آیه قوت شنبه ۳۱ مارس ۲۰۱۸

اشعیا باب ۲۵ آیه ۸
اشعیا باب ۲۵ آیه ۸

اشعیا باب ۲۵ آیه ۸

۸ خداوند قادر متعال، مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد! او اشکها را از چشم همه پاک می‌کند و شرمی را که قومش در سراسر دنیا متحمّل شدند، از بین خواهد برد. خداوند خودش چنین گفته است.

خدا محبت است یعنی چه؟

بیایید ببینیم که کتاب مقدس چطور محبت را تعریف می کند و بعد راههایی را می بینیم که در آنها خدا اساس وعصاره محبت است . «محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد. از ناراستی خوشوقت نمی گردد ولی با راستی شادی می کند. در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز ساقط نمی شود» (۱ قرنتیان ۱۳ : ۴ -۸ الف). این تعریف خدا از محبت است و چون خدا محبت است (۱ یوحنا ۴ : ۸)، شخصیت او اینگونه می باشد. محبت (خدا) خود را به کسی تحمیل نمی کند. آنهایی که نزد او می آیند اینکار را تحت تاثیر محبت خدا و بعنوان جواب مثبت به محبت او انجام می دهند. محبت (عیسی) همیشه بدون استثنا به همه خوبی می کرد. محبت (عیسی) به چیرهای دیگران طمع نمی کرد، زندگی متواضعانه ای بدون غر غر و شکایت داشت. محبت (عیسی) در باره اینکه او چه کسی بود پز نمی داد در حالیکه از هر کسی که به او بر می خورد قدرتمند تر بود. محبت (خدا) فرمان به اطاعت نمی دهد. خدا فرمان نداد که از پسرش اطاعت کنند، بلکه عیسی با اراده خود پدر آسمانی را اطاعت کرد. » لیکن تا جهان بداند که پدر را محبت می نمایم چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور می کنم» (یوحنا ۱۴ :۳۱ ). محبت (عیسی) همیشه نفع دیگران را طالب بود/ است. بزرگترین تظاهر محبت خدا در یوحنا ۳ : ۱۶ به ما داده شده است. «زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.» رومیان ۵ : ۸ همین پیغام را می دهد: «لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد.» از این آیات می بینیم که بزرگترین خواسته خدا این است که درخانه ابدی او یعنی بهشت، به او بپیوندیم. او راهی برای این منظور مهیا کرده است که پرداخت قیمت گناهان ماست. او ما را دوست دارد، چون تصمیم گرفت ما را دوست داشته باشد. محبت می بخشد. «اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد»(۱ یوحنا ۱: ۹ ). پس، این که خدا محبت است یعنی چه؟ محبت یک خصوصیت خداست. محبت مرکز شخصیت خداست، مرکز وجود او. محبت خدا با تقدس، عدالت، راستی و یا حتی خشم او مغایر نیست. همه خصوصیات خدا در هماهنگی کاملی برقرارند. خدا نمونه کامل محبت حقیقی است. عجیب اینجاست که خدا به کسانی که پسرش عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود قبول می کنند، قدرت می دهد که با قوت روح القدس مثل او محبت کنند (یوحنا ۱ : ۱۲ ، ۱ یوحنا ۳ : ۱ و ۲۳ -۲۴).
منبع: http://www.gotquestions.org

