آیه قوت شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸

IMG_20180716_004913_961.jpg

سوگنامه باب ۳ آیه های ۲۲ و ۲۳

۲۲ زیرا محبّت خداوند پایدار و رحمت او بی‌پایان است. ۲۳ آنها هر صبح تازه می‌باشند و وفاداری او عظیم است.

آیه قوت جمعه ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸

یوشع باب ۱ آیه 8
یوشع باب ۱ آیه ۸

 

یوشع باب ۱ آیه ۸

۸↵ کتاب تورات را همیشه درنظر داشته باش. آن را بخوان و دربارهٔ آن روز و شب تفکّر کن تا بتوانی تمام دستوراتی که در آن نوشته شده، پیروی و اطاعت نمایی. آنگاه موفّق و کامیاب خواهی شد.

آیه قوت پنجشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۸

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲
اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲

۱۲↵ «زیرا چشمان خداوند بر نیکان است، و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها، امّا از بدکاران روی‌گردان است.»

آیه قوت چهارشنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۸

افسسیان باب ۴ آیه ۳۲
افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

۳۲↵ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

آیه قوت سه شنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹
دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

۹↵ خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدّس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشهٔ خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود.

آیه قوت دوشنبه ۹ ژوئیه ۲۰۱۸

یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷
یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

۷↵ اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می‌خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می‌شود.

آیه قوت یکشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۱۸

اول پطرس باب ۲ آیه 9
اول پطرس باب ۲ آیه ۹

اول پطرس باب ۲ آیه ۹

۹↵ و امّا شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده‌اید. شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمایید.

آیه قوت شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۱۸

یوحنا باب ۱۵ آیه ۵
یوحنا باب ۱۵ آیه ۵

یوحنا باب ۱۵ آیه ۵

۵↵ «من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هرکه در من بماند و من در او، میوهٔ بسیار می‌آورد چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید.

آیه قوت جمعه ۶ ژوئیه ۲۰۱۸

IMG_20180707_014815_505.jpg

افسسیان باب ۵ آیه ۱ و ۲

۱ چنانکه شایستهٔ فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. ۲ از روی محبّت زندگی کنید و از محبّتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه‌ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.

آیه قوت پنجشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۱۸

IMG_20180707_014802_439.jpg

اول یوحنا باب۴آیه ۱۱و ۱۲

۱۱ ای عزیزان، اگر محبّت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. ۱۲ هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است، امّا اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می‌کند و محبّت او در ما به کمال می‌رسد.