسالت خود را برد.هیچ چیز نتوانست او را از ادامۀ زیستن با خدا و حمل کردن پیام نجات او باز دارد،حتی خود او.جایی که خودش نیز بر علیۀ خودش برای خدا جنگید و به رغم تمامی سختی ها پیش رفت و تمامی آنچه که خدا قصد داشت تا از زبان او به مردم خود بگوید را بدون هیچ ترس و یا اینکه آن را بنابه دلخواه مردم کم و یا زیاد نماید،بیان نمود.هر چند می دانست نتایج یکچنین ایستایی برای خدا در میان قوم گناهکاران و بت پرستان سهل گرفته نمی شود و با خود عذاب و شکنجه را در پی دارد،با این حال آن را به جان خرید.چرا؟زیرا او می دانست که » از رحمت های خدا است که تلف نشده ایم زیرا که رحمت های او بی زوال است.»(مراثی ارمیا باب ۳ آیۀ ۲۲).زیرا می دانست که:» خداوند چشمۀ آب حیات است «(ارمیا باب ۱۷ ایۀ ۱۳).
از خود بپرسیم:
تا کجا و تا به چه اندازه ای به فرمان خدا در قلبهای خود،حال چه فرستادن برای ماموریتی باشد و چه انقلابی در درون باشد وفادار و استوار خواهیم ماند؟تا به چه اندازه حاضر هستیم برای پیام نجات خدا نه از راه زور و شمشیر و قدرت انسانی بلکه با تحمل دردها و شکنجه ها و مصیبت راه صلیب،به دیگران وفادار بمانیم؟ارمیا از بچگی تا پیری برای سخن گفتن و زیستن با خدا درد کشید،ما تا چه اندازه حاضر هستیم برای زیستن برای خدا در این دنیای گناه آلود درد بکشیم؟اگر این خدایی که ارمیا برای آن اینچنین به اشک نشست اینچنین قدوس و حقیقی است،چرا به عیسای مسیح که برای نشان دادن همین عظمت و جلال به زمین آمد و بر صلیب رفت،ایمان نمی آوریم و اگر داریم آیا در آن رشد میکنم و پیام نجات و رهایی او را به هر قیمتی که هست به هموطنان مان می رسانیم؟

آیه قوت جمعه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۳۰ مهر ۱۳۹۵

غلاطیان باب ۶ آیه ۱۰
غلاطیان باب ۶ آیه ۱۰

غلاطیان باب ۶  آیه ۱۰

پس تا آنجا که فرصت داریم، به همه نیکی کنیم مخصوصاً به کسانی‌که در ایمان، با ما اعضای یک خانواده هستند.

در من سلامتی داشته باشید

در من سلامتی داشته باشید
در من سلامتی داشته باشید
تفاوت بسیاری میان خوشبختی و برکت هست. پولس رسول در محرومیت های فراوان و دردها و مشقت های زندان ، آرامش داشت . در موقعیت هایی قوق العاده سخت ، تمامی خوش بحال ها روح و دلش را لبریز می ساختند.
باکانینی ، ویولون نواز بزرگ ، یک بار که برای نواختن به روی صحنه رفت ، کف زدن های مردم تازه تمام شده بود که وی نگاهی به ویولونش انداخت و متوجه شد که این ویولون اختصاصی و گرانبهای او نیست . یک لحظه مضطرب شد ، اما بعد واقعیت را به آن ها گفت و اضافه کرد « خانم ها ، آقایان ، اکنون باید ثابت کنم که آهنگ نه در ویولون بلکه در دردرون روح است » . و شروع کرد به نواختن؛ و با آن ویولون کهنه و فرسوده آن گونه نواخت که روح تمامی حضار مملو از وجد و شعف عمیق گردید ، و به یک باره تالار از غریو کف زدن های پرهیجان مردم به لرزه در آمد . استاد توانسته بود نشان دهد که واقعا ، آهنگ در درون ساز نیست بکله در روح .تو نیز ، ای روح افتاده در تجربیات تلخ ، وقتی بر صحنه دنیا قدم بر می داری ، به آسمان و زمین نشان بده که شادی و سرود تو وابسته به شرایط زندگیت ، اطرافیان و یا چیزهای دیدنی نیست. بلکه ترنم تو در روح توست که خداوندت خودش در آن قرار داده .

