سرود پرستشی تو به یادم هستی

آیه قوت امروز چهارشنبه ۱ ژوئن ۲۰۱۶ برابر با ۱۲خرداد ۱۳۹۵

کارهای رسولان باب ۴ ← ۱۳

وقتی آنان جسارت پطرس و یوحنا را مشاهده کردند و پی بردند که افرادی درس نخوانده و معمولی هستند، متعجّب شدند و دانستند که از یاران عیسی بوده‌اند.