ابا Abba

ابا       Abba
لغت فوق به معنای   ای پدر   می‌باشد.

اَبا سه بار در عهد جدید آمده است و نشان بر ارتباطی نزدیک و گرم با شخص دارد.

منابع کتاب مقدس:   مرقس باب ۱۴ – رومیان باب ۸ – غلاطیان باب ۴

مرقس باب ۱۴ آیه ۳۶
۳۶ پس گفت: “یا اَبا پدر، همه چیز نزد تو ممکن است. این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.”

رومیان باب ۸ آیه ۱۵
۱۵ از آنرو که روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافته‌اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می‌کنیم.

غلاطیان باب ۴ آیه ۶
۶ اما چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می‌کند “یا ابا” یعنی“ای پدر.”

منبع:مسیح تنها راه نجات

ال EL:

ال       El
لغت فوق به معنای   مقتدر   می‌باشد.

اِل واژه‌ای بوده که قبل از موسی توسط اقوام بت پرست استفاده می‌گردیده است. در دست نوشته های تاریخی که از کنعانیان بدست آمده، بت اعظم خود را که پدر سایر خدایان بود، اِل می‌نامیدند. در کل این نام توسط اقوام سامی و زبانهای سامی برای خدایانشان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نژاد سامی منسوب به پسر نوح سام بوده و عبارت از آشوری و عربی و آکدی (بابلی قدیم )، عبری، سریانی، آرامی و کنعانی است و زبانهای سامی، زبان اقوام نامبرده است. قوم یهود نیز از این کلمه بصورت مجرد یا مرکب برای نامیدن خداوند استفاده می‌کرده‌اند، مانند میکائیل، جبرئیل، اسرائیل، دانیال و غیره.
توضیحات:
از واژه اِل در ترجمه های کتاب مقدس بصورت مستقیم استفاده نشده و در ترجمه از کلمات خدا و یا بت استفاده گردیده است.

منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۱۴ – اشعیا باب ۴۴

پیدایش باب ۱۴ آیه ۲۰
۲۰ ومتبارک باد خدای تعالی، که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد.» و او را از هر چیز، ده یک داد.

اشعیا باب ۴۴ آیه ۱۰
۱۰ کیست که خدایی ساخته یا بتی ریخته باشد که نفعی ندارد؟

اشعیا باب ۴۴ آیه ۱۵
۱۵۵ پس برای شخص به جهت سوخت بکار می‌اید و از آن گرفته، خود را گرم می‌کند و آن را افروخته نان می‌پزد و خدایی ساخته، آن را می‌پرستد و از آن بتی ساخته، پیش آن سجده می‌کند.

منبع:مسیح تنها راه نجات

گناه و عواقب آن:

آیا مسیحیان باید از شیطان بترسند؟

تعریفی از واژه گناه و درک مفهومی عمیق از این واژه

واژۀ عبری بکار رفته در عهد عتیق به معنی “انحراف از مسیر اصلی” یا “به هدف نزدن” میباشد.
به معنای نقض اراده و قانون خداوند میباشد.
اول پادشاهان ۸: ۴۶، مزمور۱۴: ۱-۳
واژۀ یونانی بکار رفته در عهد جدید به معنی قاصر آمدن (کوتاه آمدن) یا مطابقت نداشتن با معیارهای الهی است.
رومیان۳: ۲۳و ۱ یوحنا۱: ۶و۸و۱۰

منشاء گناه چیست؟
نااطاعتی از خدا و تن دادن به سه وسوسه
پیدایش ۳: ۶ اول یوحنا ۲: ۱۶
برای خوراک نیکوست= شهوت جسم
به نظر خوش نما و دلپذیر = خواهش چشم
دانش افزا = غرور زندگانی

ریشه اصلی گناه چیست؟
ریشۀ اصلی در درون انسان، اعمال گناه آلود از قلب، و فکر ناپاک سرچشمه میگیرد.
اشعیا ۱: ۵ _ ارمیا ۱۷: ۹ _ مرقس ۷: ۱۸- ۲۳