وقتی روحت از آرامش خداوند مملو است ، تو باید حتی بسیار زیباتر و دل انگیزتر از هر وقت دیگر به سرود خواندن در رنج و مشقت و در باران و طوفان ادامه بدهی .

آیه قوت پنجشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۹ مهر ۱۳۹۵

کارهای رسولان باب 4 آیه 12
کارهای رسولان باب ۴ آیه ۱۲

کارهای رسولان باب ۴  آیه ۱۲

در هیچ‌کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلهٔ آن نجات یابیم.»

ادامه تولید برنامه‌های دینی با محتوای مسیحیت ستیزی در صدا و سیما

ادامه تولید برنامه‌های دینی با محتوای مسیحیت ستیزی در صدا و سیما
ادامه تولید برنامه‌های دینی با محتوای مسیحیت ستیزی در صدا و سیما

در ادامه ساخت برنامه‌های ضد مسیحی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس مذهبی برنامه طی اظهاراتی تازه تعالیم و الهیات مسیحی را در مورد عیسی مسیح از اساس باطل و اشتباه دانست.

تبلیغات جمهوری اسلامی مبنی بر معرفی اسلام به عنوان دین صلح با عملکرد این حکومت در خصوص اقلیتهای دینی بویژه مسیحیان تناقض عمیقی دارد.

در ادامه تولید و ساخت برنامه‌های اسلامی با محتوای ضدمسیحی میزگردی در رادیو گفتگو برگزار شده، در این برنامه‌ که دو فارغ‌التحصیل حوزه علمیه قم کارشناس آن بودند در بخشی از برنامه اعلام شده؛ “تمام ادیان بدون ولایت پوچ و بی‌محتوا هستند و در بخش دیگری از آن کارشناس دینی با زیر سوال بردن الهیات مسیحی تاکید بر آن داشت که باور بر اینکه عیسی مسیح پسر خداست از اساس باطل و اشتباه است.”

محمد حسین فرج‌نژاد، پژوهشگر ادیان نوظهور درباره ولایت صحبت کرده و مدعی شده ولایتی که در عرفان اسلامی با آن رو به رو می‌شویم، اساس تمام ادیان و دین ابراهیمی و تمام شرایع الهی در تمام بشریت است. فارغ از اینکه توجه کند که از نظر تاریخی و زمان‌بندی مطلبی که می‌گوید از اساس اشتباه است.

این پژوهشگر به اصطلاح دینی مدعی شده «تمامی شرایع الهی بدون ولایت در اصل بی مغز و تهی می‌شوند». به گفته او «ولایت همواره در مقابل عبد مطرح می شود، با توجه به این که عبد با توسل جستن به ریسمان ولایت الهی محقق می‌شود».

او معتقد است برخی از فرقه‌های انحرافی مسیحی و یهودی و اسلامی با حرف‌های مختلف محوریت شرعیت را کم رنگ و مرده نموده و به نوعی انسان گرایی و سکولاریسم را برجسته و مهم می شمارند.

در ادامه این برنامه رادیویی یک طرفه مهمان دیگر این میزگرد سعید ارجمندفر بود که در صحبت‌های خود علیه مسیحیت شمشیر از رو بسته بود. او با اشاره به تفاوت‌های به گفته وی عرفان مسیحی و عرفان حماسی عاشورا، گفت «اصلی ترین تفاوت بین عرفان مسیحی و عرفان حماسی عاشورا را می‌توان با بررسی و ماهیت تاریخ عرفان مسیحی به دست آورد».

او از این هم فراتر رفت و امام سوم شیعیان را با عیسی مسیح مقایسه کرد و گفت «در نگاه خاص مسیحیان، جوشش و خروش مسیح یکی از دلایل تشکیل عرفان مسیحی شده است. قیام امام حسین و قیام مسیح متفاوت بود و بدون شک آن چیزی که مسیحیان از وی به تصویر می‌کشند، آن چیزی نیست که ما به آن باور و اعتقاد داشته باشیم».

وی افزود، ما عیسی مسیح را مانند سایر پیامبران الهی، انسانی انقلابی، پر شور و حرارت و معصوم از گناه و برخوردار از سلحشوری در مقابل ظلم و عدالت خواه و شرعیت مدار می‌دانیم، اما آنطور که مسیحیان او را پسر خدا می‌دانند تفکری باطل و اشتباه است.

