کلیساهایی که مسیح دیگر در آن حضور ندارد.

Advertisements