اراده خدا و آزادی انسان

آیا کتاب مقدس به خداشناسی لاهوتی طبیعی- Open Theism) ) گواهی می دهد؟ یک گروه از متفکران دانش «خداشناسی لاهوتی»، از قبیل «Clark pinnock، John sanders،Gregory Boyd،William Hasker»، اقدام به بررسی اتفاقاتی که بین خدا و انسان در کتاب مقدس افتاده است کرده اند. برای مثال، در کتاب خروج ۳۲: ۷ – ۱۰، خداوند به موسی می گوید که اسراییل را به دلیل پرستش گوساله طلائی از بین خواهد برد و قومی جدید از نسل موسی به وجود خواهد آورد. موسی میانجیگری می کند و به هر حال در آیه ۱۴ خداوند نظرش را تغییر می دهد. و به نظر می رسد که خداوند در چندین مکان تجدید نظر می کند، از قبیل اشعیا ۳۸: ۱ – ۵، جایی که اشعیا نبوت کرد که حزقیال پادشاه خواهد مرد، اما در پاسخ به توبه حزقیال ۱۵ سال به عمر او افزوده می شود. مثال دیگری هست در یونس نبی ۳ و ۴ جایی که خداوند در مقابل توبه نینوا در داوری نینوا تجدید نظر می کند. بر طبق این گفتگوها، خداشنانسان لاهوتی اینطور استنباط می کنند که خدا یک انرژی است که محدود به زمان نیست. اما در خیلی از الهیات سنتی اینطور استنباط می کنند که خداوند نظراتش را بر طبق موقعیت زمانی تغییر می دهد. که نقشه های او تحت تأثیر مخلوقاتش قرار می گیرد. که بعضی اوقات او عکس العمل پشیمانی و تأسف را نشان می دهد (در پیدایش ۶: ۶). و اینکه او آگاهی و دانشی جامع از آینده ندارد. از نظر آنها، پشیمانی و تغییر عقیده خداوند از آنجایی آمد که انسان در آزادی اراده و تصمیم گیریش غیرقابل پیش بینی است. بنابراین خداوند می بایست تجدید نظری در اراده آزاد و انتخاب آزاد انسان می داد. ما نباید این مسائل مربوط به انعطاف پذیری خداوند در تصمیم گیریش را ندیده بگیریم و به عبارت دیگر ما همچنین نمی خواهیم به تعاریفی که کتاب مقدس از کنترل فراگیر خداوند در جهان و آگاهی جامع او از حال و گذشته و آینده بی توجه باشیم. خداوند به وجود آورنده رویدادها و اتفاقات طبیعی است. یکی از واضح ترین اتفاقات را می توانیم در (مزامیر ۶۵: ۹ – ۱۱، ۱۳۵: ۵ – ۷) ببینیم، او کوچکترین جزییات طبیعت را کنترل می کند (متی ۱۰: ۲۹ – ۳۰). او حاکم بر اتفاقات تاریخی انسان است (اشعیا ۱۰: ۵ – ۱۲و ۱۴: ۲۴ – ۲۷؛ اعمال ۱۷: ۲۶). اگر کسی به طور اتفاقی بمیرد؛ به این دلیل است که خداوند اراده کرده است که این اتفاق بی افتد (خروج ۲۱: ۱۲ – ۱۳). از نقطه نظر خداشناسان لاهوتی، خداوند به انسان اراده آزاد برای انتخاب و تصمیم گیری داده است حتی در انتخاب گناه (پیدایش ۵:۴۵-۸؛ داوران ۴:۱۴؛ سموئیل ۲۴؛ اشعیا ۲۸:۴۴؛ لوقا ۲۲:۲۲؛ اعمال ۲۳:۲-۲۴؛ مکاشفه ۱۷:۱۷). او قلب فرعون را سخت کرد (خروج ۴: ۲۱ و ۷: ۳) و آیاتی دیگر در این مورد (تثنیه ۳۰:۲؛ یوشع ۱۸:۱۱-۲۰؛ اول سموئیل ۲۵:۲؛ دوم قرنتیان ۲۰:۲۵). برای پیش بردن نقشه خودش (رومیان ۹: ۱۷). او همچنین منبع ایمان (یوحنا ۳۷:۶،۴۴،۶۵؛ اعمال ۴۸:۱۳؛ ۱۴:۱۶-۱۵؛ ۲۷:۱۸؛ افسسیان ۴:۲-۱۰؛دوم تیموتاوس ۹:۱) و توبه انسان است (ذکریا ۱۰:۱۲؛ اعمال ۳۱:۵؛ ۱۸:۱۱) بنابراین آزادی انسان برای تصمیم گیری و انتخاب از نقطه نظر خداشناسان لاهوتی مبهم نیست. ما آزادیم که هرچه می خواهیم انجام دهیم اما پشت همه خواسته ها و نقشه های ما خداوند ایستاده است (یعقوب ۴: ۱۳ – ۱۶). به طور کلی، خداوند همه چیز را بر طبق خواست و نقشه خودش پیش می برد (افسسیان ۱۱:۱؛ مراثی ارمیا ۳۷:۳-۳۸؛ رومیان ۲۸:۸؛ ۳۳:۱۱-۳۶) و خداوند آنچه را که تصمیم گرفته است انجام دهد از بین نمی برد. تا زمانی که خداوند کنترل کننده همه چیز است، او بر آینده آگاهی کامل دارد. دانش و آگاهی آینده محکی است به تأیید سخن پیامبران و نبوت ایشان (تثنیه ۲۲: ۱۸) و در واقع حقیقت وجود خدا (اشعیا ۲۱:۴۱-۲۳؛ ۹:۴۲؛ ۹:۴۳-۱۲؛ ۷:۴۴؛ ۳:۴۸-۷). خداوند اغلب توسط پیامبران، آینده را پیش گویی کرده است. چنانچه در( پیدایش ۹: ۲۶ – ۲۷) مشاهده می کنیم. در مقایسه با نظر خداشناسان لاهوتی که این طور فکر می کنند که خداوند اراده آزاد انسان را نمی تواند پیش بینی کند، او اغلب رفتار و شخصیت وجودی انسان را درجزء (اول سموئیل ۱:۱۰-۷؛ ارمیا ۶:۳۷-۱۰؛ متی ۳۴:۲۶) و در آینده دور نیز پیش بینی می کند (اول پادشاهان ۱:۱۳-۴؛ اشعیا ۲۸:۴۴- ۱۳:۴۵). بنابراین ما چطور می توانیم انعطاف پذیری خداوند را در تصمیم گیریش درک کنیم؟ خداوند برای یک موضوع در ارمیا ۱۸: ۵ – ۱۰ بر مسند دعوی می نشیند که اگر او مردم را به توبه دعوت کند او در تصمیمش تجدید نظر خواهد کرد و همان طور اگر او برای مردم شر دعای خیر کند او عقیده اش را تغییر خواهد داد. به عبارت دیگر انعطاف پذیری خداوند جزو نقشه های ثابت خداوند است نه اینکه تغییرات و اتفاقات او را مجبور کند که نظرش را عوض کند. به علاوه، خداوند نه تنها متعالی(فرا ذاتی) است بلکه همچنین خود او در تجربه و اتفاقات زندگی ما دخیل است. او بر روی زمین، در خیمه ها و معابد در مسیح و در وجود مطلق خود سکنی گزیده است (مزمور ۱۳۹: ۷ – ۱۲). وقتی که خداوند در مقابل مردم عکس العمل نشان می دهد او کاری را انجام می دهد و پس از آن کار دیگری. او لعن می کند، سپس برکت می دهد. اقداماتش دستخوش زمان است و بنابراین قابل تغییر است. اما این تغییرات برگرفته از نقشه های ابدی و ذاتی خداوند است که تغییر ناپذیر است. مهم است که بدانیم خداوند هم در زمین و هم در زیرزمین، در ابدیت و در زمان، و نه فقط محدود به زمان آنطور که خداشناسان لاهوتی معتقدند عمل می کند.
نویسنده: جان ام. فریم

