درس ۳۷ سنت های روحانی کلیسا

۵۴۴ – سن روحانی چیست ؟

الف – تشریفات و آدابیست که از آن طریق خدا کاری در قلب ما انجام میدهد. این کار معمولا دارای دستورا لعملی  میباشد و در حضور عده ای و شاهدان صورت میگیرد.

ب – کاری که خدا در قلب ما انجام میدهد نتیجه این تشریفات نیست . بلکه از حضور روح القدس میباشد که در طول مراسم حاضر است . مراسم تمرکز مارا بر کار خدا در زندگیمان متوجه میکند و یاد آور اعمال او است .

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱-۷

یوشع باب ۴ آیه ۱-۷

۵۴۵ – آیین چیست ؟

آیین ، مراسمی روحانیست که تمایز ویژه ای دارد . آیین و سن مکان خاصی برای ما دارند زیرا که مسیح ما را به انجام آن تشویق و حکم کرده است .

۵۴۶ – چند سنت و آیین روحانی وجود دارد ؟

دو سنت روحانی که مسیح توصیه میکند: تعمید آب و عشا ربانی

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۲۰

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳-۲۶

۵۴۷ – آیین دیگر روحانی که سوی خدا دریافت کرده ایم کدامند ؟

علاوه بر تعمید آب و عشا ربانی ، خدا  حین این مراسم حضور دارد و قادر است قلب ما را تغییر دهد :

۱. ازدواج

۲. تقدیم کودک

۳. مسح با روغن

۴. پا شویی

۵. دست گذاری

۶. تایید

۷. انتصاب

۸. نبوت شورایی

۵۴۸ – چگونه در  این مراسم  بهره روحانی حاصل میکنیم ؟

تمرین دادن ایمان  باردار و برداشتن قدم ایمانی ، منجر به باز شدن در های روحانی میشود   و دریافت آن برکت روحانی  که خدا برایمان اشتیاق دارد

عبرانیان باب ۴ آیه ۲

۵۴۹ – آیا کاری که خدا در قلب ما در حین این مراسم انجام میدهد اتوماتیک صورت میگیرد ؟

الف – نه . شما ممکن است در هر نوع مراسم روحانی شرکت کنید ، یا دعایی را بخوانید یا برای شما دعا شود بدون اینکه از نظر روحانی بهره ای ببرید. اعمال مرده هیچ اثری بر زندگی ما ندارند حتی اگر بسیار حرفه ای انجام گیرند.

ب – خدا فقط به ایمن پاسخ میدهد. اگر بدون ایمان به حضور خدا بیایید ، چیزی هم دریافت نمیکنید. اگر با قلبی منتظر به او تسلیم شوید ، خدا شما را ملاقات میکند و کاری در قلب شما انجام میدهد.

ج – هرچند خدا اغلب در قلمرو روحانی عمل میکند ، ما بایستی ایمان و صبر خود را در   تمرین بگذاریم تا شاهد آشکار شدن کارهای عظیم او در محدوده فیزیکی باشیم .

عبرانیان باب ۶ آیه ۱

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۶

عبرانیان باب ۶ آیه ۱۲

۵۵۰ – به هنگام تعمید آب چه چیزی دریافت میکنیم ؟

ما ختنه قلبی را دریافت میکنیم . انسانیت کهنه ما برداشته میشود. خلقت گذشته ما ناتوان میشود تا برای خدا زندگی کنیم.

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

رومیان باب ۲ آیه ۲۹

۵۵۱ – به هنگام عشا ربانی چه چیزی دریافت میکنیم ؟

الف – ما از مشارکت نزدیک با خدا و دیگر اعضا ی بدن مسیح بهره مند میشویم .

ب – در حین شام در حضور خدا ، شفا را دریافت میکنیم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۶-۱۷

یوحنا باب ۶ آیه ۵۱

۵۵۲ – در مراسم ازدواج چه چیزی دریافت میکنیم ؟

خدا دو فرد مجزا را از لحاظ فیزیکی ، احساسی ، فکری و روحانی با هم متصل و متحد میکند .

متی باب ۱۹ آیه ۴-۶

۵۵۳ – به هنگام تقدیم کودکان چه چیزی دریافت میکنیم ؟

خدا ، قوت و برکات و هدایت را به کودک و والدین منتقل میکند تا کودک برای خدمت خدا بزرگ شده و در مسیر سرنوشی مطابق اراده پدر قرار گیرد.

مرقس باب ۱۰ آیه ۱۳-۱۶

۵۵۴ – به هنگام مسح روغن چه چیزی دریافت میکنیم ؟

ممکن است انتصاب ، شفا ، برکات و آزادی را دریافت کنیم.

اول سموییل باب ۱۰ آیه ۱

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

۵۵۵ – به هنگام پاشویی چه چیزی دریافت میکنیم ؟

غرور و فروتنی در ما میشکند و مکاشفه خدمت و محبت  به بدن مسیح را بر ما آشکار میشود.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۲-۱۷

۵۵۶ – به هنگام دست گذاری چه چیزی دریافت میکنیم ؟

این انتقال نوعی تحویل و انتقال دادن روحانیست .  که از آن طریق ، برکات مکاشفات روحانی ، فهم عمیق تر ، بینش ، انتصاب تشویق ، قوت ، شفا و آزادی را میتوان دریافت نمود.

۵۵۷ – به هنگام تایید چه چیزی دریافت میکنیم ؟

در این مراسم ، مستحکم شدن زیر بنای ایمانی خود را که بر ایمان به عیسی مسیح قرار داده ایم تجربه میکنیم.

اعمال رسولان باب ۱۴ آیه ۲۳

۵۵۹ – به هنگام نبوت شورایی چه چیزی را دریافت میکنیم ؟

صدای خدا را که زندگی ما را پر میکند میشنویم . و ممکن اس هر یک از مهم زیر را دریافت کنیم :

عبرت ، نصیحت ، تسلی ، هدایت ، انتقال ، تایید ، اصلاح ، قضاوت

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳

اول قرنتیان با ب ۱۴ آیه ۳

درس ۵ معرفی عهد

۳۹ –  عهد چیست؟ 

الف) این لغت در زبان انگلیسی به معنا ی توافق و قرارداد الزام آور بین دو یا طرفین بیشتر می باشد  و قول  به  وعده به عمل می باشد .

* قراردادهای معامله ، سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند 

ب)  در معنی عبری این لغت به معنای  توافق و پیمان محکم ترجمه میشود .

* قراردادهای معامله ، * پیمان بستن واقعه ای بسیار جدی محسوب میشد . این مساله با تشریفات قربانی نمودن یک حیوان انجام میشد برای مهر و تاکید یک توافق . بعد از قربانی حیوان را به دو نیم تقسیم نموده و طرفین از میان حیوان به دو نیم شده عبور میکردند  تا راسخ بودن خود را برای حفظ و عمل به عهد نشان دهند . اصطلاح بریدن معامله در همه زبان ها از همین سنت و رسم ریشه گرفته .

پیدایش باب ۱۵ آیه ۹-۱۰ و ۱۷

ارمیا باب ۳۴  آیه ۱۸

ج ) این لغت در زبان یونانی به معنی «تعیین طبق توافق » یا همان قراد داد می باشد. یعنی قصد و همت  طرفین قرارداد ، در عملی نمودن و حفظ قول ذکر شده هست و خواهد بود .

افسسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲ سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند .

