(موعظه کوتاه) اعتماد به خدا ستونی محکمی است ، زندگی ات را بر آن بنا کن ۰۳٫۰۹٫۲۰۱۷