گفتنی است از اواسط بهار صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌های زیادی را با محتوای مسیحی ستیزی در دست تولید داشته است. تریبون‌هایی که همه آنها کارشناسان حوزوی و اسلامی نشسته‌اند و بدون آنکه نظر محققین و پژوهشگران مسیحی را جویا شوند ، کارشناسان خود می‌برند، می‌دوزند و در نهایت نتیجه‌ای را که به آنها ابلاغ شده اعلام می‌کنند.

نه تنها موضوعات دینی بلکه نقد و واکاوی هر موضوعی بدون آنکه کارشناس آن حوزه در میزگرد حضور داشته باشد، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست مگر کشورهای استبداد زده که تنها معتقدند صدای خودشان باید به گوش مردم برسد. از ساخت این برنامه‌های ضد مسیحی ماه‌هاست می‌گذرد اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنوز توانایی دعوت از یک کارشناس بی‌طرف در امور ادیان و یا یکی از نمایندگان مسیحی مجلس شورای اسلامی  را ندارد.

در نتیجه برنامه‌هایی که با هزینه‌های سنگین تولید می‌شود آنقدر محتوای یکطرفه دارد که میزان شنونده و بیننده به کمترین حد ممکن می‌رسد.

منبع : «محبت نیوز»

وقتی یک سایت باز نمی‌شود باید چه کار کنم؟


گاهی اوقات، برخی کاربران ایمیل می‌زنند و مثلاً می‌گویند زیردامنه http://help.testa.cc باز نمی‌شود. گفتم نکات مربوط به باز شدن یا نشدن یک سایت را یک جا بنویسم که بعداً به آن‌ها لینک بدهم:

– گام اول: اطمینان از اینکه مشکل از طرف سایت است یا از طرف من؟

اولین کاری که باید انجام دهید، این است کهآدرس سایت مورد نظرتان را در سایت زیر وارد نمایید:

http://isup.me

این سایت که مال شرکت گوگل است، بررسی می‌کند که آیا روی سرور آن‌ها این سایت باز می‌شود یا خیر؟ اگر نوشت It’s just you یعنی «فقط شما هستید که نمی‌توانید سایت را ببینید» پس سایت، مشکلی ندارد و مشکل از طرف شماست اما اگر نوشت «It’s notjust you» یعنی «فقط شما نیستید که سایت را نمی‌بینید…» پس مشکل از طرف سرور سایت است.

اگر مشکل از طرف سرور سایت بود، طبیعتاً هیچ راهی ندارید جز این که صبر کنید تا مشکل از طرف مدیران سایت برطرف شود. ما در این حالت صحبتی نداریم…

اگر مشکل از طرف من بود، چه کار کنم؟

– گام دوم: DNS Serverهای خود را به 8.8.8.8 و 4.2.2.4 تغییر دهید.

بر اساس این راهنما: «راهنمای تغییر DNS به 8.8.8.8 و 4.2.2.4 در ویندوز و گوشی (ios، آندروید و …)» DNSهای خود را به آی.پی‌های گفته شده تغییر دهید.

کمی توضیح فنی:

DNS Servers چیست؟

اگر اینترنت ADSL داشته باشید، احتمالاً با این پنجره برخورد داشته‌اید:

ip_config.png

 

به طور خلاصه، در بخش بالای این پنجره، IP Address را می‌بینید. یعنی چیزی شبیه به کد پستی منزل شما اما این کد برای کامپیوتر شماست تا در شبکه بتوان به آن پکت (Packet=داده) ارسال و دریافت کرد. Subnet Mask یک ماسک است که مشخص می‌کند شما در کدام شبکه از شبکه‌های اطرافتان هستید (مثلاً ممکن است در یک مؤسسه، سه شبکه وجود داشته باشد که همه به یک سوئیچ متصل‌اند. باید مشخص شود که شما جزء کدام شبکه هستید. کامپیوتر از روی این ماسک می‌فهمد که شبکه شما چیست. مثلاً من در شبکه 192.168.0 فعالیت می‌کنم و کد خاص من در آن شبکه، 1 است) Default Gateway هم یعنی درگاه خروج شما از شبکه فعلی‌تان به شبکه دیگر. که اینجا من آی.پی مودم ADSL را نوشته‌ام چون درگاه خروج من از شبکه خانه به شبکه اینترنت، مودم ای.دی.اس.ال من است.