۴۰-  انو ا ع مختلف عهد ها کدامند ؟

عهد میان انسانها یی که برابرند

عهد میان انسانها ای که برابر نیستند

عهد میان خدا و انسان

۴۱- خوصوصیات معمول عهد میان انسانها ی برابر کدامند ؟

الف)  در این مورد انسانها با یکدیگر مذاکره و تبادل نظر میکنند و هر یک از طرفین ملزم به فراهم کردن مسایل ضروری برای پیشبرد این پیمان خواهد بود و در عین اینکه  طرف مقابل نیز مجبور به نگهداشتن قول خود می شود .

ب ) مثال بارز آن عهد دفاع می باشد که مشخص کننده نقش یاری رسانان در زمان جنگ می باشد .

پیدایش باب ۱۴ آیه ۱۳

پیدایش  باب ۳۱ آیه ۴۴  و ۵۰-۵۳

۴۲ – خصوصیات معمول عهد میان دسته های نا برابر چیست؟

الف ) وقتی دو گروه نا برابر از نظر قدرت و نفوذ با یکدیگر وارد عهد می شوند ، به طور معمول طرف پر نفوذ تر ، شرایط را به نفع خود به طرف ضعیف تر تحمیل میکند .

 * مثال بارز آن مثال فاتح v مغلوب  در جنگ است  . گروه فاتح شرایط را دیکته و تحمیل میکند و مغلوب نا چار به پذیرفتن و قبول می شود .

همچنین وصیت فرد وفات یافته  به دریافت کنندگان میراث بدون مشورت با آنان تحمیل می شود .

یوشع باب ۹ آیه ۳-۴ و ۶ و ۱۵-۲۱

۴۳- عواقب شکستن قرارداد عهد چیست؟

الف) وقتی عهدی به توافق می رسد و مهر و تایید می شود ، طرفین جایز به شکستن یا نسخ آن و یا تغییر آن نیستند .

ب) به محض اینکه یکی از طرفین قدر به انجام تکالیف ذکر شده در قرار داد نباشد ، عهد فسخ شده اعلام میشود و طرفین دیگر عهد نامه دیگر ملزم به رعایت قرارداد پیمان نیستند. و مقصر طرفی شمرده می شود که قادر به نگاهداشتن تبصره های عهد نامه نبوده است.

ج ) وقتی عهدی در نام خدا بسته می شود ، خدا نظارت بر این تعهد می نماید و طرف پیمان شکن را توبیخ میکند .

غلاتیان باب ۳ آیه ۱۵

حزقیال باب ۱۷ آیه ۱۸-۲۰

۴۴ ) خصوصیات عهد میان  خدا و انسان کدامند ؟

الف ) خدا و انسان برابر نیستند .قوت و قدرت و عظمت خدا بی نهایت از انسان بالا تر است. انسان در مقام داد و ستد و معامله و یا چانه زدن با خدا نیست .

ب) خدا ، خود، طراح و سازنده هر عهد یست که با انسان بسته است . حق انتخاب شخصی برای هر انسان میباشد که پیشنهاد  خدا را بپذیرد یا آن را پس بزند .

۴۵ ) پیمان مشروط چیست؟

پیمان یا عهد مشروط شامل بند و تبصره ایست به این مضمون : » اگر …………سپس……….. «

خدا در صورتی عهد خود را عملی  میکند که انسان عهد خود را نشکند و به آن عمل کند.

دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴

۴۶ -پیمان و عهد بی قید و شرط چیست؟

پیمان بی قید و شرط ، وعده ایست که خدا حتی اگر انسان در ادای تکلیف خود امین نباشد ، به آن عمل میکند .و بر وعده ی بی قید و شرط خدا بنا شده است .

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۵-۱۸

دوم سموییل باب ۷ آیه ۱۲-۱۶

۴۷- خدا چگونه نقش خود را در ایجاد و برقراری پیمان با انسان معرفی و شناسایی میکند ؟

الف )  او خدای  عهد هاست که با انسان پیمان میبندد

این  خدا ست که به انسان مشارکت در یک رابطه پیمانی را پیشنهاد میکند . و نه بر عکس

پیدایش باب ۶ آیه ۱۸

پیدایش باب ۹ آیه ۹

پیدایش باب ۱۷ آیه ۲۱

ب ) او خدای امین در عهد هاست

خدا در پیمان خود معتبر و امین است .او هرگز پیمان شکن نیست

تثنیه باب ۷ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۱ آیه ۵ و ۹

ج ) او خدای پیمان های آشکار است

او با ابتکار پیشقدمی کرده ، انسان را دعوت به دخول در یک رابطه بر اساس عهد خود میکند –

تثنیه باب ۴ آیه ۱۳

مزامیر باب ۲۵ آیه ۱۴

د ) او خدای قادر به انجام عهد خویش است.

نه تنها خدا عهد خویش را بر انسان مکشوف میکند ، بلکه به ما قوت میدهد که در نام عیسی مسیح قادر به ادای آن باشیم. و این کاریست که بدون کمک و نیروی او به آن قادر نخواهیم بود.

افسسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۳

۴۸-  یک عهد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

الف )  هر پیمانی که خدا با انسان می بندد از ۳ جزء اصلی متشکل است .

۱- متن  پیمان

۲ – خون «قربانی»  برای پیمان

۳- مهر پیمان

ب ) این عهد با هر سه شخصیت تثلیث مقدس بسته می شود .

۱- پدر طراح عهد و شرایط آن

۲- پسر ، که با خون او که برای گناهان ما ریخته شد ، واسطه در عهد میباشد و میانجی ماست

۳- روح القدس که نقش انجام دهنده شرایط را در پیمان  ایفا می کند

۴۹- منظور از متن  پیمان چیست ؟

منظور محتوا و شرایط مقتضی و وعده ها ی پیمان است . ممکن است   شامل  برکات و وعده ها و موارد  اطاعت بوده و از نتایج بی اطاعتی سخن گوید

۵۰- منظور از خون بها و قربانی پیمان چیست؟

الف ) همانطور که قبلا اشاره شد ، به واسطه هر پیمان ، حیوانی قربانی میشد تا صحت و جدیت عهد را نمایانگر باشد . مقتضای هر عهد ، با تعهد مرگ و زندگی بسته می شد .

ب) لازمه عهد قربانی بود و نیز کاهن که قربانی را به عمل رساند و واسطه این قرارداد باشد .

ج ) خون قربانی تقدیس کننده مکان پیمان نیز بود.

 ۵۱- منظور از مهر پیمان چیست ؟

مهر ، شاهدی ماندنی و محسوس و قابل مشاهده بر دوام  عهد جاری شده می باشد .نشانه ای که  یادآوری شرایط تعهد را ممکن می نمود .

۵۲- اهمیت پیمان و عهد :

الف ) عهد و میثاق از رابطه ها سخن می گوید . دو یا چند نفر در موردی توافق میکنند . وعده ها را به راحتی فراموش میکنیم اگر سعی در یاد آوری آن نداشته باشیم. پیمان نیروی الزام کننده ایست که به روابط زندگی و تضمین می بخشد که عهد ها شکسته نخواهد شد .

مراسم عروسی ، تشریفات آن ، حلقه ، آلبوم عکس عروسی ، سالگرد عروسی همه و همه نقشه ایست برای یادآوری عهد و تعهد ازدواج بین دو فرد

ب ) وقتی خدا با انسان پیمان می بندد ، از آن به عنوان متدی برای آموزاندن هدف خلقت به ما  استفاده میکند.