عواقب و نتایج گناه چیست؟
گناه سبب قطع شدن مشارکت بین انسان و خدا میشود و در نتیجه انسان با خدا بیگانه میشود.
اشعیا ۵۹: ۱-۲۱-۲_ مزمور ۶۶: ۱۸ _ مرقس۱۸:۷–۲۲
گناه سبب اسارت و بندگی انسان گناهکار میشود.
یوحنا ۸: ۳۴، روم ۶: ۱۷، ۷: ۱۴
گناه سبب دشمنی و بیگانه شدن انسان با انسانهای دیگر میشود.
رومیان ۱۳:۱۳ و غلاطیان ۵: ۲۰و ۲۱
به سبب گناه، لعنت بر انسان، زمین، طبیعت حاکم شده است.
پیدایش ۳: ۱۴-۱۹
گناه بدن انسان گناهکار را تباه کرده و ناپاکی و بیماری و مرگ را بر آن حاکم ساخته است.
رومیان ۶: ۱۹و ۲۳ و پیدایش ۳:۳
گناه آرامش و شادی انسانها را از بین برده است.
اشعیا ۵۷: ۲۰-۲۱ و مزمور ۳۸: ۱۸ و ۵۱: ۱گناه سبب هلاکت ابدی و عذاب جاودانی انسانها میشود.
رومیان۲: ۵-۶و ۶: ۲۳
موت به معنای دوری ابدی از خدا

چاره و درمان گناه چیست؟

✝ قربانی روی صلیب جنبه کفاره گناهان بشریت را داشت.
خروج ۱۲: ۱۳ _ یوحنا ۱: ۲۹ _ رومیان ۵: ۸
غلاطیان۱: ۴ _ عبرانیان۱۰: ۱۴

لغت کفاره به معنای پوشش یا پوشانیدن است.
عیسی مسیح بر روی صلیب، پوشش گناهان ما شد.

منبع کلیسای ایرانیان

تثلیث در عهد قدیم وعهد جدید:

۷۱۹۵۹۴۷۵۳۹۲۲۲۱۲۱۳۹۰

درست است که با هیچ رَوشِ انسانی و دنیوی نمیشود تثلیث را بطورِ کامل توضیح داد !؛
هیچ انسانی ، با سواد و تحصیلاتِ بالا ، با ثروت و مقام و شهرت و یا هر نوع دین، مذهب ، آئین و فرقه و بطورِ کلّی با داشتن ها و دانستن های انسانی و دنیوی قادر نیست بطورِ کامل تثلیث را درک کند !؛

(((( اماّ )))) ، عیسی مسیحِ خداوند فرمود :
آن مدافع یعنی روح القدّس ، که پدر او را به نامِ من می فرستد ، همه چیز را بشما خواهد آموخت ؛

ما فرزندانِ خدا نسبت به انسانها ، این امتیازِ بزرگ را داریم که بواسطهِ عیسی مسیحِ خداوند ، روح القدّس را در قلب و زندگی هایمان داریم و اوست که میتواند به تک تکِ فرزندانش بگوید که خدا چگونه است ، چون او روح خداوند است و ؛

(((((((( میداند )))))))) ؛

تک تکِ ما فرزندان بدور از هر نوع مذهب فقط با هدایت و کمکِ روح القدّسِ همه چیز برایمان آشکار میشود ،

(((( البته اگر باو اجازه بدهیم ))))؛

تمامِ عقاید و ایمانِ یک مذهبی از هر نوعش آلوده است به این دنیا و قدرت ِ شخصیِ خودشان با هدایتِ شریر ؛ فیضِ خداوند در زندگیِ یک مذهبی اصلاً وجود ندارد !؛
و اگر وجود داشته باشد ، حتماً در گوشه اطاق غمگین نشسته و دارد نگاه میکند ؛

خیلی ها میگویند در کتابِ مقدّس تثلیث نیآمده ، آیا این حقیقت دارد ؟؟
آیا هر کدام از ما به هدایتِ روح القدّسِ اعتماد داریم ؟؟

((((( تثلیث در عهد قدیم ))))) ؛

در اشعیا۴۸ آیهِ ۱۶ میفرماید :
به (( من )) نزدیک شده، این را بشنوید ؛
از ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا « هستم » ؛

و الآن ((( خدای یهوه )))؛
(((( مرا )))) ؛
و ((((( روحِ خود را ))))) ؛
فرستاده است ؛

در اینجا (( خدای پسر ))) دارد به ((( خدای پدر ))) و ((( روح القدّس ))) ؛
اشاره میکند !؛

در اشعیا ۶۱ آیهِ ۱ میفرماید :
((( روحِ خداوند یهوه ))) بر ((( من ))) است ، زیرا ((( خداوند ))) مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را التیام بخشم ، و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم !؛

