آیه قوت شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸

IMG_20180716_004913_961.jpg

سوگنامه باب ۳ آیه های ۲۲ و ۲۳

۲۲ زیرا محبّت خداوند پایدار و رحمت او بی‌پایان است. ۲۳ آنها هر صبح تازه می‌باشند و وفاداری او عظیم است.

آیه قوت جمعه ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸

یوشع باب ۱ آیه 8
یوشع باب ۱ آیه ۸

 

یوشع باب ۱ آیه ۸

۸↵ کتاب تورات را همیشه درنظر داشته باش. آن را بخوان و دربارهٔ آن روز و شب تفکّر کن تا بتوانی تمام دستوراتی که در آن نوشته شده، پیروی و اطاعت نمایی. آنگاه موفّق و کامیاب خواهی شد.

آیه قوت پنجشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۸

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲
اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲

۱۲↵ «زیرا چشمان خداوند بر نیکان است، و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها، امّا از بدکاران روی‌گردان است.»

آیه قوت چهارشنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۸

افسسیان باب ۴ آیه ۳۲
افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

۳۲↵ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

آیه قوت سه شنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹
دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

۹↵ خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدّس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشهٔ خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود.

آیه قوت دوشنبه ۹ ژوئیه ۲۰۱۸

یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷
یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

۷↵ اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می‌خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می‌شود.

آیه قوت یکشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۱۸

اول پطرس باب ۲ آیه 9
اول پطرس باب ۲ آیه ۹

اول پطرس باب ۲ آیه ۹

۹↵ و امّا شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده‌اید. شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمایید.