درس ۸ انسان و مشکل گناه

۹۸ – انسان کیست ؟

انسان موجودی خلق شده است . انسان به شباهت خدا خلق شد . و به او اختیار حکومت بر سایر آفرینش خدا داده شد .

پیدایش باب ۲ آیه ۷

پیدایش باب ۱ آیه ۲۶- ۲۷

۹۹ –  منظور از اینکه انسان به شباهت و تصویر خدا خلق شده ، چیست ؟

انسان در تصویری  معنوی ، اخلاقی و شخصیتی از خدا ساخته شد .

۱. شباهت معنوی و روحانی

* انسان دارای روح می باشد و قدر به مشارکت و ایجاد رابطه با خدا می باشد .

اول تسلکیان باب ۵ آیه ۲۳

۲. تصویر اخلاقی

انسان دارای وجدان میباشد و قدر به تشخیص خوب از بد .

اعمال رسولان باب ۲۴ آیه ۱۶

رومیان باب ۱۳ آیه ۵

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۱۸

۳. شباهت شخصیتی

همچنین انسان به شباهت خدا ، دارای شخصیتی شامل ذهن ( استدلال ) ، اختیار و احساسات می باشد .

اشعیا باب ۱ آیه ۱۸

یوحنا باب ۱ آیه ۱۸

۱۰۰  – آیا انسان هنوز در شباهت  به خداست ؟

* نه. انسان در گناه لغزش خوردو در گناه رشد کرد. در این گناه انسان از نظر روحانی مرد و قطب نمای معیاری خود را از دست داد . انسان قدرت تفکر ، انتخاب  و احساسات خود را حفظ کرد ولی از لحاظ روحانی و ارزش ها گم شد .

نامه پولس به تیطس  باب ۱ آیه ۱۵

** اگرچه ما هنوز قادر به تفکر هستیم و حق انتخاب داریم و دارای احساسات هستیم ، اما شخصیت ما در اثر گناه ، تغییر کرده و زدوده شده است .

۱۰۱ –  منظور از » سقوط » چیست ؟

۱. وقتی خدا آدم و حوا را آفرید ، آنان را کامل و بی نقص آفرید.

۲. خدا آنان را در مکان کاملی یعنی باغ عدن قرار داد . و به آنان قدرت تسلط بر تمامی آفریده های دیگر را بخشید.

۳. خدا بر آنان تنها یک محدودیت قرار داد ، آنکه از میوه درخت تشخیص نیکویی و بدی نخورند .

پیدایش باب ۲ آیه ۱۶- ۱۷

۴. شیطان ، حوا را فریب داد و این موجب شد که حوا از فرمان خدا سرپیچی کند .

۵. حیات انسان طوری برنامه ریزی شده بود که قرار بود انسان برای همه چیز زندگی خود فقط به خدا متکی باشد . بر اثر وسوسه شیطان ، انسان یاغی شد و خواست خدایی کند و از وابستگی به خدا بی نیاز باشد .

۶. آدم و حوا هر دو از میوه ممنوعه خوردند و از از فرمان خدا سر پیچی کردند .

پیدایش باب ۳ آیه ۴-۶

۱۰۲ – پیامد این » سقوط » چه بود ؟

۱. برای نخستین بار ، انسان معصومیت خود را از دست داد و از گناه آگاه شد .

پیدایش باب ۳ آیه ۷-۱۰

۲.  زن محکوم به درد به هنگام زایمان شد. همچنین این گناه منجر به چیرگی یافتن همسرش بر او شد .

۳. لعنت بر زمین قرار گرفت ، پس خار و خسک در آن نمو کرد .

۴. از آن پس انسان برای تامین زندگی خود مجبور به کار و زحمت بود .

۵. مرگ جسمانی وارد زمین شد یعنی انسان وعده عمر جاودان در زمین را از دست داد .

پیدایش باب ۳ آیه ۱۶-۱۹

۶. اولین خون به واسته گناه بر زمین ریخته شد .

۷. انسان مرگ روحانی را تجربه کرد . که همان جدایی روحانی از خداست .

انسان از باغ عدن رانده شد تا قادر به خوردن از میوه درخت حیات نباشد . چون اگر در ذات گناه کار خویش از این میوه می خوردند ، تا ابد بدون دریافت رستگاری می زیستند.

پیدایش باب ۳ آیه ۲۱-۲۴

۱۰۳- چرا خدا درخت تشخیص خوبی و بدی را در باغ عدن قرار داد و با این وصف آدم و حوا را از خوردن میوه آن ممنوع کرد ؟

*خدا انسان را به شباهت خویش آفرید . انسان همراه با دریافت هوش و احساسات ،  دارای  اختیار آزاد و حق انتخاب بود . چون بدون داشتن حق انتخاب ، اختیار آزاد مفهومی پیدا نمی کند . خدا به آدم فرمانی مشخص و شفاف داد ولی همچنین به او امکان استفاده از حق اختیار آزاد  خود را نیز داد تا او آزادانه اطاعت  کند .

** خدا همواره قلب ما را آزمایش می کند. بدون این امتحانات ، حتی خودمان قادر به درک حقیقت قلبمان نیستیم . وجود درخت و توصیه نخوردن میوه آن ، آزمایش و محکی بود از طرف خدا بر میزان اطاعت آدم .

پیدایش باب ۲ آیه ۱۶-۱۷

دوم قرنتیان باب ۳۲ آیه ۳۱

مزامیر باب ۱۳۹  آیه ۲۳

امثال سلیمان باب ۱۷ آیه ۳

۱۰۴ – گناه » سقوط » ، چه اثری بر زندگی من داشت ؟

به عنوان نوادگان آدم در عاقبت و نتیجه منطقی گناه او وارث هستیم. در  موقعیت گناه یعنی  جدایی از خدا  به دنیا می آییم.

پس در عاقبت گناه اولیه آدم شریک هستیم. مزامیر باب ۵۱ آیه ۵

رومیان باب ۵ آیه ۱۲

غلاتیان باب ۳ آیه ۲۲

۱۰۵- گناه چیست ؟

گناه توهین به و تجاوز علیه قدوسیت خداست .

* لغت متداول یهودیان که در مورد گناه استفاده می شود به معنای  تجاوز یا اهانت می باشد .

** لغت متداول یونانیان که در مورد گناه استفاده می شود به معنای به هدف نزدن است . این  واژه از تمرین های نظامی  ریشه گرفته است . وقتی تیر به هدف اصابت نمی کند ، آن را گناه می نامیدند .

ما هر زمان که طبق استاندارد و اراده عدالت خدا رفتار نمیکنیم ، گناه می کنیم.

رومیان باب ۳ آیه ۲۳

خدا برای آشکار کردن و  نشان دادن استاندارد عدالت خود به انسان ، ده فرمان را به انسان داد .

شکستن هر یک از استانداردهای او گناه محسوب می شود .

۱۰۶ – چرا مرگ مسیح بر صلیب ضروری بود ؟

گناه موجب جدایی انسان و خدا شد . نتیجه این جدایی مرگ بود . مرگ جسمانی و روحانی انسان .

رومیان باب ۶ آیه ۲۳

مرگ مسیح بر روی صلیب برای  انسان گناهکار ،شانس و امکان نجات و رهایی از مرگ جاودان را فراهم کرد .

متی باب ۱ آیه ۲۱

کلسیان باب ۱ آیه ۲۱-۲۳

۱۰۷- چرا من به عیسی مسیح به عنوان ناجی خود نیاز دارم ؟

الف ) انسان دچار دو مشکل است :

۱. انسان گناهکار است .و مجازات گناه مرگ است .

رومیان باب ۶ آیه ۲۳

این امکان وجود دارد که بهای گناه خود را با مرگ بپردازیم اما حتی آن هم گناه ما را پاک نمی کند . فقط بهای آن را می پردازد.

۲. گناهکاران به جهنم می روند.

پس حتی اگر برای گناهان خود نیز بمیریم ، باز در ابد در جهنم به سر خواهیم برد . جهنم یعنی مکانی دور و جدا از حضور خدا .

تنها یک قربانی کامل و بیگناه قادر به پاک نمودن گناهان ماست .

یوحنا باب ۱ آیه ۲۹

اول پطرس باب ۱ آیه ۱۸-۱۹

ب) فقط و فقط عیسی مسیح قادر به حل هر دو مشکل انسان می باشد . زیرا :

۱. او با مرگ خویش بر صلیب بهای گناه ما را پرداخت و آن جزا را بر خود گرفت.

