آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش آخر)

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش آخر)
آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش آخر)

چرا کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که به نام مریم و مقدسین دعا کنیم؟

به دو دلیل:

یک. دعا نوعی پرستش است و کتاب مقدس به ما فرمان می دهد که پرستش مختص خداوند است (خروج فصل ۲۰ آیه ۵). مسیح فرمود:» پرستندگان حقیقی فقط «پدر» را پرستش خواهند کرد» (یوحنا فصل ۴ آیه ۲۳).

هم چنین کتاب مقدس با صراحت می فرماید:» میان خدا و مردم، عیسی مسیح است» (اول تیموتاوس فصل ۲ آیه ۵).

دوم. کتاب مقدس «خداوند» را مخاطب و شنونده دعا معرفی می کند (مزمور ۶۵ آیه ۲). او به دعاهای ما شخصا گوش می دهد.

مسیح به ما یاد داد که چگونه دعا کنیم:»ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد» (متی فصل ۶ آیه ۹). به عبارت دیگر، مسیح مخاطب ما را برای دعا مشخص کرد: «پدر آسمانی». مسیح نگفت که به روح مردگان، یا یک فرشته یا یکی از قدیسین گذشته دعا کنید.

عبارت «ای پدر ما» نشان می دهد که خدا نه فقط مقتدر و مقدس است، بلکه ملموس و با محبت نیز هست. او نه فقط پدر روحانی، بلکه در کنار ماست. خدا حاضر مطلق است. او خالق و قادرمطلق می باشد و همه چیز را در مورد ما می داند (عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۳).

او قادر است برکات نامحدودی به انسان بدهد (افسسیان فصل ۱ آیه ۳). بنابراین چرا باید به روح مقدسین که در بهشت هستند، متوسل شویم؟

باید از پیروان دعا به مریم پرسید:» خدا همین الان کنار شماست. شما چرا دعا را می فرستید بهشت نزد مریم؟! از خدا مهم تر و برتر چه کسی است؟ رئیس و خالق دنیا همین الان کنار شماست، چرا می خواهید برای اجابت دعا، پیام را به جای دور بفرستید؟

پیروان دعا به مریم می گویند که مریم یا قدیسین با ما در دعا متحد می شوند. اما این عزیزان باید بدانند دعای در اتحاد با مخاطب دعا فرق می کند. شما به مریم دعا می کنید: ای مریم مقدس دعایم را بشنو و برایم شفاعت کن» این دیگر اتحاد در دعا نیست. این دعا به نام مریم است. دعا گفتگو با خداست و نه با روح انسان ها!

مسیح به ما یاد داد که مخاطب دعای ما بایستی خدا باشد و شروع دعا نیز باید با حمد و ستایش خدا آغاز شود.

آیا خدا فقط مریم را برکت داد؟

وقتی کتاب مقدس را با دقت بخوانیم، درمی یابیم که زنان بسیاری مورد لطف خداوند بودند و برکت الهی شامل حال آنان شد. مثلا کتاب مقدس می گوید که خداوند «یاعیل» را بیش از تمامی زنان برکت داد (داوران فصل ۵ آیه ۲۴). «مریم مجدلیه» اولین انسانی بود که مسیح را پس از زنده شدن مشاهده کرد. عیسی به او ماموریت داد تا به شاگردان اطلاع دهد که او زنده است (یوحنا فصل ۲۰ آیات ۱۱- ۱۸).

پیروان فرقه کاتولیک می گویند:» مریم باید تکریم شود»، ولی مسیح فرمود:»بزرگ تر از یحیی زاده نشد» (متی فصل ۱۱ آیه ۱۱). مسیح یحیی را در ماموریت بزرگی می بیند و سخنی از مادرش به میان نمی آورد.

عیسی مشغول موعظه بود که زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت:»خوشابه حال آن مادری که تو را به دنیا آورد و شیر داد.» عیسی در جواب گفت:»بلی، اما خوشبخت تر از مادر من، کسی است که کلام خدا را می شنود و به آن عمل می کند.» (لوقا فصل ۱۱ آیات ۲۷- ۲۸).