اما چیزی که ممکن است کمتر کسی بداند، این است که Preferred DNS server و Alternate DNS server چیست؟

ببینید، در سال‌های اولیه وب، هر وقت شما می‌خواستید بروید اطلاعات روی کامپیوتر شرکتی به نام گوگل را ببینید، باید آی.پی آن کامپیوتر را وارد می‌کردید. الان هم همینطور است. یعنی اگر شما آی.پی کامپیوتر گوگل را بدانید، می‌توانید آن سایت را باز کنید. مثلاً آی.پی گوگل این است:http://216.58.214.206 اگر روی این لینک کلیک کنید، خواهید دید که سایت گوگل باز شد!

بعدها متوجه شدند که حفظ کردن این اعداد برای انسان‌ها سخت است. فرض کنید من به شما بگویم اگر رفتید خانه، برای دیدن سایت گوگل این عدد را وارد کنید: 216.58.214.206
بررسی‌ها نشان داد که به طرز معجزه‌آسایی، انسان‌ها کاراکترها را راحت‌تر از اعداد به خاطر می‌سپرند. (این یکی از چیزهای عجیب است که چرا انسان‌ها حروف الفبا را بهتر از اعداد به یاد می‌آورند؟)
به هر حال، همین موضوع باعثِ به وجود آمدن DNS مخفف Domain Name System شد.

یعنی گفتند ما می‌آییم به کاربران می‌گوییم: لازم نیست 216.58.214.206 را به خاطر بسپرید در عوض، یک سری کاراکتر به صورت google.com را حفظ و استفاده کنید.

اما یک مشکل وجود داشت و آن اینکه با توجه به اینکه تمام شبکه‌ها با IP کار می‌کنند، وقتی کاربر وارد می‌کند google.com ما چطور او را به 216.58.214.206 هدایت کنیم؟

گفتند ما می‌آییم یک سری کامپیوتر قوی به نام Public DNS Servers در اواسط اینترنت قرار می‌دهیم که روی آن‌ها یک نرم افزار و پایگاه داده‌ی ساده قرار دارد. مثلاً اینطور نوشته شده:

IP Domain Name
216.58.214.206 google.com
98.138.253.109 yahoo.com
131.253.33.200 bing.com
5.9.85.124 aftab.cc

یعنی تمام دامنه‌ها (سایت‌ها)ی دنیا و آی.پی سروری که روی آن قرار دارند را آنجا نگه می‌داریم. مثلاً شرکت گوگل، یکی از این Public DNS Serverها راه اندازی کرده که آدرس آن 8.8.8.8 است (به انتخاب زیبای گوگل دقت کنید: کلمه گوگل یعنی یک عدد بزرگ=تقریباً بی‌نهایت! حالا 8 را بخوابایند! بی‌نهایت می‌بینید) شرکت Sun هم یکی دارد که 4.2.2.4 است.

حالا به کاربران می‌گوییم شما لطفاً در بخش Preferred DNS Server کارت شبکه خود، آدرس یکی از این مراکز را وارد کنید تا هر وقت در مرورگر خود زدید مثلاً google.com، سیستم، ابتدا شما را به آن Public DNS Server بفرستد و از روی آن سیستم‌ها، آی.پی آن سایت به دست آید و به سیستم شما برگردد، حالا از طریق این آی.پی به سرور آن سایت هدایت می‌شوید…
متوجه شدید؟ مثلاً aftab.cc را به 8.8.8.8 می‌دهیم، به بانک خود نگاه می‌کند و آی.پی 5.9.85.124 به دست می‌آید. آن‌را به شما می‌دهد و شما به 5.9.85.124 می‌روید و سایت را می‌بینید. (توجه: ممکن است شما الان 5.9.85.124 را در مرورگر وارد کنید و بگویید سایت آفتابگردان باز نشد! بله، چون روی سرور ما ممکن است ده‌ها سایت به جز آفتابگردان باشد به این سرورها سرورهای اشتراکی می‌گویند. اگر فقط یک سایت یعنی یک دامنه روی آن سرور می‌بود، با آی.پی قابل دسترسی بود. برای دیدن سایت آفتابگردان و سایت‌های اشتراکی دیگر گاهی می‌توانید به این صورت وارد آن آی.پی شوید: http://5.9.85.124/~aftabgar )

-> نکته مهم اول: اگر شما Preferred DNS Server را حذف کنید، خواهید دید که دیگر هیچ سایتی با دامنه‌اش باز نمی‌شود! دقت کنید که اینرتنت قطع نیست. شما در اینترنت هستید اما نمی‌توانید هیچ دامنه‌ای را در اصطلاح Resolve کنید. مثلاً گوگل با آی.پی باز می‌شود: http://216.58.214.206 اما با دامنه خیر. چون شما نگفته‌اید سیستم برای اینکه بفهمد آی.پی google.com چیست باید به کجا برود.