۲. او قدوس و بیگناه بود و تنها خون او قادر به پاک کردن گناهان ما می باشد تا زندگی جاودان را دریافت کنیم.

۱۰۸ – مزایایی که از مرگ مسیح بر روی صلیب شامل ما می شود کدامند ؟

۱. بخشش از گناهان

۲. زندگی جاودان با خدا در بهشت

۳. آزادی از شرارت یا گناه نسل ها

خروج باب ۲۰ آیه ۵-۶

۴. دریافت روح القدس

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۷

اعمال رسولان باب ۱ آیه ۸

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴

۵. دریافت میوه های روح القدس

عشق – خوشی – آرامش – صبر – محبت – شفقت – وفاداری – ملایمت – نیکویی – قوت خودداری نفس

غلاتیان باب ۵ آیه ۲۲-۲۳

۶. قدرت زیستن یک زندگی مطابق با  اراده و استاندارد مقدس خدا

فیلیپیان باب ۱ آیه ۶

۷. دریافت عطایا  برای خدمت خدا و بدن مسیح که همان کلیسای خداست .

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۷-۱۱

۸. شفای جسمانی بدن ما

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

درس ۶ عهد ها . بخش اول

۵۵- منظور از عهد عدن چیست؟

این همان عهدیست که باغ عدن خدا با آدم بست پیش از آنکه گناه وارد آن شود. و همین بیانگر هدف و قصد نخستین خدا برای زندگی بشربر زمین  می باشد. 

۵۶- متن این عهد عدن کدام است ؟

این متن و کلام در پیدایش ۱-۲ یافت می شود. 

۱) خدا انسان را در شباهت خود آفرید.

پس خلقت انسان از حیوانات متمایز میباشد .

پس  توقع و انتظار خدا از انسان متفاوت و بالا می باشد. 

۲) کثرت  و افزایش در تعداد

انسان خوانده شد تا در تمامی زمین کثیر شود و با آنان که خدا را می شناسند زندگی کند. 

۳) خوانده شد ن برای تسلط بر زمین 

انسان می بایست بر دشمنان چیره می شد .و این همان اشاره به غلبه و پیروزی در جنگ با شیطان می باشد. 

۴) خوانده شدگی برای سلطنت وحکومت بر روی زمین برای انسان 

خدا اختیار تام به انسان داد تا در عدن و بر شیطان در صورت نیاز حکومت کند. 

۵) اجازه برای خوردن میوه و دانه 

خدا فراهم کننده نیاز های جسمی بود . نکته :خوردن  گوشت  در باغ عدن مجاز نبود .

پیدایش باب ۱ آیه ۲۶-۲۹ 

۶) خوانده شدگی برای کار بر خاک .

خدا کار و مسئولیت  را آفرید .

پیدایش ۲ آیه ۵ و ۱۵ 

۷) خدا فقط یک شرط و محدودیت برای آدم قرار داد .

خدا شرایط را برای عهد برکت و اطاعت  ایجاد نمود .

پیدایش باب ۲ آیه ۱۷ 

۵۷- باد خون در عهد عدن کدام است ؟

برای عملی نمودن آن قسمت از عهد در مورد کثیر شدن و باروری ، آدم مجبور به گذراندن قربانی بود . او از طریق قربانی قسمتی از جسم خود توانست حوا را ملاقات و دریافت کند. و خدا در این قربانی خود نقش  میانجی و واسطه را ایفا کرد. 

پیدایش ۲ آیه ۱۸-۲۵ 

۵۸- مهر عهد عدن کدام بود ؟

امضا ی قابل مشاهده  این عهد همان درخت زندگی بود که در مرکز باغ عدن قرار داشت. که سمبل زندگی جاودانی بود که خدا برای  آدم و نسل او در نظر گرفته بود . و وقتی آدم عهد را زیر پا نهاد ، خدا آدم را عمدا از این وعده مهم در عهد بی نصیب کرد .

پیدایش باب ۲ آیه ۹

 پیدایش ۳ آیه ۲۲-۲۴ 

۵۹- آیا عهد عدن یک عهد غیر شرطی بود ؟

خیر . آدم آگاه بود که در صورت خوردن از میوه درخت تشخیص نیکی و شرارت ، پیمان نغز و شکسته می شود و او خواهد  مرد .

۶۰- آیا آدم پیمان خود را حفظ و اجرا کرد ؟ 

خیر. آدم از طریق خوردن میوه درخت تمییز نیک و بد ، عهد خود را با خدا شکست . خدا آدم را به این سبب به سرنوشتی  شوم دچار نکرد ، بلکه با او قراردادی دیگر بست . و این شروع چرخه ای بود از شکست انسان در رستگاری .

۶۱- چرخه شکست و رستگاری چیست؟ 

وقتی خدا عهدی با انسان میبندد ، انتظار اطاعت از سوی انسان را دارد . توقعی که خدا در عهد ها در مورد اطاعت ما دارد ، انسان را به طور مداوم  درمرحله آزمایش قرار می دهد . 

انسان غالبا در حفظ عهد شکست می خورد .

خدا بر گناهان انسان داوری می کند.

خدا به انسان موقعیت و شانس دیگریاز طریق عهد  رستگاری بخش دیگری می بخشد  . 

۶۲- سابقه و پیش زمینه عهد آدم چه بود؟

آدم گناه کرد و عهد مشارکت او با خدا شکست . شخصیت او ضعیف شد و او قلمرو حکومت خود را به شیطان تسلیم کرد و از آن پس نسل او تحت کنترل گناه و مرگ در آمدند . 

لوقا باب ۴ آیه ۵-۷ 

رومیان باب ۵ آیه ۱۲ 

۶۳- عهد و پیمان آدم چیست؟

این عهد همان عهدیست که خدا با انسان پس از گناه انسان بست .

این عهد نخستین عهد رستگاریست که خدا با انسان بست .و در این عهد ، خدا هدف خود را از نجات انسان و محکومیت شیطان نمایان می کند. 

۶۴- متن عهد خدا با آدم کدام است؟

این متن را در کتاب پیدایش باب ۳ آیه ها ی ۱۴ تا ۲۴ می یابیم. 

الف- خدا عهد می بندد که از  نسل زن   » عیسی مسیح» ، سر شیطان را له خواهد کرد.فرزند زن سر شیطان را خواهد کوبید و شیطان پاشنه زن را خواهد گزید. 

ب – داوری بر گناه سقوط اعلام شد .


۱.  داوری علیه ابلیس مار برای ابزار شیطان بودنش 

۲. داوری علیه شیطان . سر او له خواهد شد.

۳. علیه حوا . او موقع وضع  حمل درد شدیدی را متحمل خواهد بود و همسرش بر او قدرت  دارد.

۴. علیه آدم . او با زحمت و عرق زندگی خود را کشت خواهد کرد .

۵. علیه زمین. زمین خار و علف های هرزه میان کشت تو خواهد رویانید.

۶. آدم و هوا از عدن طرد شدند تا  از میوه درخت حیات ا بدی در ذات گناه آلود خود نتوانند بخورند.

پیدایش باب ۳ آیه ۱۴-۲۴

۶۵-  بعد خون (قربانی) در عهد آدم  کدام است ؟

خدا برای پوشانیدن گناه آدم و حوا  قربانی حیوان را مقرر کرد  .آدم و حوا سعی به پوشانیدن گناه خود با برگ درختان نمودند، اما این بسنده و کافی نبود. 

این نخستین معرفی قربانی در قبال انسان می باشد . خدا خود واسطه عمل کننده برای دادن قربانی شد .

۶۶- مهر عهد آدم چه بود؟

نشانه یا مهر این عهد لباس از پوست حیوانات است . که به صورت مداوم یادآور گناه که مرگ را به ارمغان می آورد می شد. 

۶۷- آیا عهد خدا با آدم عهدی بی قید و شرط بود؟

خیر. خدا داوری بر گناه را با قربانی خون در حین پوشانیدن آدم و حوا با لباس تاکید کرد. و همچنین وعده رستگاری و نجات به انسان معرفی شد که در آینده از نسل زن قرار به عملی شدن آن بود.

۶۸ – پیش زمینه عهد نوح چه بود؟

گناه انسان در باغ عدن به پایان نرسید .انسان به گناه ادامه داد . قاین برادر خود هابیل را به قتل رساند . خانواده و نسل قاین در  شرارت زیستند تا زمانی که داوری خدا  بر زمین فرا رسید و طوفان و سیل زمین را نابود نمود. 

تنها کسانی که زنده ماندند ، نوح مردی   رستگار و خانواده او و جفتی از هر حیوان بود .