۵۳- عهد های خدا با انسان کدامند ؟

عهد عدن

عهد آدم

عهد نوح

عهد ابراهیم

عهد موسی

عهد داوود

عهد جدید

۵۴- چه رابطه ای بین عهد های متفاوتی که خدا با  انسان  بسته است وجود دارد ؟

خدا از طریق این عهد ها آنچه را برای  انسان در نظر گرفته است نشان می دهد . پس از اینکه انسان پی در پی  با روح شرارت و گناه خویش در رستگاری شکست  خورد ، خدا  مرحله به مرحله طرح رستگاری را برای انسان از طریق عهد های گوناگون  آشکار کرد  تا اینکه سر انجام خون بره خدا عیسی مسیح را ضامن نجات ما نمود. به این وسیله وارد عهد جدیدی با پدر شدیم  .

درس ۳۵ شستن پای یکدیگر

۳۵ – شستن پای یکدیگر

۵۲۲ – شستن پای یکدیگر مراسمی روحانیست که از طریق آن درس فروتنی را به ما می آموزد به این صورت که غرور ما را برداشته و محبت به اعضای بدن مسیح را در قلب ما می آفریند.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴

۵۲۳ – شستن پا در زمان انجیل چگونه بود ؟

الف –  اغلب سفر ها در آن زمان با پا انجام میشد . مردم غالبا  صندل ها و دمپاییهای باز می پوشیدند . به محض رسیدن  به مقصدبعد از سفر در جاده های گرم و خاکی  ضروری ترین و متبوع ترین کار شستن پا ها بود .

ب – شستن پا عنصری از نظافت و مهمان نوازی محسوب میشد .

ج – همچنین در موا قع سوگ و عزا از این رسم استفاده می شد .

پیدایش باب ۱۹ آیه ۲

دوم سموییل باب ۱۹ آیه ۲۴

لوقا باب ۷ آیه ۴۴

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۹-۱۰

۵۲۴ – چه کسی رسم پا شویی را انجام میداد ؟

این رسم را یا خودفرد با آبی که میزبان فراهم میکرد انجام میداد یا پایین ترین خدمتکار خانه این کار را به عهده میگرفت.

پیدایش باب ۱۸ آیه ۲-۴

اول سموییل باب ۲۵ آیه ۴۱

۵۲۵ – چگونه پاشویی اهمیتی روحانی پیدا کرد ؟

عیسی مسیح در شام آخر ، در نقش خادم پای شاگردان را شست . او این کار را به عنوان نمونه و الگویی برای شاگردان خود انجام داد .

یوحنا باب ۱۳ آایه۳-۵

۵۲۶ – چرا مسیح آن زمان خاص را انتخاب کرد تا این درس خادمی را به شاگردان خود بیاموزد ؟

چون هر چه واقعه و آزمایش بزرگ صلیب نزدیک تر میشد ، درگیری میان شاگردان بیشتر میشد .

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱ و ۴-۵

۵۲۷ – چه مشکلاتی در میان شاگردان مشاهده میشد ؟

الف – شاگردان در رقابت با هم بر سر مقام رهبری بودند .که نمایانگر غرور آنها بود. آنان بر سر تصمیم گیری بر اینکه چه کسی برترین است جدل میکردند تا مقام رهبری را در ملکوت خدا صاحب شوند. تمرکز آنان بر خود بود، نه بر مسیح و یکدیگر .

ب – آنان به یکدیگر بی اطمینان شدند . ده شاگرد از کار یوحنا و یعقوب  در مورد دستیابی به مکانی بالا در ملکوت خدا دلچرکین شدند.

ج – خیانت – یهودا به مسیح خیانت کرد در حین شام آخر . وقتی مسیح توقعات یهودا را بر آورده نکرد ، یهودا به او خیانت کرد.

لوقا باب ۲۲ آیه ۲۴

متی باب ۲۰ آیه ۲۰-۲۴

یوحنا باب ۱۳ آیه ۲

۵۲۸ – مسیح با شستن پای شاگردان چه درسی به آنان داد ؟

الف – او این مطلب را به آنان آموخت که رهبر حقیقی یک خادم حقیقیست . برای نمایش این امر نقش کوچکترین خادم را به خود گرفت.

ب – او این درس را به آنان آموخت که ملکوت خدا با سلطنت زمینی شباهتی ندارد . در حکومت زمینی یک رهبر بالاترین است و همه به او خدمت میکنند. ولی در ملکوت آسمانی مسیح ، رهبران بایستی خادم باشند.

متی باب ۲۰ آیه ۲۵-۲۸

لوقا باب ۲۲ آیه ۲۵-۲۷

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۲-۱۷

ج – او این درس را به آنان آموخت که عشق به یکدیگر مهم تر از دستیابی به مقام است .

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱

لاویان باب ۱۹ آیه ۱۸

رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰

۵۲۹ – چرا ما این سنت را انجام میدهیم ؟

الف – به منظور بنای رابطه محبت در بدن مسیح و ایجاد رفتار صحیح در مشارکت هایمان .

یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۴-۳۵

رومیان باب ۱۲ آیه ۱۰

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴-۵

ب – به منظور تفهیم این مطلب که خادمی پایه و اساس هر رهبری و وزارتیست .

ج – همانند هر خانواده ای حتی در کلیسا بعضی اوقات زندگی با یکدیگر دشوار میشود. پاشویی مثل ابزاریست که رفتار صحیح خود را حفظ کنیم.

فیلیپیان باب ۲ آیه ۳-۸

اول پترس باب ۵ آیه ۵

د – مسیح به شاگردان گفت که باید پای یکدیگر را بشویند.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴-۱۷

۵۳۰ – رفتار ما به هنگام پا شویی چگونه باید باشد ؟

الف – ما باید از هر گونه فقدان عشق نسبت به هر ازوی در بدن مسیح توبه کنیم .

ب – باید قلب فروتنانه یک خادم را دریافت کنیم.

افسسیان باب ۴ آیه ۲

فیلیپیان باب ۲ آیه ۵-۸

۵۳۱ – رفتار ما نسبت به کسی که پای ما را میشوید باید چگونه باشد ؟

الف – برخورد ما به آن گونه باشد که انگاری مسیح پای ما را میشوید .

ب – بایستی محبت وزارت و کلیسا یی را که به ما خدمت میکند  بپذیریم .

ج – بایستی دعای برکت برایشان داشته باشیم.

۵۳۲ – برکات سنت پا شویی چیست ؟

الف – روح القدس بر ما آشکار میکند که مفهوم حقیقی خدمت در ملکوت خدا چیست .

ب – نزاع و دشمنی را در میان ما بر میدارد .

ج – موانع برداشته میشود تا اتحاد حاصل شود .

د – آنانی که عصبانی و دل شکسته یا لغزش خورده هستند در کلیسا ، ترمیم شده ،تسلی می یابند.

۵۳۳ – چگونه این سنت اجرا میشود ؟

الف – پاشویی باید در اتمسفر پرستشی صورت گیرد .

ب – باید الگوی مسیح را دنبال و عمل کنیم.

یوحنا باب ۱۳ آیه ۴-۵

ج – فرد پا برهنه روی صندلی مینشیند و خادم زانو زده و یکی یکی میشوید. خادم همزمان دعای برکت برای فرد میکند . همزمان فردی که پایش شسته میشود برای خادم دعای برکت میکند. وقتی این پاشویی به پایان رسید ، این دو فرد جای خود را با هم تعویض کرده و پاشویی ادامه می یابد تا همه در این مراسم شرکت کرده باشند.