-> نکته مهم دوم: برخی Public DNS Serverها خیلی آپدیت نیستند برخی هم به طور مثال به خاطر تحریم‌های ایران، آی.پی و دامنه سایت‌های دولتی را روی خود نگه نمی‌دارند. مثلاً من چند سال پیش می‌خواستم برای کنکور ثبت نام کنم، تا آخرین روز می‌زدم sanjesh.org و سایت باز نمی‌شد. فکر می‌کردم سایت به خاطر شلوغ بودن سرور Down است. گفتم خوب، تمدید می‌کنند! تا آخرین لحظات نه سایت باز شد و نه تمدید کردند. نهایتاً با اینترنت Dial-up متصل شدم (در این حالت تنظیمات DNS شما را ISP شما برایتان در نظر می‌گیرد) دیدم سنجش باز شد!! شک کردم به 4.2.2.4 که از شرکت سان است و این شرکت به شدت با ایران لج است!!! عوض کردم، دیدم سایت باز شد!!

پس اگر سایتی باز نشد، به DNS Server شک کنید.

Alternate DNS Server چیست؟

خوب، کلمه Alternate یعنی جایگزین. اگر در DNS Server اول، آن دامنه پیدا نشد، به سراغ دومی می‌رود…

توجه: با کلیک روی Advanced و رفتن به تب DNS می‌توانید بی‌نهایت DNS Server وارد کنید که اگر در یکی نبود، دومی باز شود.

Public DNS Serverها همین دو تا هستند؟

خیر، کافی‌ست در گوگل جستجو کنید Public DNS Servers تا لیستی از سرورهای عمومی پیدا شود. مثلاً این لیست را ببینید. هر کدام را خواستید وارد کنید. به نظر من از 8.8.8.8 استفاده نکنید چون از بس مردم دنیا این را وارد کرده‌اند، Response Time آن پایین آمده.

 

– گام سوم: DNS Cache را پاک کنید:

یکی از دلایلی که ممکن است باعث شود یک سایت باز نشود، این است که سرور یک سایت عوض شده و شما هنوز به سرور قبلی هدایت می‌شوید. مثلاً صاحب دامنه، امروز از یک هاستینگ دیگر هاست خریده و دامنه‌اش را به سرور هاستینگ جدید هدایت می‌کند ولی شما به خاطر کش (Cache) سیستم خود به سرور قبلی هدایت می‌شوید.

DNS Cache چیست؟

حالا که فهمیدید روال باز شدن یک سایت چیست، باید عرض کنم که وقتی یک سایت را باز کردید، سیستم شما برای اینکه دائم به آن DNS Serverها مراجعه نکند، آن دامنه و آی.پی‌ای که به دست آورده را یک جا روی سیستم شما ذخیره می‌کند چون طبیعتاً خیلی بعید است به این زودی‌ها آی.پی یک دامنه یعنی سرور آن عوض شود. (ایده بسیار هوشمندانه‌ای است)

یعنی وقتی یک بار به 8.8.8.8 مراجعه کردید و فهمیدید که aftab.cc برابر است با 5.9.85.124، سیستم شما آن‌را یک جا ذخیره می‌کند که حداقل از چند دقیقه تا چند روز آینده لازم نباشد مجدداً به 8.8.8.8 مراجعه کند. (مدت ذخیره شدن یک DNS Record در حافظه سیستم شما دست سرور آن سایت است. کسانی که دوره MCITP را گذرانده‌اند می‌دانند که به این، در اصطلاح TTL با Time To Live گفته می‌شود. که البته با آن TTL که در دستور ping می‌بینید متفاوت است)

برای مشاهده DNS Cache چه کار کنم؟

خیلی ساده، روال زیر را طی کنید:
– کلیدهای Win+R را بزنید تا پنجره Run باز شود. (کلید پنجره+R)
– تایپ کنید cmd و OK کنید.
– در پنجره‌ای که باز می‌شود، تایپ کنید: ipconfig /displaydns و Enter را بفشارید.