۶۹- عهد خدا با نوح چه بود؟

این عهد با نوح و خانواده او و همه بشریت بسته شد. این عهد ، وعده های پیمان عدن را دوباره باز گفت و این وعده که خدا هرگز زمین را با طوفان نابود نخواهد کرد. 

۷۰ – متن  قرارداد عهد خدا با نوح کدام است؟

در کتاب مقدس ، کتاب پیدایش باب ۸ آیه ۲۱-۲۲ و پیدایش ۹ آیه ۱-۱۷

۱.خدا به نوح و فرزندانش برکت داد .

۲. خدا شرایط عهد عدن را باز گو کرد. 

– کثرت و زاد و ولد 

– تسلط بر حیوانات ، اما این بار با رعب و ترس   

۳. اجازه خردن گوشت برای اولین بر به انسان داده شد .که انعکاسی از گناه انسان روی زمین بود .

۴. خدا لعنت بر زمین نخواهد فرستاد 

۵. خدا دگر باره هرگز همه مخلوقات را نابود نخواهد کرد 

۶. خدا ۴ فصل را ایجاد کرد .

تا ان زمان باران بر زمین نباریده بود .پیدایش باب ۲ آیه ۳-۵. پیدایش باب ۷ آیه ۴ 

۷.خدا عهد بست که دگر باره هرگز جهان را با طوفانی داوری نکند.

۸. انسان مجاز به خوردن  گوشت شد .اما خوردن خون ممنوعه بود .

۹. قتل و کشتن انسان ممنوعه اعلام شد 

۱۰. اگر کسی قتلی انجام می داد ، زندگی او گرفته شود .

– این تبصره تاکیدی بود بر ارزشی که خدا برای جان انسان که به شباهت خود آفریده بود ، قایل است .

– این نخستین شکل ساختاری دولت می باشد. 

پیدایش باب ۸ آیه ۲۱ -۲۲ 

پیدایش باب ۹ آیه ۱-۱۷  

۷۱ – قربانی خون در این عهد کدام است؟ 

خدا به نوح ماموریت داد تا هفت جفت از حیوانات پاک یا هلال را با خود به کشتی ببرد . وقتی که کشتی به مکان امن و خشکی رسید نوح از آن حیوانات به hzoor خدا قربانی گذراند . 

در این مورد ، نوح خود به عنوان واسطه و کاهن عمل نمود .

۷۲ – امضا و مهر عهد نوح چه بود؟

رنگین کمان   سمبل وعده خدا ست که او هرگز  زمین را با طوفان نبود نخواهد کرد. 

پیدایش باب ۹ آیه ۱۳-۱۶

آیا عهد خدا با نوح از نوع بی قید و شرط بود؟

بله . حتی اگر گناه انسان رشد کند و توسعه یابد ، وعده خدا پا بر جاست که زمین را نبود نخواهد کرد . نیز این وعده برای همگی نسل ها باقی خواهد بود.  

درس ۴ در باره کتاب مقدس

۳۲- کتاب مقدس چیست ؟

الف – کلمه بایبل یک لغت یونانیست و به معنای کتاب می باشد . 

ب – کتاب مقدس تحت هدایت الهی آسمانی نوشته شده و قابل قبول کلیه مسیحیان به عنوان کلام خدا می باشد. این نوشته ها در واقع نامه عاشقانه ی از سوی خدا ست  و نیز دستور العمل برای قوم او . 

اول تسالوکیان باب ۲ ای ۱۳ 

پ – این مجموعه شامل ۶۶ کتاب میباشد که به دست بیش از ۴۰  نفر با هدایت روح القدس در مدتی حدود ۱۶۰۰ سال نگاشته شده .

* نویسندگان این کتاب ها افرادی از طبقات گوناگون میباشند از قبیل پادشاه، کاهن، انبیا ، پزشک ، چوپان ، شاگردان ، بشارت دهندگان  و ….

ج – این کتب بعد ها به دو قسمت عمده : عهد قدیم و عهد جدید تقسیم بندی شده است . 

۳۳ – کتابهای عهد عتیق کدامند ؟

الف – عهد عتیق مجموعه ای از ۳۹ کتاب است و در اصل به زبان عبری نگاشته شده .  

۱ – بخش تاریخی و قوانین ، (تورات ) = ۵ پنج کتاب اول در عهد عتیق است .

 – پیدایش 

 – خروج 

 – لاویان 

 – اعداد 

 – تثنیه 

۲ – کتب تاریخی  ، ۱۲ کتاب 

 – یوشع

 – دوران 

 – روت 

 – اول و دوم سموییل

 – اول و دوم پادشاهان 

 – اول و دوم تواریخ 

  – عزرا 

 – نحمیا

 – استر 

  ۳ – کتب حکمت ، ۵ کتاب 

 – ایوب 

 – مزامیر 

 – امثال سلیمان 

 – جامعه 

 – غزل غزلهای سلیمان 

۴ – کتب انبیا بزرگ  ، ۵ کتاب 

 – اشعیا 

 – ارمیا 

 – مراثی ارمیا 

 – حزقیال 

 – دانیال 

۵ – کتب انبیا کوچک ، ۱۲ کتاب 

 – هوشع 

 – یوییل

 – عاموس 

 – عو بدیا 

 – یونس 

 – میکاه 

 – نا حوم  

 – حبقوق 

 – صفنیا

 –  حجی

 – زکریا 

 – ملاکی 

کتابهای عهد جدید کدامند ؟  

 ۲۷ کتاب عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده اند .

۱ – انجیل ها ، ۴ کتاب 

– متی 

– مرقس 

– لوقا 

– یوحنا 

۲- تاریخی ، ۱ کتاب 

– اعمال رسولان 

 ۳- رساله های پولس + عبرانیان ، ۱۴ کتاب 

– رومیان 

– اول و دوم قرنتیان 

– غلاتیان

– افسسیان

– فیلیپیان

– کلسیان 

– اول و دوم تسا لنیان

– اول و دوم تیموتاوس

– تیتوس 

– فلیمون 

– عبرانیان 

۴- رساله های عمومی ، ۷ کتاب 

– یعقوب 

– اول و دوم پطرس

– اول و دوم و سوم یوحنا 

– یهودا 

   

۵- نبوت ، ۱ کتاب 

– کتاب مکاشفه  

۳۵- آیا کتاب مقدس قابل اطمینان و اعتبار است؟  

الف – بله . اگر چه کتاب مقدس در طی مدتی حدود ۱۶۰۰ سال نوشته شده و به دست ۴۰  نفر افراد مختلف  ،  ولی وحدت سوژه آن   چون رشته زنجیر مشترکیست که از روح القدس  الهام گرفته و بنا شده است . و همین تضمین محکمی است بر الهی بودن آن .

دوم تیمو طاوس باب ۳ آیه ۱۰ 

دوم پطرس باب  ۱ آیه ۲۰- ۲۱

یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷

اول تسالوییکان ۲ ای ۱۳

ب – کتاب مقدس تصویر دقیقی از انسان میدهد . چه در جایگاه  پادشاه  چه فرد فقیر  . و نمایانگر توانایی ها و ضعف ها و گناهان آنان است . 

۳۶- اهمیت مطالعه کتاب مقدس چیست ؟

الف – کتاب مقدس مسیح را به ما می شناسند .

* در طی عهد عتیق به مردم وعده ظهور مسیح ، نجات دهنده داده شد. 

** در عهد جدید مشاهده میکنیم که خوصوصیات عیسی  با علایم ذکر شده در مورد ماهیت مسیح تطابق کامل دارد و او را به عنوان منجی علم تشخیص میدهیم. 

یوحنا باب ۵ آیه ۳۹

یوحنا باب ۲۰ آیه ۳۱

لوقا باب ۲۴ آیه ۲۷  و ۳۱-۳۲ 

ب – کتاب مقدس راهنمای زندگی ماست .

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۰۵

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۱ 

یوحنا باب ۱۶ آیه ۲۳-۱۳

 پ – کتاب مقدس به ما می آموزد چگونه زندگی پارسا و صالحی در حضور خدا داشته باشیم . 

دوم تیمو طاوس باب ۳ آیه ۱۶

ج – کتاب مقدس ما را از عشق بی حد خدا نسبت به ما آگاه میسازد .

یوحنا باب ۳ آیه ۱۶ 

رومیان باب ۵ آیه ۸ 

چ – به ما می آموزد چگونه خدا را دوست داشته باشیم .

