نشانه های فرا رسیدن آخر زمان چیست؟

نشانه های فرا رسیدن آخر زمان چیست؟
نشانه های فرا رسیدن آخر زمان چیست؟
متی فصل ۲۴ آیه های ۵ تا ۸ به ما نشانه های مهمی می دهد تا بتوانیم نزدیک شدن زمانهای آخر را تشخیص دهیم: «چون بسیاری آمده، خواهند گفت که مسیح هستند و عدۀ زیادی را گمراه خواهند کرد. از دور و نزدیک خبر جنگها به گوشتان خواهد رسید. اما پریشان نشوید زیرا جنگها اتفاق خواهند افتاد اما آخر دنیا در آن زمان نیست قومها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خاست. در جایهای مختلف، قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد. ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است». زیاد شدن مسیح های دروغین، زیاد شدن جنگها، مرض ها و بلاهای آسمانی-اینها نشانه های زمانهای آخر است. در این قسمت، با وجودیکه به ما هشدار داده شده است، اما نباید فریب بخوریم، چون این وقایع تازه شروع درد است و انتها هنوز نیامده است.

بعضی از مفسرین به هر زمین لرزه، هر شورش سیاسی، و هر حمله ای به اسراییل بعنوان علامت اینکه زمانهای آخر بزودی اتفاق می افتد، اشاره می کنند. در حالیکه ممکن است این وقایع نزدیک شدن آخر زمان را نشان بدهند، اما دلیل این نیست که الزاما زمانهای آخر فرا رسیده است. پولس رسول هشدار می دهد که علامت زمانهای آخر افزایش تعالیم غلط است. » اما روح‌القدس صریحاً می‌فرماید که در زمانهای آخر، برخی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده، بدنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام می‌گیرند » (اول تیموتائوس فصل ۴ آیه ۱). روزهای آخر بعنوان «زمان خطرناک» توصیف شده، چون بطور روز افزون انسانها شخصیت شریر بخود می گیرند و بر ضد حقیقت می شوند (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱ تا ۹؛ دوم تسالونیکیان فصل ۲ آیه ۳).

نشانه های دیگر بازسازی هیکل (معبد) یهودیان در اورشلیم، دشمنی روزافزون بر علیه اسرائیل، و گرایش و پیشروی به طرف حکومت جهانی است. علامت خیلی واضح زمانهای آخر جمع شدن قوم اسراییل بعنوان یک ملت است. در سال ۱۹۴۸ میلادی اسرائیل برای اولین بار بعد از سال ۷۰ میلادی به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد. خدا به ابراهیم وعده داد که نسل او کنعان را به «مالکیت ابدی» خواهد داشت (پیدایش فصل ۱۷ آیه ۸)، و حزقیال احیای جسمانی و روحانی اسراییل را پیشگویی کرد (حزقیال فصل ۳۷). با توجه به پیشگویی ها در مورد آخر زمان، اسراییل در سرزمین خودش بعنوان یک ملت شناخته شود چراکه اسراییل در فرجام شناسی (علم مطالعه سرنوشت نهایی بشر) نقش بسیار مهمی دارد (دانیال فصل ۱۰ آیه ۱۴، فصل ۱۱ آیه ۴۱؛ مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۸).

با شناخت این نشانه های، می توانیم در مورد انتظارمان از زمانهای آخر حکمت و تشخیص بیشتری داشته باشیم. ما نباید هر واقعه ای را به عنوان علامت زمانهای آخر تلقی کنیم. خدا به ما اطلاعات کافی داده است تا آماده باشیم و این آماده باش بودن همان چیزی است که خدا از ما می خواهد و ما با صدای بلند این آواز را می خوانیم: «آمین! ای عیسای خداوند، بیا!» (مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۲۰).

منبع: http://www.gotquestions.org

براساس پیشگویی ها در آخر زمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

 
براساس پیشگویی ها در آخر زمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
براساس پیشگویی ها در آخر زمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
کتاب مقدس مطالب زیادی درباره آخر زمان می گوید. تقریبا هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل پیشگویی در مورد آخر زمان می باشد. جمع آوری همه این پیش گویی ها و تنظیم کردن آنها مشکل است. در ادامه، خلاصه ای از آنچه کتاب مقدس می گوید در آخر زمان اتفاق می افتند بیان می شود.

مسیح همه ایمانداران با تولد تازه را در واقعه ای بنام ربوده شدن از روی زمین بر می دارد (اول تسالونیکیان فصل ۴ آیه های ۱۳ تا ۱۸؛ ۱ قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۵۱ تا ۵۴). در حضور تخت داوری مسیح، این ایمانداران برای اعمال خوب و خدمت وفادارانه در زندگی زمینی خود پاداش می گیرند و یا بعلت عدم خدمت و نافرمانی پاداش را از دست می دهند، اما زندگی ابدی خود را از دست نمی دهند (اول قرنتیان فصل ۳ آیه های ۱۱ تا ۱۵، دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۰).

ضد مسیح (دجال) قدرت را بدست می گیرد و با قوم اسراییل برای هفت سال پیمان صلح می بندد (دانیال فصل ۹ آیه ۲۷). این هفت سال به نام «مصیبت عظیم» خوانده می شود. در دوره عذاب سخت، جنگهای سخت، قحطی، مرضها، و بلاهای آسمانی اتفاق می افتند. در دوره مصیبت عظیم چهار سوار آخر زمان و هفت مُهر، شیپور، و جام داوری ظاهر خواهند شد.

در نیمه هفت سال، ضد مسیح عهد صلح خود را با اسراییل می شکند و با او وارد جنگ می شود. ضد مسیح «ویرانی شنیع» را انجام می دهد و تصویری از خود در معبدی که در اورشلیم ساخته شده است می گذارد تا همه آنرا پرستش کنند (دانیال فصل ۹ آیه ۲۷؛ دوم تسالونیکیان فصل ۲ آیه های ۳ تا ۱۰). نیمه دوم مصیبت عظیم بنام «عذاب سخت» (مکاشفه فصل ۷ آیه ۱۴) و «زمان سخت یعقوب» (ارمیا فصل ۳۰ آیه ۷) خوانده می شود.

در آخر هفت سال مصیبت عظیم، ضد مسیح دست به حمله نهایی در محلی به نام حار مجدون به اورشلیم می زند،. عیسی مسیح بر می گردد، ضد مسیح و لشگر او را نابود می کند، و آنها را به دریاچه آتش می افکند (مکاشفه فصل ۱۹ آیه های ۱۱ تا ۲۱). آنوقت عیسی مسیح، شیطان را در چاهی بی انتها برای هزار سال می بندد و حکومت زمینی خود را برای هزار سال شروع می کند (مکاشفه فصل ۲۰ آیه های ۱ تا ۶).

در آخر هزار سال، شیطان دوباره آزاد می شود، و باز هم شکست می خورد و برای ابد به دریاچه آتش افکنده می شود (مکاشفه فصل ۲۰ آیه های ۷ تا ۱۰). بعد مسیح همه بی ایمانان را در جلوی تخت بزرگ سفید داوری می کند و همه را به دریاچه آتش می اندازد (مکاشفه فصل ۲۰ آیه های ۱۰ تا ۱۵). بعد مسیح آسمانی ، زمینی جدید و اورشلیمی جدید بوجود می آورد- یعنی محلی برای زندگی ابدی ایمانداران. آنوقت دیگر گناه، مرگ و غم نخواهد بود (مکاشفه فصل ۲۱ و فصل ۲۲).

منبع: http://www.gotquestions.org