شستن پای شاگردان

یوحنا ۱۳؛۶
چون به شمعون پطرس رسید،او وی را گفت:سرور من،آیا تو میخواهی پای مرا بشویی؟۷عیسی پاسخ داد «اکنون از درک آنچه میکنم ناتوانی اما بعد خواهی فهمید.»
۲۰۱۸.۰۵.۱۶