آیه قوت جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸ برابر با ۱۱ اسفند۱۳۹۶

اول یوحنا باب ۴  آیه ۴
اول یوحنا باب ۴  آیه ۴

اول یوحنا باب ۴  آیه ۴

 ای فرزندان من، شما به خدا تعلّق دارید و بر کسانی‌که به دروغ نبوّت می‌کنند غلبه یافته‌اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می‌کند، قویتر است.

آیه قوت پنجشنبه ۱ مارس ۲۰۱۸ برابر با ۱۰ اسفند۱۳۹۶

افسسیان باب ۶ آیه ۱۱
افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

زِرِه کاملی را که خدا برای شما تهیّه کرده است، بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نمایید.