آیا میتوانیم مشاهده کنیم که در اینجا ؛

((( خدای پسر ))) دارد صحبت میکند و به بشریت میگوید که ((( روح ِ )) ((( خدا ))) بر اوست ؛
آیا تثلیث را باید با زبانی دیگر نوشت تا آن را متوجه بشویم ؟؟؛

((((( تثلیث در عهدِ جدید ))))) ؛

در یوحنا ۱۴ آیهِ ۱۶ و ۱۷ میفرماید :
و ((( من ))) از ((( پدر ))) سئوال میکنم و ((( تسلی دهندهِ دیگر یعنی روح القدّس ))) به شما عطا خواهد کرد (((( تا همیشه با شما بماند )))) ؛

یعنی روحِ راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند ، زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد و اماّ ((( شما ))) او را می شناسید ؛
زیرا که ((((( با شما میماند ))))) ؛

و در (((( شما خواهد بود )))) ؛

خوشا بحالِ من و تک تکِ شما عزیزانم در مسیح خداوند !؛

در اینجا داریم میبینیم که عیسی مسیح ، پسرِ خدا ، خدا در جسمِ انسانی ، خودش را مثلِ پدر و روح القدّس در نظر نمیگیرد ، و او را در تمام مواقعِ دیگر میبینیم که با پدر صحبت میکند ؛
((( یعنی خدای پسر با خدای پدر صحبت میکند )))؛

در دوّمِ قرنتیان ۱۳ آیهِ ۱۴ میفرماید :
((( فیضِ عیسی مسیح ))) و ((( مُحّتِ خدا ))) و ((( شراکتِ روح القدّس ))) ؛
با جمیعِ شما باد ، آمین ؛

آیا واقعاً تثلیث در کتابِ مقدّس نیآمده است ؟؟؟
پس این آیه ها دارند چی میگویند ؟؟

در متی ۳ آیهِ ۱۶ و ۱۷ میفرماید :
اماّ ((( عیسی مسیح ))) چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بروی او گشوده شده ؛
((( روحِ خدا ))) را دید که مثلِ کبوتری بر وی میآید ، آنگاه ((( خطابی آز آسمان در رسید ))) که ، این است ، پسرِ حبیبِ من که از او خشنودم

منبع:کلیسای ایرانیان

آیه قوت دوشنبه ۳ ژوئیه ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ تیر ۱۳۹۶

مزامیر باب ۵ آیه 11 و 12
مزامیر باب ۵ آیه ۱۱ و ۱۲

مزامیر باب ۵ آیه ۱۱ و ۱۲

۱۱ امّا کسانی را که به تو پناه می‌آورند، شاد گردان

تا برای همیشه از خوشی بسرایند.

زیرا تو پناهگاه آنان می‌باشی.

دلهای آنانی که تو را دوست دارند، از خوشی سرشار ساز.

۱۲ چون تو ای خداوند، راستان را برکت می‌دهی

و با سپر محبّت خود از آنان دفاع می‌کنی.

آیه قوت یکشنبه ۲ ژوئیه ۲۰۱۷ برابر با ۱۱ تیر ۱۳۹۶

اول یوحنا باب ۲ آیه های  ۱۵ و ۱۶
اول یوحنا باب ۲ آیه های ۱۵ و ۱۶

اول یوحنا باب ۲ آیه های  ۱۵ و ۱۶

۱۵ به دنیا و آنچه به آن تعلّق دارد دل نبندید، کسی‌که دنیا را دوست دارد محبّت خدای پدر در او نیست. ۱۶ هر آنچه به جهان تعلّق دارد -یعنی آنچه نفس اَمّاره آرزو می‌کند و آنچه چشم می‌بیند و طلب می‌کند و آنچه مایهٔ فخر و غرور است- از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلّق دارند.

آیه قوت شنبه ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ تیر ۱۳۹۶

عبرانیان باب ۱۳ آیه 5 و 6
عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵ و ۶

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵ و ۶

۵ نگذارید عشق به پول، حاکم زندگی شما باشد بلکه به آنچه دارید قانع باشید؛ زیرا خدا فرموده است:

«من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.»

۶ پس ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم:

«خدا مددکار من است،

من نخواهم ترسید.

انسان به من چه می‌تواند بکند؟»