د – بر حسب نزاکت و عفت زنان و مردان به گروه های مختلف تقسیم شده . و برادران پای یکدیگر و خواهران پای هم را میشویند.

۵۳۴ – هر چند وقت یکبار این مراسم اجرا میشود؟

الف – هر زمان که شبان ارشد کلیسا احساس کند برای رشد ممشارکت بین اعضا  ضروری میباشد.

ب – میتواند قسمتی از تعلیم محبت و خادمی و فروتنی باشد.

۵۳۵ – چه چیزی موجب میشود  یک شبان د کلیسا  را به پاشویی دعوت کند؟

وقتی محبت بین اعضا سرد کمرنگ شده یا تضاد و رقابت شدید شده و نفاق بین دل ها بوجود می اید ، زمان مناسب برای دعوت به سنت پاشویی میباشد.

اول قرنتیان ۱۲ آیه ۲۴-۲۵

غلااتیان باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

درس ۳۴ عشا ربانی

۳۴ – عشا ربانی 

۵۱۴ – عشا ربانی یا شام خداوند چیست ؟

الف – شام خداوند یکی از مراسم روحانی است .در این سنت مقدس  کلیسای محلی قربانی عظیم عیسی مسیح را برای ما به یاد می آورد . در این مراسم با خوردن قطعه ای نان ،  بدن مسیح را که برای ما پاره شد وبا  نوشیدن مقداری کم شراب ، خون مسیح را که برای نجات و آزادی ما ریخته شد به یاد می آوریم .

ب – در این شام کلیسا  با خدا و اعضای کلیسا مشارکت در مشارکت است .

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰

۵۱۵ – لغت مشارکت به چه معناست ؟

الف – یعنی سهیم کردن یکدیگر در افکار و احساسات . یعنی شرکت زندگی با هم از طریق دوستی نزدیک روحانی .

ب – این شرکت با مسیح و بدن مسیح ، از طرق بسیاری حاصل می شود. نزدیک ترین و صمیمانه ترین آن از طریق عشا ربانی یا شام مقدس خداست .

دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۴

۵۱۶ – شباهت عشا ربانی با غذایی که قوم یهود در فصح پیش  از خارج سدن از مصر خوردند ، چگونه است ؟

الف –  از  وقتی که  فرشته مرگ از سرزمین مصر عبور کرد ، اسراییل دور هم جمه می شدند  تا بره فصح را برای عید فصح بخورند. وقتی فرعون تشخیص داد امتناع او از آزاد کردن قوم اسراییل موجب مردن  فرزند نخست زاده مذکر مصر شد ه ، اجازه ترک سرزمین مصر را برای یهودیان صادر کرد . خدا از قوم خواست تا این آزادی بزرگ را هر ساله جشن بگیرند. تا هرگز کار عظیم خدا را فراموش نکنند.

ب – عیسی مسیح در عید فصح و آخرین شام خود ، به  شاگردان خود نان » سمبل بدن خود » و شراب » سمبل خون خود » داد . زیرا که او خود بره فصح بود .از نتیجه مرگ و قیام او ما از اسارت و بردگی ها آزاد میشویم و در عهد جدیدی با خدا قرار میگیریم. مسیح خواست این سنت را بسیار اغلب انجام دهیم و یاد آور کار نجات بخش او برای خود باشیم .

اول قرنتیان باب ۵ آیه ۷

کلسیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

۵۱۷ – چرا در شام خداوند شرکت میکنیم ؟

الف – در شکلی فردی و شخصی، با این شراکت  تاکید مجددی بر عهد جدید خدا با خود میکنیم. در این مشارکت تمرکز اصلی ما بر این است که مسیح  برای ما مرد و خون او برای ما ریخته شد.

* همچنین در ان شام عهد خود را با مسیح تازه میکنیم. مثل یک زوج که پس از ۲۵ سال عهد وفاداری و تعهد خود را با یکدیگر تازه می کنند.

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰

یوحنا باب ۶ آیه ۵۳-۵۷

ب – در شکل ازوی از بدن مسیح ، با این شراکت اتحاد خود را با یکدیگر تاکید مجدد میکنیم.

* اتحاد خود را  با این شراکت مقدس یاد آور میشویم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۶-۱۷

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۲-۱۳

افسسیان باب ۵ آیه ۳۰

ج – مسیح به ما این شراکت را حکم کرده است .

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳-۲۶

۵۱۸ – چه کسی میتواند در این شام شرکت کند ؟

الف – هر ییمانداری که تولد تازه را دریافت کرده باشد.

ب – از آنجایی که عشا ربانی تولد تازه ما را یاد آوری میکند ، پس فقط کسانی که این تولد را تجربه کرده اند اجازه شراکت در این شام را دارند.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۴

۵۱۹ – آیا هیچ شرایط و محدودیتهای دیگری در مورد این شراکت وجود دارد ؟

الف – پیش از شراکت در این شام باید قلبخود را آماده  کنیم. این سنت بسیار جدی صورت میگیرد . چون گذرندان زمانیست بسیار روحانی و جدی در حضور خداوند. و ابدا نباید به مذاه و شوخی تلقی شود.

۱. هر گناه اعتراف نشده را بایستی پیش از شراکت در عشا به حضور پدر اعتراف کنیم.

۲. اگر دو نفر از اعضا در تضاد هستند بایستی پیش از شراکت در عشا با یکدیگر مشکل خود را حل کنند.

ب – تنبیه کسانی که در این شام با بی احتیاطی و بی حرمتی شرکت می کنند بسیار جدی خواهد بود. بیماری ها و مرگ زودرس از پیامد های ناچیز شمردن خون مسیح و اتحاد در بدن مسیح خواهد بود.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۷-۳۰

متی باب ۵ آیه ۲۳-۲۴

مرقس باب ۱۱ آیه ۲۵

۵۲۰  – اتفاقاتی که در حین شام رخ میدهند:

الف – شفا

۱. همانطور که شرکت نا شایسته در این شام موجب مرگ و بیماری می شود، شرکت صحیح در این شام شفا و سلامتی به ما میبخشد.

۲. اگر برادر یا خواهری را نبخشیده ایم باید پیش از شرکت در این شام توبه کنیم . در آن صورت شفای خدا را در این مشارکت دریافت خواهیم کرد.

ب – وقتی اسراییل از بردگی مصر آزاد شد و غذای فصح را خورد ، در سلامتی و قوت بود.

اشعیا باب ۵۳ آیه ۵

مزامیر باب ۱۰۵ آیه ۳۷

۵۲۱ – آیا مسیح در این شام حاضر است ؟

الف – بلی . ما از بدن و خون جسمانی او نمیخوریم . بلکه از حضور قدوس او در حین شام تغذیه میشویم.

ب – حضور او در حین عشا به همان اندازه واقعی است که در حین دعای نجات  یا تعمید آب و توبه ما.

متی باب ۲۶ آیه ۲۶-۲۸

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۹-۲۰

یوحنا باب ۶ آیه ۵۳-۵۸

درس ۳۳ مجمع و شورای نبوت

۳۳- مجمع و شورای نبوت 

۴۹۱- نبوت چیست ؟

الف – نبوت به معنی سخن گفتن از سوی خداست . یک نبی از جانب خدا پیامی را میشنود و آن را اعلام میکند. یک نبی غالبا پیام خدا را صحبت میکند ولی گاه خدا او را به نمایش آن میخواند .