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱

یعقوب باب ۱ آیه ۲۳-۲۵ 

ژ – ما در انتخاب الویت ها یاری میکند .

تثنیه باب ۸ آیه ۳ 

متی باب ۶  آیه ۳۳ 

ل – مطالعه کتاب مقدس  سبب تقویت و استحکام ایمان می شود .

رومیان باب ۱۰ آیه ۱۷ 

م – از طریق دعا ما را قدرتمند میسازد .

یوحنا باب ۱۵ آیه ۷ 

* اندیشه نفسانی ما را به افکار روحانی و الهی تبدیل میکند .

** تنها اندیشه ی قادر به جلب رضا مندی خدا میباشد که در هدایت روح القدس باشد. 

و این تنها راه تجربه حقیقی زندگی و یافتن صلح میباشد. 

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳ 

رومیان باب ۸ آیه ۶-۸ 

۳۷ – هر چند وقت یکبار می بایستی انجیل را مطالعه نمود؟ 

الف – ما باید هر روز کلام خدا را مطالعه  کنیم. چون همچون غذاست برای  روح ما . اگر روح خود را تغذیه نکنیم ممکن است در خطر لغزش و ضعف ایمانی قرار بگیریم . 

ارمیا باب ۱۵ آیه ۱۶

ایوب باب ۲۳ آیه ۱۲ 

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۰۳ 

۳۸ – آیا مطالعه انجیل پس از خواندن کامل آن خسته کننده نخواهد شد ؟ 

خیر . کلام خدا کلام زنده است و همیشه با طراوت و تازه . به موازات رشد و بلوغ روحانی خود ، مفاهیم جدید و عمیق تری را با خواندن هر باره کلام دریافت میکنید . تکرار مطالعه انجیل حقایق و اسرار جدیدی را برای شما باز خوهد نمود . 

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲ 

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۳۰ 

امثال سلیمان باب ۲۵ آیه ۲ 

تکالیف بخش ۴ :

۱- نویسنده کتاب مقدس کیست؟

۲- عهد عتیق شامل چند کتاب است؟ عهد جدید شامل چند کتاب است؟

۳- آیا کتاب مقدس قابل اطمینان است؟  چرا؟

۴- سه دلیل برای اهمیت مطالعه کلام خدا را بیان کنید. 

۵ – چرا مطالعه کلام هرگز خسته کننده نمیشود ؟

تکالیف بخش ۴ :

۱- نویسنده کتاب مقدس کیست؟

۲- عهد عتیق شامل چند کتاب است؟ عهد جدید شامل چند کتاب است؟

۳- آیا کتاب مقدس قابل اطمینان است؟  چرا؟

۴- سه دلیل برای اهمیت مطالعه کلام خدا را بیان کنید. 

۵ – چرا مطالعه کلام هرگز خسته کننده نمیشود ؟

درس ۳ روح القدس کیست؟

۲۷ – روح القدوس کیست؟

الف- روح القدوس سومین شخصیت تثلیث سه گانه است. او دارای شخصیت و کاراکتر است . او یک نیروی معنوی غیر شخصی نیست . و بر خلاف نیروهای غیر شخصی ، او به ما یاد آور می شود ، ما را متقاعد میسازد ، با ما صحبت میکند ، به ما می آموزد ، به ما الهام میبخشد ، ما را راهنمایی میکند ، ما را منع میکند ، ما را میخواند ، به ما اعلام میکند ،  شفا عت میکند . دارای اراده و اندیشه و حکمت و فکر عشق و کلام  است. میتوان او را اندوهگین ، تحقیر ، انکار و کذب کرد  . 

ب- روح القدس یکی از اعضای تثلیث است و به تر کامل خداست .

یوحنا باب ۱۶ آیه ۷-۸ 

یوحنا  باب ۱۴  آیه ۲۶

اعمال رسولان باب ۵ آیه ۳-۴ 

۲۸- سمبل ها ی روح القدس کدام است ؟

در انجیل از علایم بسیاری برای تشریح روح القدس استفاده شده است. که هر یک به ما برای تشخیص او و درک اعمال او کمک میکنند . 

۱- آب 

آب لازمه حیات است . همچنین از آب برای شستن و پاک کردن استفاده می شود . آب مظهر پاکی و محصول و تمر آوردن است.

یوحنا باب ۴ آیه ۱۳-۱۴ 

یوحنا باب ۷ آیه ۳۷-۳۹

۲- آتش 

آتش روح القدس مظهر آبدیده کردن ، جلا دادن و پاک نمودن از نه خالصی هاست .

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۱-۴

۳- باد و تنفس 

در هر دو زبان عبری و یونانی ، معنای اصلی لغت روح همان     » باد یا تنفس »      است.  

همانند باد ، روح القدس نا مریی است ، اما پر قوت .

یوحنا باب ۳ آیه ۸ 

۴- روغن 

همواره مسح کردن به وسیله روغن انجام گرفته است. روح القدس ، ایمان داران را به زندگی خادمانه برای خدا مش میکند . 

اول یوحنا باب ۲ آیه ۲۷ 

۵- شراب 

شراب روح القدس ، شعف و وجد  بی نظر یست که حضور روح قدوس خدا به زندگی ما می بخشد. 

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۱۳  و  ۱۵-۱۷ 

افسسیان باب ۵ آیه ۱۸

۶- کبوتر 

روح القدس چون کبوتر و بیش از کبوتر  ملایم و دلنشین است .

لوقا باب ۳ آیه ۲۱-۲۲ 

۷- مهر ( مهر و موم )

از مهر برای تایید و ثبت اسناد و مدارک استفاده می شود. خدا مهر تایید خود را بر ایمان داران نهاده .مهر و سند تعلق به خدا .

افسسیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴

۸- نوبر 

نوبر محصول ، همیشه نوعی تضمین و گارانتی برای دریافت محصول موعود به حساب می آمده . همچنین روح القدس همان نوبر و تضمین برای دریافت وعده های ذکر شده در کلام برای زندگی ماست .

رومیان باب ۸ آیه ۲۳

دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۲۱-۲۲

۲۹- نقش روح القدس در دنیا چیست؟

الف – نقش فعال روح القدس در آفرینش دنیا 

پیدایش باب ۱ آیه ۱-۲

مزامیر باب ۱۰۴ آیه ۲۴ و ۳۰

ب – روح القدس دنیا را ملزم میکند ، در وقت  گناه – به صالح بودن – در امر قضاوت  

۱ –گناه : بدون قدرت تبدیل روح القدس ، هیچ کس به گناه خویش پی نمیبرد و خود را ملزم حس نمیکند .

۲- صالح بودن : در طول مدتی که مسیح در جسم روی زمین بود او نمونه و الگویی از انسان صالح و عادل بود . اینک مسیح در دست راست پدر نشسته و روح القدوس ماموریت هدایت انسانها را به عدالت و صالح بودن به عهده دارد. 

۳-  قضاوت: وقتی مسیح روی صلیب در رفت ، شیطان تا به ابد شکست خورده اعلام شد . امروز قضاوت عادلانه در برابر شیطان و محکومیت دنباله روندگان شیطان و روش پوچ زندگی شیطان پرستان در دست روح القدس می باشد  .  

یوحنا باب ۱۶ آیه ۷-۱۱

یوحنا باب ۳ آیه ۱۸ 

رومیان ۳ آیه ۲۱ 

اول قرنتیان باب ۴ آیه ۵ 

۳۰- نقش روح القدس در زندگی یک مسیحی ایماندار چیست؟

الف-  تولد جدید 

یوحنا باب ۳ آیه ۵-۶

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳

ب- ساکن شدن و زندگی در درون ما 

رومیان باب ۸ آیه ۹ 

افسسیان باب ۵ آیه ۱۸ 

پ – روح القدس مشاور بی همتاییست

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۷ 

یوحنا باب ۱۶ آیه ۷ 

ت – روح القدس تعمید دهنده روح است 

اعمال رسولان باب ۱ آیه ۵ 

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴ 

س- دهنده عطایا می باشد 

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۷-۱۱ 

چ – برای ما دعا میکند 

رومیان باب ۶ آیه ۲۶

ش – استاد و معلم ماست 

اول یوحنا باب ۲ آیه ۲۷ 

یوحنا باب ۱۶ آیه ۱۳ 

اول تیموتیان باب ۴ آیه ۱   

ص – او منشا و سر چشمه قیام و رستاخیز است 

رومیان باب ۸ آیه ۱۱ 

۳۱- خلق و خوی روح القدس چگونه است؟   

الف – روش برخورد روح القدس متفاوت است و بستگی به قصد و منظور خدا دارد. گاه بسیار پر قوت ظاهر میشود .گاه در سکوت و آرامش ، گاه جسورانه و گاه نرم و ملایم . حضور او آسایش فکری و آرامش روحی برای مضطربان و افسردگان و دلشکستگان  به ارمغان می آورد . و همچنین روح ملزم شدن نزد گناه کاران 

اول پادشاهان باب ۱۹ آیه ۱۱-۱۲

ب – لازم است به خلق روح القدس هماهنگ شد تا او را اندوهگین نکنیم .