بیانیه “خلیفه گری ارامنه” علیه “دراویش گنابادی” با فشار نهادهای امنیتی

بیانیه “خلیفه گری ارامنه” علیه “دراویش گنابادی” با فشار نهادهای امنیتی
بیانیه “خلیفه گری ارامنه” علیه “دراویش گنابادی” با فشار نهادهای امنیتی

درخواست برای برخورد با دراویش به عنوان یک اقلیت مذهبی، درحالی است که مسیحیان ایران خود به عنوان اقلیت دینی با انواع و اقسام مشکلات و تبعیض‎ها دست و پنجه نرم می‎کنند.

شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران در بیانیه‌ای با امضا “سبیوه سرکیسیان” اعلام کرده که اعمال اخلال‎گرانه‌ هیچ توجیهی برای مسببان آن باقی نمی‌گذارد و باید با آشوب و درگیری‎های خیابان پاسداران تهران با استواری برخورد شود.

در این بیانیه آمده «نا آرامی‌ها و آشوب و درگیری‌هایی که در روز دوشنبه گذشته در محله پاسداران تهران رخ داد و دردمندانه به شهادت سه تن از خادمان ایثارگر نیروی انتظامی و دو بسیجی یاور انقلاب انجامید باعث نگرانی شدید آحاد مردم شده است.»

شورای خلیفه‎گری به نمایندگی از کل ارامنه تهران تقاضا کرده تا با استواری در راستای تحقق نظم و امنیت با دراویش برخورد شود.