ب –  نبوت شامل «اخطار  »  یا  هشدار و هم شامل  «پیشگویی»  از سوی خدا میشود.

۱. اخطار یا هشدار  بیان کلام خداست در مورد حادثه ای  از پیش . یعنی بازگو کردن پیام از خدا

** به طور کلی ، موعظه نوای نوبت از سوی خداست

** موعظه و نبوت کاملا یکی نیستند . در عهد جدید مشاهده میکنیم که به زبان یونانی از لغات متفاوتی برای این دو مفهوم استفاده میشود.

۲. پیشگویی در نبوت ، الهامیست از سوی خدا به منظور پیشبینی حواد ث .

ج – نبوت یعنی سخن گفتن پیامی از سوی خدا که نبی از پیش از آن آگاه نبوده ، بلکه خدا آن را بر او مکشوف کرده است که ممکن است پیشگویی و یا هشداری در مورد آینده باشد.

دوم سموییل باب ۷ آیه ۴-۵

دوم سموییل باب ۲۴ آیه ۱۱-۱۲

دوم پادشاهان باب ۷ آیه ۱

ارمیا باب ۱۳ آیه ۱-۹

۴۹۲ – خصوصیات  نبوت  چیست ؟

الف – نبوت مخاطب به کسانیست که آن را میشنوند.

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳

اول تسلوکیان باب ۲ آیه ۱۳

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

ب – کلام خدا خلاق است . وقتی کلام نبوت دریافت میشود ، آنکه را وجود نداشته تولید میکند.

پیدایش باب ۱ آیه ۳

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

ج – نبوت مشروط است :

۱. نبوت ، نیاز به پاسخگویی دارد . اگر خدا سخن گوید اما آن را دریافت نکنیم و به طور جدی آن را پاسخگو نباشیم ، آن نبوت در زندگیمان جاری نمیشود ، و نبی در این مورد بی تقصیر میباشد.

۲. اگر نبوتی نوعی اخطار هشدار دهنده و  یا تصحیح  و یا داوری  است  ، بدانیم که خدا همیشه به قلب توبه کننده پاسخ میدهد .

** یونس در مورد نینوا نبوت کرد که تا ۴۰ روز از بین خواهد رفت. در برابر این نبوت ، مردم نینوا در حضور خدا توبه کردند و خدا آن شهر را ویران نکرد.

** یونس یک نبی کاذب نبود . بلکه مردم  از شرط  خدا آگاه شدند و آن را اطاعت کردند.

یونس نبی باب ۳ آیه ۴-۶ و ۹-۱۰

مزامیر باب ۵۱ آیه ۱۷

ارمیا باب ۱۸ آیه ۷-۱۰

۴۹۳ – چه اتفاقی باید بیافتد پیش از اینکه کلام نبوت بازگو شود ؟

الف- شخصی که نبوت میکند بایستی نخست پیام را از خدا دریافت کند.

ارمیا باب ۱ آیه ۴

حزقیال باب ۱ آیه ۳

دوم پترس باب ۱ آیه ۲۱

ب – نبیان کاذب ادعا میکنند که از سوی خدا سخن می گویند ، در صورتیکه خدا با آنان سخنی نگفته. اینان افرادی هستند که  برای نفع شخصی خود پیامی از جانب خود مرسانند .و این پیام یا  تخیل  آنان یا از جانب دیوها و ارواح  پلید  منشا میگیرد .

ارمیا باب ۱۴ آیه ۱۴

ارمیا باب ۲۳ آیه ۲۱

۴۹۴ – چگونه پیام خدا را میشنویم ؟

الف – از طریق صدای شنیدنی خدا . یعنی به همان آشکاری که صدای انسان را میشنیم صدای خدا را میشنویم.

متی باب ۳ آیه ۱۷

اعمال رسولان باب ۹ آیه ۴-۶

ب – از طریق صدای نا شنیدنی خدا .خدا قادر است با  روح ما از طرق مختلف سخن بگوید.

۱. با کلام :

** این زمانیست که صدای خدا را گوش روحانی خود میشنویم. نه گوش جسمانی. یعنی خدا مستقیما با قلب ما سخن می گوید .

** گاهی خدا با تنها یک لغت با قلب ما سخن میگوید ، تا مشکلی را که فردی در آن قرار دارد برایمان آشکار کند.

مرقس باب ۱۳ آیه ۱۱

۲. با تصاویر

** خدا غالبا از طریق نشان دادن تصویری به ما پیام خود را کاملا میرسند .

عاموس باب ۷ آیه ۷-۸

اشعیا باب ۶ آیه ۱

ارمیا باب ۲۴ آیه ۱-۳

۳ . با احساسات

** شما ممکن است احساسات کسی را حس کنید .احساساتی مسل ترس یا تجربه ای موقت از درد

ارمیا باب ۴ آیه ۳۱

ج – رویا ها

** رویا در خواب

** رویا در بیداری ، در حالت نیمه آگاه و از خود بیخودی

اعداد باب ۱۲ آیه ۶-۸

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۱۷

۴۹۵ – درجات  مختلف نبوت کردن چیست ؟

الف – روح نبوت

۱. زمانییست که روح القدس بر فردی قرار میگیرد و آن فرد نبوت میکند. این فرد نبی نیست و عطای نبوت را ندارد . حضور قوتمند روح القدس آنان را قادر به نبوت میکند.

۲. از خصوصیات این درجه ، این است که این گروه افراد به ندرت نبوت میکنند.

مکاشفه باب ۱۹ آیه ۱۰

اعداد باب ۱۱ آیه ۲۵-۳۰

اول سموییل باب ۱۹ آیه ۲۰-۲۴

ب – عطای نبوت

۱. این همان هدیه ایست از روح القدسی که در فرد ساکن است .

۲. فردی که عطای نبوت دارد به دفعات و مداوم و مرتب قادر به نبوت است . و توانایی آنان در این عطا  بستگی به ایمان آنان دارد.

رومیان باب ۱۲ آیه ۶

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۰

ج – وزارت نبوت

۱. این گونه افراد نه تنها دارای عطای قوی نبوت هستند بلکه دفتر و وزارت نبوت را به عهده دارند.

۲. خدا افرادی را به این وزارت خوانده است . و اینکه  فردی قادر به نبوت است دلیل کافی برای وزارت در نبوت نیست . بلکه خوانده شدگی شرط آن است .

افسسیان باب ۴ آیه ۱۱

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۹

۳. همگام با عطای نبوت ، خدا مقام نبوت را عطا میکند . که مسیولیتیست بسیار سنگین و به هیچ وجه نبایستی مورد سو استفاده قرار بگیرد.

۴. عنصر نبوت پیشگویی اغلب  در دست کسیست که وزارت نبوت را به عهده دارد .

تثنیه باب ۱۸ آیه ۱۹-۲۰

اعمال رسولان باب ۱۱ آیه ۲۷-۲۸

۴۹۶ – نبوت به چه کسی ابلاغ میشود ؟

الف – مردم و ملت ها

** در تمامی کلام  مشاهده میکنیم چگونه خدا از طریق نبی با قوم ها سخن گفته است

ب – کلیسا ها

** نبی ها به  مسیر کلیسا ها ی محلی هدایت میدهند. و از این طریق خدا منظور به رساندن حکمی یا اصلاح نمودن یا تغییر مسیر یک کلیسا را دارد .