* مثلا اگر سکوت و آرامی را به خود به کلیسا می آورد ، باید از او تا بعیت کرده و  نمی بایست شروع به فریاد و رقص نمود .

** اگر دعوت و هدایت روح القدس به پرستش پر قوت است ، نمی بایست خاموش ماند.

ج – اگر در تشخیص خلق روح القدس ضعیف هستید بهتر است به هدایت جمع ایمانداران کلیسا توجه کنید .

افسسیان باب ۴ آیه ۳۰ 
   

تکالیف بخش ۳:

۱- آیا روح القدس یک شخصیت است؟

۲- سه سمبل روح القدس را نام ببرید .

۳- چگونه روح القدس انسان را از گناه و در پرهیزگاری و در عدالت راهنمایی میکند ؟

۴- چهار عمل روح القدس را در زندگی مسیحی نام ببرید .

۵- منظور از خلق و خوی روح القدس چیست ؟

درس ۲ مسیح کیست

۲۰- تثلیث سه گانه چیست؟ 

الف-  اصل این لغت سر زبان یونانی به مفهوم  » سه در یک »  است. این کلمه در انجیل وجود ندارد . اما به صرف اینکه این لغت به فهم چگونگی آشکار شدن خدا بر انسان ، کمک میکند، ما غالبا از آن استفاده میکنیم . 

ب- خدا یگانه است ولی او خود را در سه شخصیت بر ما آشکار میکند، پدر – پسر و روح القدوس .

پ- مسیحیت به خدای واحد و یگانه عقیده دارد . ما فقط او را میپرستیم .

تثنیه باب ۶ ای ۴

ت- پدر، پسر و روح القدوس در ذات و ماهیت یک هستند. 

* هر سه در قدرت ، جلال ، ابدیت و پرستش برابرند. هر سه دارای یک اراده و ویژهگی می باشند. دارای یک حکمت اند و در عمل با یکدیگر موافق .

**هر سه در عمل در اتحاد هستند .مثلا در آفرینش ، نجات و رستگار سازی 

پیدایش باب ۱ ای ۱-۲

کولوسیان باب ۱ ای ۱۶-۱۷ 

اول پطرس باب ۱ آیه ۱-۲ 

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۷ و ۲۳ 

س – در عین حال از یکدیگر مجزا میباشند 

پیدایش باب ۱ آیه ۲۶ 

پیدایش باب ۱۱ آیه ۶-۷

متی باب ۳ آیه ۱۶-۱۷ 

ش- هر سه ، یک هستند 

۱-پدر- پسر- روح القدوس ،  سه خدای مجزا که هماهنگ عمل میکنند ، نیستند .

۲- همچنین خدا ، موجودی نیست که بر حسب اتفاق سه کلاه متفاوت بر سر بگذارد . ( مثال مردی که پسر برای مادرش ، و همسر برای زنش ، و پدر برای فرزندانش میباشد. ) 

۳- بهترین مثال : آب 

* آب به شکل جامد (یخ) ،   مایع (در لیوان )    و گاز (بخار آب )  وجود دارد . فرمول شیمیایی هر سه یکیست  H2 O. ولی هر یک خوصوصیات کاملا متفاوتی دارند . 

** پدر – پسر- روح القدس  مجزا ولی خدای برابر میباشند .

ص- تثلیث از اسرار ایمان مسیحی است . این همان جاییست که انسان محدود باید تسلیم فهم و اندیشه خدای نامحدود خود شود  تا خداوند این راز را بر او آشکار کند. 

ماهیت دوگانه مسیح یعنی چه؟ 

عیسی همزمان انسان و خدا است . او صد در صد  خدا و صد در صد  انسان است.  او در عین قدوسیت با  طبیعت انسانی عمل میکند .

رومیان باب ۱ آیه ۳-۴

کولوسیان باب ۲ آیه ۹-۱۰ 

اول یوحنا باب ۴ آیه ۲-۳

۲۲- اثبات و تایید کلام در مورد قدسیت مسیح کدام است؟

۱ – مسیح ، «کلمه «خداست  که از ابتدا پیش از آنکه عیسی در جسم متولد شود بوده است . وقتی که کلمه جسم پوشید در قالب مرد ، یوسف به هدایت فرشته ای نام او را عیسی نهاد. این واقعه درواژه  » تجسم » خوانده میشود .

یوحنا باب ۱ آیه ۱-۱۴ 

یوحنا باب ۱ آیه ۱۴-۱۵ 

* یحیی تعمید دهنده ، شش ماه پیش از مسیح به دنیا آمد . با این وصف او  اعلام میکند که مسیح پیش از او بوده است .

یوحنا با ۸ آیه ۵۶-۵۹

 ** مسیح اعلام میکند که پیش از ابراهیم شده بود ، و این در حالی  است  که ۱۹۰۰ سال از مرگ ابراهیم میگذشته است .

یوحنا باب ۱۷ آیه ۵

***مسیح با پدر ازجلال خود  پیش از آفرینش  سخن میگوید 

۲- عیسی مسیح خود را پسر خدا معرفی میکند . یهودیان باور داشتند که هر پسر کپی از پدر خود میباشد . وقتی عیسی خود را پسر خدا خواند ، منظور او الهی بودن و قدوس بودن خود بود . این امر برای دشمنان او بسیار سنگین بود و در نهایت به نقشه قتل او منتهی شد. 

یوحنا باب ۵ آیه ۱۷-۱۸

یوحنا باب ۱۰ آیه ۳۰-۳۳

یوحنا باب ۱۴ آیه ۷-۱۰

عبرانیان باب ۱ آیه ۲-۳ 

۳- عیسی خود را مسیح منجی موعود معرفی  و اعلام مکند. «مسیح » لقب پادشاه الهی و آسمانی محسوب میشد  . و ادعای مسیح بودن برابر با ادعای خدایی به حساب می آمد .

اشعیا باب ۹ آیه ۶ 

متی باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۷

۴- عیسی مسیح ، میپذیرفت که ستوده و پرستیده شود. مطابق با حکم اول و دوم  ده فرمان ، پرستیدن جز خدا را شایسته نیست و این مسئله  در آن زمان کفر به حساب می آمد . مسیح به خداوندی خود اشاره میکند وقتی که ستایش و پرستش ها را میپذیرد و حرمت مینهد .

متی باب ۲۱ آیه ۱۵-۱۶

لوقا باب ۱۹ آیه ۳۷-۴۰ 

۲۳- تایید ماهیت انسانی مسیح را در کجای کلام میتوان مشاهده نمود ؟ 

الف- مسیح علیرغم ذات الهی خود  ، از امتیاز و جلال آسمانی خود صرف نظر کرد و جسم پوشید. او گرسنه میشد ، خسته میشد. درد و رنج های انسانی را حس میکرد . متکی به پدر بود همانند هر مرد دیگری .

ب- زندگی او بدینگونه نبود که به سبب قدرت آسمانی خود زندگی آسان تر از دیگران را  تجربه کند. بلکه رنج زیادی را متحمل شد و در تجربه و وسوسه چون هر انسان دیگر  قرار داده شد .به سبب این آزمایشات او را کاهن اعظم میخوانیم. 

فلیپیان باب ۲ آیه ۶-۸

دوم قرنتیان باب ۸ آیه ۹

عبرانیان باب ۲ آیه ۱۴-۱۸

۲۴-  تولد از باکره :

الف – مریم دوشیزه یی باکره بود وقتی نطفه عیسی را از طریق روح قدوس خدا دریافت کرد. به زبان دیگر ، بوجود آمدن نطفه مسیح در خود معجزه آسا بود.

ب – مریم مادر عیسی بود و خدا پدر عیسی . یوسف به همسری مریم در آمد ولی پدر اصلی عیسی نبود. زندگی و رابطه زنا شویی یوسف و مریم  پس از تولد مسیح آغاز شد .

مریم و یوسف ، پس از تولد عیسی صاحب فرزندان دیگری شدند. 