 

ip_config.png

چگونه DNS Cache را پاک کنم؟

به جای دستور بالا در cmd تایپ کنید ipconfig /flushdns ، تا تمام رکوردهایی که در حافظه سیستم شماست حذف شود. طبیعتاً جای نگرانی نیست، چون دوباره به DNS Server مراجعه می‌کند و آی.پی جدید سایت‌ها را به دست می‌آورد.

 

– گام چهارم: اگر سایتتان تازه راه اندازی شده، کمی صبر کنید!

اگر شما مدیر سایت هستید و تازه آن سایت را راه اندازی کرده‌اید، باید کمی صبور باشید. از ۴ ساعت تا ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا یک دامنه در تمام DNS Serverهای دنیا ثبت شود و از آن مهم‌تر، روترهای دنیا جداول خود را آپدیت کنند تا دامنه به محل سرور هدایت شود. چند سال پیش تا ۴۸ ساعت طول می‌کشید اما این روزها خیلی سریع‌تر این اتفاق می‌افتد.

من یادم هست که گاهی که سرور سایت را تغییر می‌دادیم (مثلاً از آمریکا به آلمان کوچ می‌کردیم) خیلی از کاربران تا دو روز به ما ایمیل می‌زدند که: سایتتان اصلاً آپدیت نمی‌شود! خبر نداشتند که آن‌ها دارند به سرور قبلی هدایت می‌شوند و ما از آنجا کوچ کرده‌ایم!

 

گام پنجم: خودتان، خودتان را Route (مسیردهی) کنید!

گاهی اوقات کاری‌ش نمی‌شود کرد! به هر دلیلی یک سایت روی سیستم شما باز نمی‌شود. خوب، مشکلی نیست. ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید تا با فایل hosts آشنا شوید:

چگونه یک سایت را روی سیستم خودمان یا برای سیستم‌های شبکه ببندیم؟

ابتدا در سایت http://get-site-ip.com/ دامنه سایت مورد نظرتان را وارد کنید (مثلاً testa.cc) سپس آی.پی‌ای که به شما می‌دهد را در فایل hosts درج کنید و مقابل آن، دامنه یا زیردامنه‌ای که باز نمی‌شود را تایپ کنید.

مثلاً فرض کنید help.testa.cc برای شما باز نمی‌شود. خوب، به طور کلی مراحل زیر را طی کنید:
– ابتدا در سایت http://get-site-ip.com/ وارد کنید testa.cc و آی.پی را به دست آورید. (مثلاً فعلاً 176.9.92.88 را به شما می‌دهد)
– روی NotePad کلیک راست کنید و Run as Administrator را انتخاب کنید.
– از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید و به مسیر زیر بروید: C: Windows System32 Drivers etc و از پایین پنجره، گزینه All files را انتخاب کنید تا همه فایل‌ها نمایش داده شود.
– فایل hosts را انتخاب کنید تا باز شود.
– در آخرین خط، تایپ کنید:

176.9.92.88 help.tests.cc

همین! حالا قطعاً باید آن سایت باز شود.

– گام ششم: ممکن است سرور آن سایت، شما را بلوکه کرده باشد!

خیلی پیش می‌آید که به دلایل مختلف، فایروال یک سرور، آی.پی خط اینترنت شما را بلوکه می‌کند. مثلاً اگر شما و یا حتی یک نفر دیگر در همان ISP که شما اینترنت گرفته‌اید، به بخش مدیریت یک سایت نفوذ کند و پنج بار رمز عبور را اشتباه بزند، تا ۲۴ ساعت آی.پی او بلوکه می‌شود! یا اگر بیش از حد یک سایت را مشاهده کند، ممکن است احتمال حملات DOS داده شود و آن آی.پی بلوکه شود و چندین و چند دلیل دیگر…

راه حل:
– می‌توانید از یک خط اینترنت از یک ISP دیگر به آن سایت وارد شوید. (مثلاً موقتاً با Dial-up وارد شوید)
– می‌توانید از یک VPN یا نرم افزارهای تغییر IP استفاده کنید.
– می‌توانید آی.پی سیستم خود را به پشتیبان آن سایت بفرستید تا بررسی کنند و آی.پی را آزاد کنند.
– یک بار مودم خود را خاموش و سپس روشن کنید. چون آی.پی شما هر بار که به اینترنت وصل می‌شوید، معمولاً تغییر می‌کند، این احتمال وجود دارد که سایت باز شود.