در سال‎های گذشته سپاه و وزارت اطلاعات نفوذ زیادی در شورای خلیفه‎گری ارامنه ایران داشتند که تا حدود زیادی موفق بودند و تواستند استقلال این مجموعه را به شدت کاهش دهند.
در این مسیر تلاش‎ها و لابی‎گری‎های نمایندگان مسیحی مجلس چون “کارن خانلری” و “یوناتان بت‎کلیا” که از دیرباز با نهادهای امنیتی همکاری نزدیک داشتند موثر بود. آنها در مصاحبه‎های خود همواره ایران را بهشت اقلیت‎های دینی معرفی می‎کنند و در دیدارهای خارجی ویترینی برای «عالی» جلوه دادن شرایط مسیحیان در ایران هستند.
درخواست برای برخورد با دراویش به عنوان یک اقلیت دینی درحالی مطرح می گردد که مسیحیان ایران خود به عنوان اقلیت دینی با انواع و اقسام مشکلات و تبعیض‎ها دست و پنجه نرم می‎کنند.

عضو انجمن آشوریان ارومیه: اقلیت های دینی ایران از تمامی آزادی ها برخوردارند!

عضو انجمن آشوریان ارومیه: اقلیت های دینی ایران از تمامی آزادی ها برخوردارند!
عضو انجمن آشوریان ارومیه: اقلیت های دینی ایران از تمامی آزادی ها برخوردارند!

“ژاک بت‎کلیا” عضو انجمن آشوریان ارومیه که پیش از این نیز بارها و بخصوص در ایام انتخابات به تملق و تعریف از نظام جمهوری اسلامی پرداخته بود، اینبار نیز به مانند گذشته به تمجید از آنچه به گفته وی دستاوردهای نظام در ارتباط با آزادی اقلیت های مذهبی می باشد، پرداخته است!

از شعار تا عمل فاصله زمین تا آسمان است؛ عضو انجمن آشوریان ارومیه ادعا کرده به جهانیان اعلام می‎کنیم اقلیت‎های دینی در ایران بر خلاف تبلیغات غربی‎ها از تمام آزادی‎ها برخوردار هستند و مشکلی در این خصوص ندارند.
“ژاک بت‎کلیا” در سخنرانی که به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد گفته «به عنوان اقلیت دینی با سرافرازی به دنیا اعلام می‎کنیم پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب همچنان دوشادوش برادران مسلمان خود در برابر تمامی هجمه‎های دشمنان ایستاده‎ایم».
در این مراسم گروهی از مقام‎های محلی هم حضور داشتند از جمله “محمدباقر کریمی” مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی که او نیز با اشاره به اینکه نقش اقلیت‎های دینی در انقلاب و دوران جنگ انکار ناپذیر بوده است، اظهار کرد، «جامعه مسیحی ایران شهروندان درجه یک و‌ بهترین‎های ایران هستند».
به طور طبیعی در مراسمی که به مناسبت جشن سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شده در نقد عملکرد جمهوری اسلامی مطلبی عنوان نمی‎شود، اما باید از مدعیان برابری حقوق مسلمان و اقلیت‎های دینی پرسید چطور ممکن است در مملکتی که اکثریت مردم مسلمان در بدبختی و فلاکت زندگی می‎کنند دل حکومت مذهبی به حال اقلیت غیرمسلمان بسوزد؟

این مقام مسؤول از این هم فراتر رفت و ادعا کرد به جایگاه اقلیت‎های دینی در دوران پس از انقلاب اشاره کرد و افزود «پس از انقلاب و در حال حاضر هیچ تفاوت و فاصله‎ای بین اقلیت‌های دینی و قومیت‎های مختلف به وجود نیامده بلکه جایگاه و منزلت آنها بیشتر شده است».
کریمی او افزود هیچ فرقی بین روحانی مسیحی و مسلمان وجود ندارد و جایگاهی که روحانیان مسیحی دارند کمتر از مسلمانان نیست.
گروه کثیری از مردم در ایران قصد برگزاری تظاهرات ضد حکومتی در روز ۲۲ بهمن را دارند و حاکمیت در روزهای گذشته تلاش زیادی کرد که اقلیت‎های دینی به خصوص رهبران و نمایندگان مسیحیان را زیر چتر خود داشته باشد. ادعای آزاد بودن اقلیت‎های دینی از سوی یک آشوری نزدیک به حکومت در حالی مطرح می‎شود که شرایط«ویکتور بِت تًمرز» کشیش سابق کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تهران و همسر و فرزند او برای زیر سوال بردن تمام شعارها کافی است.
“کشیش ویکتور” از کشیشان رسمی آشوری است که بیش از سه دهه در کلیساهای پنطیکاستی خدمت می‌کرد. او که در بین فارسی زبانان مسیحی نیز به خدمت شبانی مشغول بود با دخالت بعضی عوامل وابسته به حکومت از جمله «یوناتان بت کلیا» نماینده اقلیت آشوری در مجلس شورای اسلامی و تحت فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس سال ۲۰۰۹) از خدمت رسمی شبانی برکنار و خدمات فارسی آن کلیسا نیز که به نوکیشان مسیحی فارسی زبان ارائه می شد پایان یافت.
خانم «شامیرام عیسوی» همسر ایرانی- آشوری کشیش ویکتور نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وضعیت نامعلوم نوکیش مسیحی علی امینی در تبریز