پ. تولد مسیح از مریم باکره قسمتی از چگونگی ماهیت دوگانه مسیح را تشریح میکند. 

متی باب ۱ آیه ۱۸-۲۵

لوقا باب ۱ آیه ۳۴-۳۵

اشعیا باب ۷ آیه ۱۴

متی باب ۱۳ آیه ۵۵-۵۶

۲۵- مقصود از بیگناهی مطلق مسیح چیست ؟

الف – اگرچه مسیح یک مرد بود ، ولی او هرگز مطابق نفس انسانی و گناهکار رفتار نکرد.  او چون ما به طبیعت گناهکاری که از آدم به میراث برده ایم آلوده نشد . بعد ها نیز در طول زندگی تمامی وسوسه ها را نهیب داد و مقابله کرد و همواره صالح زیست . 

ب- عیسی در آزمایشات و وسوسه ها بیگناه و پاک باقی ماند .او بر هر وسوسه غالب آمد چون با تکیه کامل بر روح القدوس میزیست . او هرگز سعی نکرد به قوت انسانی خود زندگی کند .

دوم قرنتیان باب  ۵ آیه ۲۱

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۵

اول پطرس باب  ۲ آیه ۲۲

اول یوحنا باب ۳ آیه ۵

۲۶- چرا خدا مسیح را به زمین فرستاد ؟     

الف- عیسی لغت یونانی معادل با یوشوا  به زبان عبری است .این لغت به معنای » خداوند منجی » است. 

ب-  راه های شرارت و گناهان انسان ، انسان را از خدا جدا و دور کرد. پس خدا پسر خود را فرستاد تا انسان را از گناه نجات دهد. 

یوحنا باب ۳ آیه  ۱۶-۱۸ 

متی باب ۱ آیه ۲۱ 

مسیح کیست ؟

۲۰- تثلیث سه گانه چیست؟ 

الف-  اصل این لغت سر زبان یونانی به مفهوم  » سه در یک »  است. این کلمه در انجیل وجود ندارد . اما به صرف اینکه این لغت به فهم چگونگی آشکار شدن خدا بر انسان ، کمک میکند، ما غالبا از آن استفاده میکنیم . 

ب- خدا یگانه است ولی او خود را در سه شخصیت بر ما آشکار میکند، پدر – پسر و روح القدوس .

پ- مسیحیت به خدای واحد و یگانه عقیده دارد . ما فقط او را میپرستیم .

تثنیه باب ۶ ای ۴

ت- پدر، پسر و روح القدوس در ذات و ماهیت یک هستند. 

* هر سه در قدرت ، جلال ، ابدیت و پرستش برابرند. هر سه دارای یک اراده و ویژهگی می باشند. دارای یک حکمت اند و در عمل با یکدیگر موافق .

**هر سه در عمل در اتحاد هستند .مثلا در آفرینش ، نجات و رستگار سازی 

پیدایش باب ۱ ای ۱-۲

کولوسیان باب ۱ ای ۱۶-۱۷ 

اول پطرس باب ۱ آیه ۱-۲ 

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۷ و ۲۳ 

س – در عین حال از یکدیگر مجزا میباشند 

پیدایش باب ۱ آیه ۲۶ 

پیدایش باب ۱۱ آیه ۶-۷

متی باب ۳ آیه ۱۶-۱۷ 

ش- هر سه ، یک هستند 

۱-پدر- پسر- روح القدوس ،  سه خدای مجزا که هماهنگ عمل میکنند ، نیستند .

۲- همچنین خدا ، موجودی نیست که بر حسب اتفاق سه کلاه متفاوت بر سر بگذارد . ( مثال مردی که پسر برای مادرش ، و همسر برای زنش ، و پدر برای فرزندانش میباشد. ) 

۳- بهترین مثال : آب 

* آب به شکل جامد (یخ) ،   مایع (در لیوان )    و گاز (بخار آب )  وجود دارد . فرمول شیمیایی هر سه یکیست  H2 O. ولی هر یک خوصوصیات کاملا متفاوتی دارند . 

** پدر – پسر- روح القدس  مجزا ولی خدای برابر میباشند .

ص- تثلیث از اسرار ایمان مسیحی است . این همان جاییست که انسان محدود باید تسلیم فهم و اندیشه خدای نامحدود خود شود  تا خداوند این راز را بر او آشکار کند. 

ماهیت دوگانه مسیح یعنی چه؟ 

عیسی همزمان انسان و خدا است . او صد در صد  خدا و صد در صد  انسان است.  او در عین قدوسیت با  طبیعت انسانی عمل میکند .

رومیان باب ۱ آیه ۳-۴

کولوسیان باب ۲ آیه ۹-۱۰ 

اول یوحنا باب ۴ آیه ۲-۳

۲۲- اثبات و تایید کلام در مورد قدسیت مسیح کدام است؟

۱ – مسیح ، «کلمه «خداست  که از ابتدا پیش از آنکه عیسی در جسم متولد شود بوده است . وقتی که کلمه جسم پوشید در قالب مرد ، یوسف به هدایت فرشته ای نام او را عیسی نهاد. این واقعه درواژه  » تجسم » خوانده میشود .

یوحنا باب ۱ آیه ۱-۱۴ 

یوحنا باب ۱ آیه ۱۴-۱۵ 

* یحیی تعمید دهنده ، شش ماه پیش از مسیح به دنیا آمد . با این وصف او  اعلام میکند که مسیح پیش از او بوده است .

یوحنا با ۸ آیه ۵۶-۵۹

 ** مسیح اعلام میکند که پیش از ابراهیم شده بود ، و این در حالی  است  که ۱۹۰۰ سال از مرگ ابراهیم میگذشته است .

یوحنا باب ۱۷ آیه ۵

***مسیح با پدر ازجلال خود  پیش از آفرینش  سخن میگوید 

۲- عیسی مسیح خود را پسر خدا معرفی میکند . یهودیان باور داشتند که هر پسر کپی از پدر خود میباشد . وقتی عیسی خود را پسر خدا خواند ، منظور او الهی بودن و قدوس بودن خود بود . این امر برای دشمنان او بسیار سنگین بود و در نهایت به نقشه قتل او منتهی شد. 

یوحنا باب ۵ آیه ۱۷-۱۸

یوحنا باب ۱۰ آیه ۳۰-۳۳

یوحنا باب ۱۴ آیه ۷-۱۰

عبرانیان باب ۱ آیه ۲-۳ 

۳- عیسی خود را مسیح منجی موعود معرفی  و اعلام مکند. «مسیح » لقب پادشاه الهی و آسمانی محسوب میشد  . و ادعای مسیح بودن برابر با ادعای خدایی به حساب می آمد .

اشعیا باب ۹ آیه ۶ 

متی باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۷

۴- عیسی مسیح ، میپذیرفت که ستوده و پرستیده شود. مطابق با حکم اول و دوم  ده فرمان ، پرستیدن جز خدا را شایسته نیست و این مسئله  در آن زمان کفر به حساب می آمد . مسیح به خداوندی خود اشاره میکند وقتی که ستایش و پرستش ها را میپذیرد و حرمت مینهد .

متی باب ۲۱ آیه ۱۵-۱۶

لوقا باب ۱۹ آیه ۳۷-۴۰ 

۲۳- تایید ماهیت انسانی مسیح را در کجای کلام میتوان مشاهده نمود ؟ 

الف- مسیح علیرغم ذات الهی خود  ، از امتیاز و جلال آسمانی خود صرف نظر کرد و جسم پوشید. او گرسنه میشد ، خسته میشد. درد و رنج های انسانی را حس میکرد . متکی به پدر بود همانند هر مرد دیگری .

ب- زندگی او بدینگونه نبود که به سبب قدرت آسمانی خود زندگی آسان تر از دیگران را  تجربه کند. بلکه رنج زیادی را متحمل شد و در تجربه و وسوسه چون هر انسان دیگر  قرار داده شد .به سبب این آزمایشات او را کاهن اعظم میخوانیم. 

فلیپیان باب ۲ آیه ۶-۸

دوم قرنتیان باب ۸ آیه ۹

عبرانیان باب ۲ آیه ۱۴-۱۸

۲۴-  تولد از باکره :

الف – مریم دوشیزه یی باکره بود وقتی نطفه عیسی را از طریق روح قدوس خدا دریافت کرد. به زبان دیگر ، بوجود آمدن نطفه مسیح در خود معجزه آسا بود.

ب – مریم مادر عیسی بود و خدا پدر عیسی . یوسف به همسری مریم در آمد ولی پدر اصلی عیسی نبود. زندگی و رابطه زنا شویی یوسف و مریم  پس از تولد مسیح آغاز شد .

