آیه قوت آیه قوت دوشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲ بهمن ۱۳۹۶

ارمیا باب ۱۷ آیه ۷
ارمیا باب ۱۷ آیه ۷

ارمیا باب ۱۷ آیه ۷

«امّا به کسی‌که به من توکّل کرده است برکت خواهم داد.

Advertisements

آیه قوت آیه قوت یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۱ بهمن ۱۳۹۶

ملاکی باب ۳ آیه ۱۰
ملاکی باب ۳ آیه ۱۰

ملاکی باب ۳ آیه ۱۰

ده‌یک‌ها را به طور کامل به خانهٔ من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه‌های آسمان را می‌گشایم و شما را آن‌چنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید.

آیه قوت آیه قوت شنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۳۰ دی ۱۳۹۶

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبّت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تُهی و سنج پر سر و صدا هستم.

آیه قوت آیه قوت جمعه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۹ دی ۱۳۹۶

رومیان باب ۴ آیه ۷
رومیان باب ۴ آیه ۷

رومیان باب ۴ آیه ۷

«خوشا به حال آنانی که خدا خطاهای ایشان را بخشیده و گناهانشان را پوشیده است.

آیه قوت آیه قوت پنجشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۸ دی ۱۳۹۶

غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴
غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴

غلاطیان باب ۵  آیه ۲۴

 و آنانی که متعلّق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب کرده‌اند.

آیه قوت آیه قوت چهارشنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۷ دی ۱۳۹۶

امثال باب ۲۰ آیه ۷
امثال باب ۲۰ آیه ۷

امثال باب ۲۰ آیه ۷

فرزندان شخص صادق و درستکار در زندگی سعادتمند خواهند شد.

آیه قوت آیه قوت سه شنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۲۶ دی ۱۳۹۶

امثال باب ۱۵  آیه ۱۶
امثال باب ۱۵  آیه ۱۶

امثال باب ۱۵  آیه ۱۶

دارایی کم همراه با خداترسی بهتر است از ثروت هنگفتِ با اضطراب.