فیلم سینمایی » یوسف» طبق روایت کتاب مقدس قسمت اول

آیه قوت دوشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ برابر با ۷ اسفند۱۳۹۶

مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴
مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴

مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴

 او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»

آیه قوت یکشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ برابر با ۶ اسفند۱۳۹۶

مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰
مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

من پشت در ایستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من