مریم و یوسف ، پس از تولد عیسی صاحب فرزندان دیگری شدند. 

پ. تولد مسیح از مریم باکره قسمتی از چگونگی ماهیت دوگانه مسیح را تشریح میکند. 

متی باب ۱ آیه ۱۸-۲۵

لوقا باب ۱ آیه ۳۴-۳۵

اشعیا باب ۷ آیه ۱۴

متی باب ۱۳ آیه ۵۵-۵۶

۲۵- مقصود از بیگناهی مطلق مسیح چیست ؟

الف – اگرچه مسیح یک مرد بود ، ولی او هرگز مطابق نفس انسانی و گناهکار رفتار نکرد.  او چون ما به طبیعت گناهکاری که از آدم به میراث برده ایم آلوده نشد . بعد ها نیز در طول زندگی تمامی وسوسه ها را نهیب داد و مقابله کرد و همواره صالح زیست . 

ب- عیسی در آزمایشات و وسوسه ها بیگناه و پاک باقی ماند .او بر هر وسوسه غالب آمد چون با تکیه کامل بر روح القدوس میزیست . او هرگز سعی نکرد به قوت انسانی خود زندگی کند .

دوم قرنتیان باب  ۵ آیه ۲۱

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۵

اول پطرس باب  ۲ آیه ۲۲

اول یوحنا باب ۳ آیه ۵

۲۶- چرا خدا مسیح را به زمین فرستاد ؟     

الف- عیسی لغت یونانی معادل با یوشوا  به زبان عبری است .این لغت به معنای » خداوند منجی » است. 

ب-  راه های شرارت و گناهان انسان ، انسان را از خدا جدا و دور کرد. پس خدا پسر خود را فرستاد تا انسان را از گناه نجات دهد. 

یوحنا باب ۳ آیه  ۱۶-۱۸ 

متی باب ۱ آیه ۲۱ 

تکالیف بخش ۲ :

۱- تثلیث سه گانه را توضیح دهید :

۲- ماهیت دو گانه مسیح به چه معناست ؟

۳- «کلمه» در انجیل یوحنا باب یک ، اشاره به چه کسیست ؟ تشریح کنید.

۴- تولد از باکره را تشریح کنید .

۵ – چگونه مسیح در ذات قدوس بود ؟

درس ۱ خدا کیست

۱ خدا کیست ؟

منظور از لغت   » خدا »   چیست؟

الف : خدا موجود اعظم است .او از هر انسان یا دیو یا افواج آسمانی برتر است .

ب : او خالق و آفریننده تمامی هستی است .

ج: همه کنترل آفرینش در دست اوست .

۲-آیا فهمیدن و شناخت خدا ممکن است؟

بله.  آنچه که خدا میخواهد انسان در مورد او بداند ، برای ما از طریق طبیعت و کلام انجیل و عیسی مسیح  آشکار میشود . 

انجیل به ما می آموزد چگونه با خدا زندگی کنیم .همچنین مشارکت روحانی انسان  را با خدا در انجیل مشاهده میکنیم .

رومیان باب ۱ آیه ۲۰

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲ 

متی باب ۱۷ آیه ۵ 

۳-انگیزه شناخت خدا چیست؟

حکم و اراده خدا این است که او را دوست بداریم و بستاییم . بدون شناخت صحیح ذات خدا ، هرگز نمیتوان این حکم را به درستی انجام داد .

مرقس باب ۱۲ آیه ۲۸-۳۱ 

۴-آیا میتوان به طورکامل خدا را شناخت ؟ 

نه .ذات خدا نامحدود و بی نهایت است . و ما محدود هستیم . ما در زندگی زمینی و در جسم خود محدودیت های بسیاری داریم . اندیشه و حواس و وجود محدود ما قادر به درک کامل خدای نامحدود نیست . نکاتی از ذات بیکران او چون رازی برای ما باقی میماند .

اشعیا باب ۵۵ آیه ۹ 

رومیان باب ۱۱ آیه ۳۳-۳۴ 

۵خدا چیست؟

خدا روح است . یک روح دارای شخصیت ، حکمت و قدرت انتخاب است .روح وابسته به داشتن بدن یا گوشت و خون نیست . روح با چشمان جسمانی قادر به رویت نیست مگر آنکه خود مایل به آشکار نمودن خود کند .

یوحنا باب ۴ آیه ۲۴ 

دوم پادشاهان باب ۶ آیه ۱۵-۱۷

۶- ویژهگی های الهی  که خدا را توصیف میکند چیست ؟ 

الف: قادر مطلق 

_ او قادر به برآوردن تمامی نیاز های ما است .

_  هیچ چیز برای او غیر ممکن نیست .

پیدایش باب ۱۷ آیه ۱ 

ارمیا باب ۳۲ آیه ۱۷ 

متی باب ۱۹ آیه ۲۶

ب: حضور او در همه جا هست. او محدود به مکان نیست.

او هرگز ما را رها و ترک نخواهد کرد .

_ ارمیا باب ۲۳ آیه ۲۳-۲۴ 

متی باب ۲۸ آیه ۲۴

ج: او علامه و واقف به همه چیز است .

او از همه چیز آگاه است . هیچ نیکویی و شرارت از او مکشوف نیست. و چیزی نیست که از او بتوان پنهان نمود .

مزامیر باب ۱۳۹ آیه ۱-۴ 

اشعیا باب ۴۶ آیه ۱۰ 

د: قائم به وجود خود .

خدا وابسته به هیچ چیز یا هیچ کس نیست و حیات او از چیزی جز خودش سرچشمه نمیگیرد .  

_ او ازلی است . او آفریده نشده است . او همیشه از ابتدا بوده است  .

_ اگر کسی به خداوندی او ایمان نداشته باشد ، حیات او، حتی ذره ای  تحت تاثیر قرار نمیگیرد .

پیدایش باب ۱ آیه ۱ 

مزامیر باب ۹۰ آیه ۲ 

ذ : خدا مستغنی ، خود استوار و بی نیاز از غیر است . او در خود کامل مطلق است .

_ در او نقص و کمبودی نیست. به هیچ چیز محتاج نیست . کسی با ذات او جمع شدنی نیست . 

_ او پیش از آفرینش وجود داشت و پس از اینکه جهان نابود شود باقی خواهد بود. 

_  معامله با خدا سودی ندارد چون او به چیزی نیاز ندارد .

— خواست او از ما ، تسلیم است .

یوحنا باب ۱ آیه ۳

  

ژ: او ابدی است. او هیچگونه محدودیت زمانی ندارد .

او از ازل بوده و تا ابد خواهد بود  . توکل به خدا ، توکل به قدرت نه متناهی اوست .

اشعیا باب ۴۶ آیه ۹-۱۰

دانیال باب ۷ آیه ۱۳-۱۴

مکاشفه باب ۴ آیه ۸

ف :تغییر نا پذیر : خدا تغییر نا پذیر است .

_خدا راه ها و طرق متفاوتی دارد ولی ذات او و شخصیت او تغییر نا پذیر است.

_پس اگر خدا دیروز شما را دوست داشت، او امروز نیز شما را دوست میدارد. 

ملاکی باب ۳ آیه ۶

یعقوب باب ۱ آیه ۱۷ 

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۸ 

ه : حکیم مطلق :خدا قادر به درک کامل حکمت و آفریننده دانش است . 

_اراده خدا برای ما همیشه بهترین و نیکوترین و صحیح ترین است. 

_پس هرگز هراسی نداریم که دعا ها و انگیزه های ما مورد سو تفاهم خدا قرار گیرد .

رومیان باب ۱۶ آیه ۲۷

رومیان باب ۱۱ آیه ۳۳ 

و: عدالت:خدا همیشه صحیح قضاوت میکند .

_ پس او همیشه با ما عادلانه رفتار میکند.

خدا نیکویی را پاداش و بدی را جزا میدهد. 

تثنیه باب ۳۲ آیه ۴ 

ک: خشم . 

عصبانیت او از عدالت اوست . او بر ظلم خشم میکند. 

خشم و غضب خدا ، عکس العمل اوست نسبت به گناه .

او همواره از گناه بیزار است. همواره از گناه بیزار بوده و همواره از گناه بیزار خواهد بود .

خدا هرگز با گناه مصالحه نمیکند. 

رومیان باب ۱ آیه ۱۸ 

رومیان باب ۶ آیه ۲۳ 

مزامیر باب ۱۰۳ آیه ۸

گ : امین 

خدا در کلام و وعده های خود امین و وفا دار و قابل توکل و شایسته اتکا است . 