** نبوتی که شبان ارشد کلیسا دریافت میکند ، غالبا در مورد کلیساست و شخصی نمیباشد. و  او پیام را به عنوان نماینده کلیسا دریافت میکند.

ج – شخصی

۱. این زمانیست که یک فرد به طور شخصی سخنی از سوی خدا دریافت میکند. و آن را نبوت شخصی مینامیم.

۴۹۷ – هفت مقصود از نبوت کدامند ؟

الف – خدا از نبوت برای  این مقاصد استفاده میکند :

۱.عبرت

۲.نصیحت

۳. تسلی

۴.هدایت  , جهت دادن

ا۵.نتقال

۶.تایید

۷.اصلاح و قضاوت

ب – سه مقصود اول : عبرت ، نصیحت ، راحتی در هر نبوتی مشاهده میشود.

ج – چهار مقصود دوم : جهت دادن ، انتقال ، تایید ، اصلاح و قضاوت تنها از سوی وزارت کلیسا ی  اعلام میشوند. هر یک از این اقسام نبوت قادر به تاثیر گذاری عظیمی بر زندگی اشخاص میباشند و به همین دلیل حکمت و بلوغ وسیعی را لازم دارد که در وزارت نبوت کلیسا یافت میشود.

۴۹۸ – عبرت :

الف – عبرت دادن به معنای بنا کردن میباشد . نبوت به منظور بنا کردن خادمان خداست نه له کردن آنان .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳

۴۹۹ – نصیحت :

به معنای  «اندرز »  و  «درخواست تجدید نظر » دادن به کسیست . ادغامی است از تشویق و اخطار به شیوه ای بسیار عالی .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳ ترجمه قدیم و جدید

۵۰۰ – تسلی :

روح القدس ، روح تسلی دهنده ماست . همچنین کلام نبوت میتواند ما را تسلی دهنده باشد .

اول قرنتیان ۱۴ آیه ۳

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۸

۵۰۱ – هدایت :

نبوت میتواند جهت و هدایت به زندگی یک فرد دهد.پس بسیار مهم است که این هدایت  پیش از ابلاغ ،از سوی خدا تایید کامل داشته باشد .

اعمال رسولان باب ۱۳ آیه ۳

۵۰۲ – انتقال :

یک نبی قادر است عطایی را که به آن مسح یافته با اختیاری از روح القدس دریافت کرده ، به زندگی شخصی دیگر منتقل کند.

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

۵۰۳ – تایید :

خدا از نبوت استفاده میکند تا کلام خود را که از طریق مطالعه ، تجربه ، یا راه های دیگر بر ما مکشوف کرده ، بنا کند.

اول قرنتیان باب ۱ آیه ۴-۷

۵۰۴ –  اصلاح وداوری :

نبی  ممکن است که اصلاح و گاه داوری به همراه بیاورد .اما این امر همیشه با بازخرید همراه است نه محکومیت . چون قصد خدا همیشه در بازگشت ما به سوی اوست .

اول قرنتیان باب ۵ آیه ۳-۵

* پولس در نامه های خود در جای نبوت سخن نمیگوید .ولی در این حال  در مقام  وزارت نبوت خود به عنوان رسول و شاگردعمل میکند.

رومیان باب ۸ آیه ۱

۵۰۵ – چه چیزی در تمام نبوتها نیاز است ؟

تمامی نبوت ها بایستی مورد قضاوت قرار گیرد .زیرا بنی یک انسان است . پس احتمال مداخله نظر شخصی با پیام خدا وجود دارد. قضاوت صحیح ، الف های هرز انسانی را از پیام خدا هرس میکند.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۹

اول تسلوکیان باب ۵ آیه ۲۰-۲۱

۵۰۶ – چه کسی نبوت را قضاوت میکند ؟

رهبری کلیسای محلی و آنانی که بر این کار گماشته شده اند، مسئولند که نبوت ها را قضاوت کنند. شبان کلیسا مسول کلیساست و قلب اعضا را میشناسد. و منظور او حفاظت اعضاست . دیگر نبی ها نیز قدر به تشخیص روح کلام هستند.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۹

۵۰۷ – ضوابط لازم در مورد نبوت کدام است ؟

الف – نبوت حقیقی بر خلاف کلام خدا نمی باشد .

غلااتیان باب ۱ آیه ۸-۹

ب – نبوت حقیقی از سوی روح القدس درونی  ما تایید میشود.

رومیان باب ۸ آیه ۱۶

ج – خدا نبوت حقیقی را تایید مضاعف میکند. این تایید ممکن است از طریق کلام ، موقعیت ، یا فردی دیگر باشد .ولی خدا همیشه این تایید را میرساند.

دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

۵۰۸ – عکس العمل ما نسبت به پیام شخصی نبوت چگونه بایستی باشد ؟

الف – باید آن را با ایمان دریافت کنیم.

۱.ایمان عنصر اصلی دریافت هر چیزی از سوی خداست .

عبرانیان باب ۱۱ ایه ۶

۲. سه قدم سلسله ای برای واقع شدن نبوت وجود دارد:

* دریافت  آن کلام – که معمولا همرا با هیجان و خوشی و قدر دانیست .

** آزمایش آن کلام – از بهترین وسایل امتحان ،  زمان است . وقایع در زمانی که ما تعیین میکنیم اتفاق نمی افتند و گاه دلسرد میشویم. و گاهی اتفاقاتی روی میدهد که نقطه مقابل چیز وعده داده شده می باشند.

***  تحقق آن کلام – که پس از فصل آزمایش آن فرا میرسد .

ب – بایستی آن کلام را با فروتنی دریافت کنیم. – تصورات قبلی ما میتوانند آن کلام را از مسیر اصلی در زندگی ما منحرف کنند.

یعقوب باب ۴ آیه ۱۰

ج – از این جهت که خدا از زمان در مورد آزمایش آن کلام استفاده میکند ، پس بسیار مهم است که تا جاری شدن نبوت نا امید نشویم .

رومیان ۸ آیه ۲۵

یعقوب باب ۱ آیه ۳

د – اطاعت و تابعیت – شما بایستی از کلیسای محلی خود تابعیت کنید در طول مدتی که منتظر تحقق آن کلام هستید. هرگز از خدا جلو نزنید . و مشاوره رهبران را دست کم تلقی نکنید.

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۱۷

۵۰۹ – مجمع شورایی شیوخ چیست؟

الف – لغت شیخ به معنای ارشد و بزرگتر است . و معمولا در مورد کسانیکه در کلیسای محلی دارای عطایای پنج گانه وزارت میباشند استفاده می شود.

اعمال رسولان باب ۱۴ آیه ۲۳

اعمال رسولان باب ۱۵ آیه ۶

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۱۷

ب – این به این مفهوم است که کلیسا مکانی از اجتماع شیوخ است .

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

۵۱۰ – شورای نبوتی شیوخ به چه معناست ؟

الف – یعنی اجتماع بزرگان و شیوخ کلیسا به منظور دریافت نبوت در جهت تعیین خط مشی کلیسا و بدن مسیح .

ب – در حین این شورا هر یک از حاضرین در حضور خدا زانو زده و هر یک نبوت شخصی دریافت میکنند. هر شیخ در نوبه خود در مورد منتخبین کلیسا نبوت میکند.

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

۵۱۱ – آرایش این شورا به چه گونه است ؟

الف – حداقل به دو شیخ یا بیشتر نیاز است . همگی شیوخ باید دارای فراوانی عطای  نبوت باشند . ولی نیازی نیست که دارای وزارتی کلیسایی باشند.