وضعیت نامعلوم نوکیش مسیحی علی امینی در تبریز
وضعیت نامعلوم نوکیش مسیحی علی امینی در تبریز

نوکیش مسیحی زندانی که در آستانه کریسمس در شهر تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد از وضعیت وی همچنان اطلاعی در دست نیست.

در ادامه تداوم نقض حقوق اقلیت‌های دینی توسط جمهوری اسلامی در ایران، در مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ (برابر با ۱۰ دسامبر۲۰۱۷) نوکیش مسیحی “علی امینی” در شهر تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
به گفته سازمان ماده (۱۸)، تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی در آستانه زادروز تولد عیسی مسیح ( کریسمس ) با هجوم به محل کار این شهروند مسیحی ساکن تبریز اقدام به بازداشت وی کردند.
ماموران امنیتی پس از بازداشت آقای امینی اقدام به بازرسی و تفتیش محل نموده و در پی آن برخی از لوازم شخصی اعم از تلفن همراه و لب تاپ وی را نیز ضبط و با خود بردند .

این اقدام از سوی ماموان امنیتی در حالی روی داده که پدر سالخوره این نوکیش مسیحی نیز در محل کار فرزندش حضور داشت.

کیارش عالیپور سخنگوی سازمان ماده (۱۸) در این باره به محبت نیوز می گوید: ” نوکیش مسیحی علی امینی که اکنون بیش از دو ماه از بازداشتش توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی می گذرد همچنان در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد و هنوز از دلایل و جزئیات بازداشت این نوکیش مسیحی اطلاع دقیقی در دست نیست.”

” علی امینی ” که در بین دوستان با نام ( فیلیپ ) شناخته می شود متاهل و دارای دو فرزند خردسال ۳ و یک ساله است.

موج بازداشت های نوکیشان مسیحی و یورش ماموران امنیتی به کلیساهای خانگی و ممانعت از برگزاری مراسم پرستشی وعبادتی و بویژه جشن کریسمس، خود گویای این حقیقت است که نظام جمهوری اسلامی نمونه آشکار عدم تحمل آیین های دیگر به جز اسلام و نقض آزادی بیان است.

چندی پیش نیز با نزدیکی به ایام کریسمس خبرگزاریهای دولتی از بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در کرج خبر دادند.

دولت حسن روحانی مدعی بود که به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه احقاق حقوق اقلیت‎های دینی و قومی است. اما آنچه از گزارش‎های در مورد وقایع داخل ایران در مورد برخورد نهادهای امنیتی با مسیحیان بویژه نوکیشان مسیحی منتشر می‎شود حاکی از آن است که نه تنها انسداد فعالیت‎های مذهبی و سرکوب فعالین کلیسایی بیشتر از گذشته شده بلکه احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب برای بازداشت‎شدگان مسیحی نیز سنگین‎تر شده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌ای که در مردادماه سالجاری درباره آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر شد، از نقض حقوق اقلیت‌های دینی در کشورهای مختلف و از جمله ایران انتقاد کرده بود و در این زمینه از جمله به «آزار، بازجویی و بازداشت مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی» در ایران و «کنترل شدید یا ممنوع کردن فعالیت قانونی محافل مسیحی با هدف جلوگیری از گراییدن افراد به این دین» اشاره کرده بود.

آیه قوت جمعه ۳۰ مارس ۲۰۱۸

رومیان باب ۵ آیه ۸
رومیان باب ۵ آیه ۸

رومیان باب ۵ آیه ۸

۸ امّا خدا محبّت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به‌خاطر ما مرد.