سفری در عهد عتیق با کشیش دکتر ساسان توسلی قسمت بیست و هشتم : یونس ، عوبدیا ، میکاه

سفری در عهد عتیق با کشیش دکتر ساسان توسلی قسمت بیست و هفتم : هوشع و یو ئیل و عاموس