– گام هفتم: نکات باقیمانده را بررسی کنید:

– اگر در یک شرکت هستید و از شبکه شرکت استفاده می‌کنید، ممکن است مدیر شبکه برخی سایت‌ها را برای شرکت بسته باشد.
– ممکن است سایت مورد نظرتان از پروتکل https استفاده می‌کند و مرورگر شما یک صفحه هشدار قبل از ورود به سایت نمایش می‌دهد (به ابتدای آدرس صفحه دقت کنید. آیا نوشته https ؟)
– ممکن است آنتی‌ویروس یا Internet Security شما به هر دلیلی اجازه ورود به آن سایت را ندهد. پس موقتاً آن‌را غیرفعال کنید یا روی یک سیستم دیگر تست کنید.
– موقتاً با خط Dial-up تست کنید که آن سایت باز می‌شود یا خیر؟
– اگر از فیلـتر شکن یا VPN استفاده می‌کنید، آن‌را غیرفعال کنید و تست کنید.

 

اگر همه این راه‌ها را تست کردید و همچنان می‌دانید که مشکل از طرف شماست، در بخش نظرات، در مورد شرایط سیستم خود توضیح دهید تا اگر توانستیم راهنمایی کنیم.

دوستان دیگر هم اگر در این مواقع، راه حل دیگری سراغ دارند که انجام می‌دهند، در بخش نظرات بیان کنند.

موفق باشید؛

اگر سایت مد نظر شما از پروتکل https استفاده کند، قبل از ورود به سایت ممکن است چنین پیغام‌هایی را مشاهده کنید که باید طبق تصویر عمل کنید:

در مرورگر اینترنت اکسپلورر:

ip_config.png

 

در مرورگر فایرفاکس

ip_config.png

 

در مرورگر Google Chrome

ip_config.png

برای خداوند منتظر باش

برای خداوند منتظر باش
برای خداوند منتظر باش

برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی منتظر خداوند باش » (مزمور ۲۷ : ۱۴)

به خداوند وقت بده و با ایمانی جسورانه منتظر او باش . در واپسین لحظات هم می تواند برای تو رهایی پیش بینی شده خدا فرا برسد ، همان گونه که برای ابراهیم رخ داد وقتی که دستش برای قربانی نمودن پسر عزیزش بلند شد ، درست در همان لحظه ندای آسمانی را شنید که قوچی را نشان می داد که در شاخ هایش گرفتار شده تا به جای پسرش قربانی نماید . ( پیدایش ۲۲ : ۱۰ – ۱۳ )

به خداوند وقت بده  نترس ، آرام باش و نجات او را خواهی دید همان گونه که قوم اسرائیل به هنگام فرار از مصر دیدند ، که در پیش آنها دریا ، و پشت سرشان دشمنان ، وحشت می آفریدند، اما قدرت خدا درست به موقع نمایان شد . ( خروج ۱۴ : ۱۳ – ۱۵ ) او می تواند دریای سرخ را برای تو نیز بشکافد .

به خداوند وقت بده مانند پولس رسول بگو: « آن خدایی که از آن او هستم و خدمت او را می کنم .» آن گاه حضور معجزه آسای او ظاهر شده و تو را رهایی خواهد داد . ( اعمال رسولان ۲۷ : ۲۳ -۲۴ )

به خداوند وقت بده ، در حالی که نهری که تو را سیراب می نمود خشک می شود و تو خود را مطرود و فراموش شده احساس می کنی . خدای ایلیا هنوز هم زنده است ، او تو را به سوی « صرفه » هدایت خواهد نمود و به فراوانی تو را در آنجا خوراک خواهد داد. ( اول پادشاهان ۱۷ : ۸– ۱۶ )

« بر عقل خود تکیه مکن * در همه راههای خود او را بشناس ، و او طریق هایت را راست خواهد گردانید. » ( امثال ۳ : ۵ – ۶ )