ب –  وجود حداقل یک رسول و یک نبی در میان شیوخ شورا ضروریست .

* یک رسول اختیارات و بینش وزارت را به ارمغان میاورد . یک نبی عمق کلام نبوت را پیام آور است .

ج – همیشه بهتر است از شیوخی خارج از کلیسای محلی در مورد نبوت ها استفاده شود. وقتی کسی را به خوبی میشناسیم ، تشخیص نظرات شخصی خود از پیام روح القدس در مورد آن فرد مشکل تر است .

۵۱۲ – چه کسانی کاندید شورای نبوتی شیوخ میشوند؟

الف- به دلایل مسائل زمانی هر فردی در کلیسای محلی اجازه این امکان را پیدا نمیکند. بنابر این رهبری کلیسا با کمک دعا این کاندید ها را انتخاب میکنند.

ب – هر یک از این کاندید ها بایستی نجات مسیح را داشته و علاوه بر آن تعمید آب و روح القدس را دارا باشند. دارای رابطه ای محکم و دائم با خدا باشند. الویت با کسانیست که فعالانه در کلیسا مسولیتی را به عهده گرفته اند. بعد از آن کسانی که مشتاق دریافت هدایت و تسلی از سوی خدا هستند به عنوان کاندید در نظر گرفته میشوند.

ج – زوج های کلیسا بایستی سعی کنند  در صورت امکان غالبا با هم به کلیسا بیایند  .

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۲۲

۵۱۳ – کاندید ها بایستی چگونه خود را برای شورای نبوتی آماده کنند ؟

الف – باید قلب خود را با دعا و روزه برای این خدمت آماده کنند. ده و روزه راه دریافت کلام خدا را بر روی ما باز میکند.

ب – باید به طور مداوم با ایمنی بارور از خدا در مورد هدایت و راهنمایی مشاوره تقاضا کرد.

ج – باید افکار خود را از هر ایده قبلی در مورد اینکه خدا چه خواهد گفت ، خالی کرده تا آنچه را که میگوید بشنویم .

د – در حین انتظار نوبت خود در حین شورا ، باید در روح پرستش و دعا و ایمان بمانید.

عبرانیان باب ۱۱ ایه ۶

درس ۳۲ نظارت

– نظارت

۴۷۵ – ناظر به چه معناست  ؟

ناظر کسیست که مسئول مایملکی است بدون اینکه صاحب آن باشد .  در زمان های بسیار قدیم مسل زمان انجیل ، معمولا ناظر برده ای بود که مسئول نگهداری از ملک ارباب خود بود .

پیدایش باب ۳۹ آیه ۲-۴

اول قرنتیان باب ۴ آیه ۲

۴۷۶ – نظارت چیست ؟

الف – هر آنچه به ما متعلق است حتی جان ما هدیه ایست از خداوند. خدا ما را ناظر  زندگی خودمان قرار داده است . استعداد های ما ، عطایای روحانی ما ، خانواده ما ، اموال ما و غیره . خدا در نظارت این هدایا به ما اطمینان کرده است .

ب – همچنین از کلمه نظارت در مورد مسولیت در کلیسا و حمایت کلیسا از طریق ده یک و قربانیهای دیگر استفاده میشود. البته ان اصل بسیار گسترده است .

اول پترس باب ۴ آیه ۱۰

متی باب ۶ آیه ۱۹-۲۱

۴۷۷ – ده یک چیست ؟

الف – این لغت به معنای یک دهم است . یعنی قسمتی از درآمد شما که به خدا تعلق دارد .

* نگهداری یک ده ، نوعی دزدی از خداست . و این گونه نا فرمانی  پیامد لعنت در توانایی مالی را به همراه می آورد.

ب – مقدار آن بر اساس درآمد کلی است . نه بر اساس سود خالص

ملکی باب ۳ آیه ۸-۹

حجی باب ۱ آیه ۴-۷

تثنیه باب ۱۴ آیه ۲۲

متی باب ۲۳ آیه ۲۳

۴۷۸ – چرا خدا میخواهد که ده یک دهیم ؟

الف – دلیل این تقاضا در تشخیص یک واقعیت نهفته است : بدون خدا ما قادر به زنده بودن نیستیم. بدون خدا شغلی نخواهیم داشت . شما خدای زندگی خود نیستید ، بلکه خدا صاحب زندگی شماست .  شما ناظر و مباشر همه چیزهایی هستیم که خدا به ما در داشتن آن اعتماد کرده است .

ب – اگر کیف پول خود را از خدا دریغ میکنیم ، مطمئنا قلب خود را نیز به او نخواهیم داد .

ج – دادن ده یک مساله ای ایمانیست . خدا ایمان و توکل ما را به چالش میطلبد . اگر با ۱۰ در صد مال خود به خدا اطمینان نداریم ، مطمئنا با ۹۰ در صد بقیه نیز به او اطمینان نخواهیم کرد.

متی باب ۶ آیه ۲۱

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۶

۴۷۹ – مقصود از دادن ده یک در عهد عتیق چه بود ؟

خدا  لاویان را انتخاب نمود تا کاهنان او باشند. و آنان را از وراثت زمین منع کرد. ده یک ها برای لاویان قرار داده شده بود تا خود را وقف خدمت خدا کنند.

تثنیه باب ۱۴ آیه ۲۷-۲۹

۴۸۰ -امروزه  منظور از دادن ده یک  چیست ؟

الف – امروزه ده یک به منظور حمایت از خادمین و کلیسا استفاده میشود.

ب – از ده یک برای تهیه وسایل ضروری برای ترویج پیام مسیح استفاده میشود. مثلا مسائل ساختمانی کلیسا ، نور و صوت و دفاتر کلیسا .

اول قرنتیان باب ۹ آیه ۱۱-۱۴

غلاتیان باب ۶ آیه ۶

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۱۷-۱۸

۴۸۱ – یک ده من متعلق به کجاست ؟

الف – یک ده خود را به کلیسای محلی که به آن متعلق هستیم میدهیم.

* انبار مکانی بود که در آن آذوقه را به جهت فصل قحطی ذخیره میکردند.

ب – شما میتوانید به کلیسا ها و جماعت های دیگر قربانی هدایای خود را بدهید. ولی ده یک شما به کلیسای محلی تعلق دارد .

ملکی باب ۳ آیه ۱۰

نحمیا باب ۱۲ آیه ۴۴

۴۸۲ – مزایای دادن ده یک کدام است ؟

الف – لعنت دزدی از مال خدا از مسائل مالی ما برداشته میشود.

ب – خدا به ثمره کار شما برکت میدهد.

ج – مشاهده معجزه خدا در مسائل مالی شما ، نصیبتان میشود.

د – شما در قسمتهایی از خدمات کلیسایی که مستقیما دخالتی ندارید ، سهیم میشوید. به عنوان مثال وقتی بخش میسیونری را از نظر مالی حمایت میکنید ، در این خدمت بدون ترک خانه خود سهیم میشوید.

ملکی باب ۳ آیه ۱۰-۱۱

فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۵-۱۷

۴۸۳ – قربانی چیست ؟

الف – قربانی هدیه ایست به خدا که ماورای یک ده است . و مقدار آن بستگی به دهنده دارد .

ب – این هدیه ممکن است در مورد پروژه خاصی در کلیسا باشد . و یا اینکه به بخشی از وزارت کلیسایی هدیه شود. مثلا به بخش میسیونری کلیسا یا بلندگوهای قابل حمل و نقل به منظور بشارت .