او قابل اطمینان و توکل است .

ما میتوانیم همه وعده های او را باور کنیم.

تثنیه باب ۷ آیه ۹ 

اعداد باب ۲۳ آیه ۱۹ 

ل: نیکویی : خدا عین نیکویی است. در او هیچ بدی یافت نمیشود .

اشتیاق خدا برای جان ما ، تمامی ایام عمر ما ، نیکوییست ، نه بدی و شرارت . 

مزامیر ۱۱۹ آیه ۶۸

مزامیر ۱۴۵ آیه ۹ 

یوحنا باب ۱ آیه ۳ 

 ق : فیض . لطف خدا که بی دلیل شامل حال ما میشود  ، فیض نامیده میشود که ما را یاری میدهد تا قادر به قدم برداشتن در مسیر خوانده شدگیمان باشیم . 

فیض یعنی دریافت لطفی که لیاقت آن را نداریم .

پس خدا همواره آنچه را که حتی سزاوارش نیستیم ، به ما اهدا میکند .

فیض متضاد تلاش  های شخصی  ما است . 

ما به توان خود نمی توانیم  آنچه را خدا مجانا برای ما در نظر گرفته ، به دست آوریم. 

مزامیر باب ۱۴۵ آیه ۸ 

عشق : محبت خدا بی قید و شرط است . 

عشق خدا نسبت به ما حتی زمانی که نجات را نیافته بودیم ، جاری بود. 

اول یوحنا باب ۴ آیه ۸ 

رومیان ۵ آیه ۸ 

قدوس : ذات او از هر گناه به دور است . 

او از گناه متنفر است . 

معیار های اخلاق او برترین است . خدا هرگز ما را به سوی گناه هدایت نمیکند .

لاویان باب ۱۹ آیه ۲

اول تیموتا وس ۶ آیه ۱۵ 

مرقس باب ۴ آیه ۳۹-۴۱ 

کلسیان باب ۲ آیه ۱۵ 

     

۷ – چگونه خدا در عین شفقت ، خشمگین هم میباشد ؟ و همزمان حاکم عادل و رحیم؟ 

ماهیت خدا متشکل از یک ذات اساسی میباشد ، و به بخش ها مختلف تقسیم نشده است . 

تمامی ویژهگی های او در وحدت است . هیچ کدام از ویژهگی های خدا در تضاد و تناقض به یکدیگر نیست . خدا مثل انسان نیست . او ویژهگی های خود را همزمان داراست . او نیازی به قطع یک خصوصیت ، برای دارا شدن خصوصیت دیگر نیست .

۸-از اسامی خدا چه چیزی می آموزیم ؟

الف:یهودیان باور داشتند که نام یک شخص از اهمیت خاصی بر خوردار است. اسم یک فرد تنها یک اسم نبود ، بلکه از هویت آن شخص سخن میگفت . نام یک فرد بیانگر شخصیت آن فرد و خصوصیت او بود.

اول سموییل باب ۲۵ آیه ۲۵ 

ب: خدا از نام خود برای نمایان کردن ماهیت خود استفاده کرده است .

ج: در رساله های عبری و یونانی ، اسامی بسیاری برای خدا وجود دارد . این اسامی نگرشی به شخصیت او به ما میدهد .

 ۹- اسامی خدا چیست ؟

۹ الف. اسامی عبری :

۱- الوهیم = خدای اعظم

۲- ال = خدای قادر و توانا 

۳- ال الیون = اعلی الیون = والاترین والا 

۴- ال اولام = خدایی که جاودان و بی زوال است 

۵- ال شدای = خدایی که قادر ترین است 

۶- آدنای = خدایی که سلطنت میکند 

۷- یهوه= من هستم  :  

الف – نام شخصی خدا .او از این نام برای معرفی خود استفاده میکند

ب- نامیست که خدا موقع عهد بستن از آن استفاده میکند 

ج- نامیست که خدا به آن رستگار میکند. 

۸- هاتسور = صخره 

الف – خدا چون صخره پایدار نجات برای  جان ما می باشد. خدایی که رستگار میکند 

ب-در عهد جدید این نام در مورد عیسی مسیح استفاده میشود 

تثنیه باب ۳۲ آیه ۴ 

اول قرنتیان باب ۱۰  آیه ۴ 

۹ ب :اسامی یونانی خدا :

۱- تئوس = خدا یا خدا ها .نامی معمول در زبان یونانی برای خدا که در عهد جدید از آن استفاده میشود.

  ۲- کوریوس = آدنای = خدایی که سلطنت میکند 

۳ پادر = پدر: 

الف- ابا = با با = به زبان  آرامی 

۱۰-اسامی ترکیبی یا اسامی مرکب خدا چیست ؟

این اسامی ترکیبی از یهوه ، نام شخصی و رستگار کننده خدا به کلمه ای دیگر میباشند. این اسامی  خوصوصیات  خدا آشکار تر بیان میکنند. 

۱- یهوه  یری . یایرا 

۲- یهوه  شفا دهنده (  رافا ) 

۳- یهوه نسی 

۴- یهوه شالوم 

۵- یهوه شبان ( راهی ) 

۶- یهوه صدقینو  ( عدالت )

۷- یهوه سبایوت 

۸-یهوه شمه 

۱۱-  یهوه یایرا  ؟ 

یعنی خدا فراهم کننده و مهیا کننده است .

خدا منشا ما ست و او همه نیاز های ما را میداند و پیش نظر دارد و آن را بر  طبق سروت عظیمش برای ما فراهم میکند .

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۴ 

فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۹ 

۱۲- یهوه رافا ؟

 خدا شفا دهنده است .

خدا به سلامتی جسمی ما اهمیت میدهد و او قادر به شفای هر بیماری و مریضی می باشد. 

خروج باب ۱۵ آیه ۲۶

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

۱۳- یهوه نسی ؟

خدا پرچم ما ست .

۱- زمان ستیز و جنگ با   «عمالیق  » ، موسی دستان خود را به سوی آسمان بلند کرد و خدا او را پیروز کرد.

۲-بیرق یا پرچم ، هویت شخصی را که آن را بر می افرااشد بیان میکند .ما متعلق به خدا هستیم . او می خواهد که پرچم ما باشد. 

خروج باب ۱۷ آیه ۱۵-۱۶

دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴ 

۱۴- یهوه شالوم ؟

خدا صلح و سلامتی و آرامش ماست .

صلح نتیجه نقصان جنگ نیست . بلکه صلح وقتی مهیا میشود که صلح خدا در قلب هایمان ساکن شود. 

دوم تسا لکی باب ۳ آیه ۱۶

۱۵- یهوه راهی ؟

خداوند شبان ماست . 

او ما را حفاظت و نگهبانی و شبانی میکند و نیاز های ما را بر آورده میکند 

مزامیر باب ۲۳ آیه ۱ 

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۱ 

۱۶-یهوه صدقینو ؟

خدا خدای عدالت  ماست. 

ما نمیتوانیم به توان خود عادل شمرده شویم . او عدالت ماست .

ارمیا باب ۲۳ آیه ۶

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱

۱۷- یهوه سبایوت ؟

خدای میزبان .

میزبان اشاره به سلحشوران ارتش است . خدا کسی است که نبرد را میبرد .او فرمانده کل ارتش آسمانیست .

مزامیر باب ۲۴ آیه ۱۰ 

کولسییان باب ۲ آیه ۱۵ 

۱۸- یهوه شمه ؟

خداوند حاضر است . 

همان گونه که خداوند اورشلیم را مکان نبرد خویش قرار داد ، او درون ما نیز نبرد میکند. 

وقتی خدابه سوی ما می اید ، هرگز ما را رها نمیکند.

حزقیال باب ۴۸ آیه ۳۵ 

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵ 

۱۹- چگونه میتوان شناخت بهتری از خدا یافت؟ 

میزان شناخت خدا ربط مستقیم با زمانی که در مشارکت به او صرف میکنیم دارد ، از طریق دعا و مطالعه کلام او .

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۲

مزامیرباب  ۱۹ آیه ۷

دوم تیمو طاوس  باب ۳ آیه ۱۵ 

 

۱- منظور از لغت  «خدا  » چیست؟

۲- خدا روح است. روح چیست؟

۳-  خدا قادر مطلق است یعنی چه؟

۴- مفهوم خدا قدوس است  چیست ؟

۵- یهوه یایرا به چه معنی است

۶- یهوه رافا کیست؟