ملکی باب ۳ آیه ۸

دوم قرنتیان باب ۹ آیه ۷

۴۸۴ – آیا انواع متفاوتی از قربانی وجود دارد ؟

بله . قربانیهای متفاوتی در کتاب مقدس ذکر شده است . ولی برجسته ترین آنها نوبر میوه و محصول  صد برابر است .

۴۸۵ – قربانی نوبر میوه چیست ؟

الف – جدا از مساله ده یک ، نوبرمیوه نوعی قربانی بوده است . اولین چین محصول یا میوه یا اولین فرزند پسر چه مابین انسانها یا میان حیوانات .

نحمیا باب ۱۲ آیه ۴۴

نحمیا باب ۱۰ آیه ۳۵-۳۶

ب – نوبر میوه هایی که تقاضا شده :

۱. هر فرزند مذکری که نخست زاده است .

۲. نخست زاده مذکر حیوانات مثل گاو ، گوسفند و غیره .

۳. روغن زیتون .

۴. شراب تازه .

۵. محصول غله

۶. پشم گوسفند

۷. عسل

۸ . نوبر هر درخت میوه

خروج باب ۱۳ آیه ۲

خروج باب ۲۳ آیه ۱۹

تثنیه باب ۱۸ آیه ۴

دوم تواریخ باب ۳۱ آیه ۱۵

نحمیا باب ۱۰ آیه ۳۵

ج – نوبر میوه به دو دلیل هدیه میشد:

۱. اعتراف به اینکه خدا صاحب همه آن چیزیست که برای آن کار کرده بودند.

۲. این هدیه به عنوان بیعانه ای  بود که برکت خدا را بر باقی محصول یا فرزندانی که قرار بود زاده شوند ، تضمین مینمود .

امثال سلیمان باب ۳ آیه ۹-۱۰

حزقیال باب ۴۴ آیه ۳۰

دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۲۱ -۲۲

افسسیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴

۴۸۶ – زمان قربانی نوبر میوه کی بود ؟

سالی یک بار به هنگام درو این قربانی هدیه میشد. در مورد قربانی فرزند اول مذکر ، یک ماه بد از تولد این قربانی گذرانده میشد.

**  نخست زاده مذکر ،  با پرداخت هدیه مالی یا قربانی حیوانی دیگر باز خرید میشد . در صورت پرداخت پولی این هدیه به کاهنین میرسید .

خروج باب ۳۴ آیه ۲۰

اعداد باب ۱۸ آیه ۱۴-۱۷

۴۸۷ – آیا معیار و میزان یا در صدی برای قربانی نوبر میوه وجود دشت ؟

نه. نوبر میوه ، غیر از مورد نخست زاده مذکر ، قربانی اختیاریست و هیچ میزانی برای آن قرار داده نشده بود .

۴۸۸ – قربانی نوبر میوه چه مفهومی در زندگی امروز ما دارد ؟

الف – اسراییل جامعه ای کشاورز و زارع بود و قربانی نوبر میوه انعکاسی از این واقعیت است . امروزه اکثریت مردم از طریقی غیر از کشاورزی امرار معاش میکنند و قربانی نوبر ، برای ما دادن هدیه ای سالانه در فصل کشت محصول «درآمد  اقتصادی «ما میباشد  .

ب – به علاوه ، زمان قربانی نوبر  به زمان هدیه سالانه محدود نمیشود.

۱. مثلا اگر کار جدیدی را آغاز میکنید ، قسمتی از اولین درآمد تن را میتوانید به عنوان قربانی نوبر میوه هدیه کنید.

۲. اگر تاجر یا فروشنده هستید و در مکانی جدید کار خود را توسعه میدهید ، میتوانید از سود اولین معامله خود هدیه نوبر میوه به جا آورید .

ج – به یاد داشته باشیم که صحت و انگیزه رفتار ما بسیار مهم است . اگر با دادن میزان زیادی نوبر میوه هدف به مجبور کردن خدا به برکت دادن خود داریم ، آن نصیب را به دست نمیآوریم چون انگیزه ما نا درست است .

د – تقدیم بچه ها در کلیسا ، با قربانی نخست زاده رابطه دارد که در این مورد در بخش ازدواج و خانواده بررسی بیشتر خواهیم دشت.

مزامیر باب ۳۷ آیه ۲۱-۲۶

یعقوب باب ۴ آیه ۳

۴۸۹ –  قربانی صد برابر چیست ؟

الف – این لفظ » صد برابر » ، به تولید مثل دانه اشاره میکند. وقتی دانه ای کاشته میشود ، گیاهی از آن نمو میکند که حمل تعداد دانه های بسیار بیشتری خواهد بود . بزرگی مقدار محصول به نور آفتاب ، جنس خاک و مقدار بارانی که دانه دریافت میکند  دارد .

ب – ایمان مهم ترین قسمت این قربانیست . وقتی هدیه خود را با توکل به خدا میدهیم ، تا ۳۰، ۶۰ ، و ۱۰۰ برابر آن را دریافت میکنیم.

ج – این مقدار افزایش بستگی به نور آفتاب ، جنس خاک و مقدار بارانی که دانه دریافت میکند دارد.

۱. آفتاب ، فیض خداست که موجب رشد و تکسیر محصول میشود.

۲. خاک ، مکانیست که دانه را در آن میرویم .ممکن است در کلیسا یا در یک شخص و یا در یک پروژه باشد . باید به هدایت خدا متمرکز باشیم تا دانه در خاک نیکو قرار گیرد.

۳. باران ، ده های انتظار ماست . ما به ایمان نیاز داریم تا قربانی دانه خود را بکاریم. همچنین ما به ایمان نیاز داریم تا فصل رشد دانه را شاهد بوده و محصول را دریافت کنیم. بسیاری مواقع دانه را میکاریم و دانه خفته میماند زیرا به طور صحیح از آن نگه داری نمیکنیم. اگر دانه ما رشد نکرده ، میتوان با دعا آن را آبیاری کرد .

د –  ما همیشه افزایش برکت را از سوی خدا به شکل افزایش پولی دریافت نمیکنیم. هر بار خدا ما را از بیماری ها حفاظت میکند و در  تصادفات ، هر بار که از آتشسوزی ها و سیل ها و خسارات آن در امان هستیم ، خدا ما را به نوعی برکت مالی داده است .

متی باب ۱۳ آیه ۲۳

مرقس باب ۱۰ آیه ۲۸-۳۱

متی باب ۱۹ آیه ۲۷-۳۰

۴۹۰ – صدقه چیست ؟

الف – صدقه ، هدیه دادن به فقراست . هیچ تبصره ای ندارد . این کار باید بدون چشم داشت و توقع مالی صورت گیرد. یعنی باید صرفا شکل هدیه را داشته باشد و انتظاری به باز پس گرفتن پول خود از کسی که به او کمک کرده اید وجود نداشته باشد .

ب – این نوع هدیه باید به صورت خصوصی صورت گیرد تا انگیزه شما خالصانه و صادقانه بماند .

متی باب ۶ آیه ۱-۴

لوقا باب ۶ آیه ۳۴

۱- نظارت چیست ؟

۲- ده یک چیست ؟

۳ – چرا خدا میخواهد که ده یک بدهیم ؟

۴- سه مزایای دادن ده یک را بیان کنید .

۵ – قربانی نوبر میوه چیست ؟

۶ – صدقه چیست ؟