پاسخ مسیح در دو بخش است و بسیار حائز اهمیت است.

یک. او در پاسخ به آن زن، انکار نکرد که مادرش خوشبخت است. حتی مریم (مادر عیسی) نیز با ایمان به مسیح و پیروی او، برکات بیشتری دریافت می کرد تا این که فقط مادر او باشد. این پاسخی است به کسانی که مریم را تکریم می کنند!

عیسی یهودیانی را مخاطب قرار داد که ارزش زیادی به پیوندهای خانوادگی می دادند. ارزش هر مرد به اجداد او بود و ارزش هر زن به پسرانی که به دنیا می آورد. پاسخ مسیح به آن زن، بدان معنا بود که تصمیمات فردی هر شخص مهم تر از جایگاه او در تبار خانوادگی است.

دو. آن زن تعالیم مسیح را شنیده بود و فریاد زد:»خوشا به حال مادری که تو را به دنیا آورد». او آرزو داشت که پسری نظیر عیسی داشت.

اما مسیح پاسخ داد که لزومی ندارد که مادر او باشد تا برکت یابد. هر که از کلام خدا اطاعت کند، برکت را دریافت خواهد کرد، همان طور که مادر عیسی برکت یافت. هم چنین عیسی با این پاسخ نشان می دهد که اهمیت زن فقط به توانایی تولید مثل او نیست.

رابطه حقیقی با عیسی به پیوندهای طبیعی محدود نیست، بلکه به اطاعت از کلام خدا بستگی دارد. او کسانی را اعضای خانواده خود می داند که به کلام او توجه می کنند و با فروتنی آن را می پذیرند و بی چون و چرا از آن اطاعت می کنند. اطاعت یا نافرمانی از مسیح، وضعیت رابطه مان را با خدا مشخص می سازد. فیض و لطف الهی چیز متفاوتی از تبار خانوادگی است.

رهبران مذهبی یهود به مسیح گفتند:» پدر ما ابراهیم است» (یوحنا فصل ۸ آیه ۳۹). در آن دوران یهودیان فکر می کردند چون از نسل ابراهیم هستند، مورد قبول خدا می باشند و به بهشت می روند. آن ها گمان می کردند چون فرزند ابراهیم هستند، خداوند از آن ها خشنود است. عیسی پاسخ داد:»نه، اگر چنین بود، شما نیز از رفتار خوب ابراهیم سرمشق می گرفتید» (آیه ۳۹).

عیسی فرزندان موروثی را از فرزندان واقعی متمایز می سازد. در حالی که اعمال رهبران مذهبی نشان می داد که فرزند واقعی شیطان هستند. امروزه نیز عضویت در کلیسا و پیوند خانوادگی با کشیش ها، شخص را فرزند خدا نمی سازد.

کسانی که به مسیح ایمان دارند و از اراده خدا اطاعت می کنند، در حکم خانواده روحانی یکدیگرند. آن ها فرزند خدا و خواهران و برادران روحانی مسیح و یکدیگرند. این خانواده روحانی تا ابدیت دوام خواهد داشت.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش سوم)

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش سوم)
آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش سوم)

کلیسای کاتولیک برای تایید ادعایش مبنی بر مقدسین دعاهای مسیحیان را به حضور خدا می برند، به مکاشفه فصل ۵ آیه ۸ استناد می کند:»بیست و چهار رهبر در برابر خدا سجده کردند. هریک از آنان یک چنگ (آلت موسیقی) و کاسه های طلایی پر از بخور داشتند که دعاهای ایمانداران است.»

در ابتدا باید در نظر داشت که اکثر وقایع کتاب مکاشفه جنبه نمادین و استعاره دارد. ۲۴ رهبر، برای شفاعت و رساندن دعاهای ایمانداران مسیحی به حضور خدا نیامده بودند، بلکه آن ها نماد و سمبل قوم خدا (مومنان و ایمانداران) می باشند.

همان طور که ذکر شد کتاب مقدس تعلیم می دهد مخاطب دعای ما تثلیث (پدر، پسر و روح القدس) است. «دعاهای ایمانداران» احتمالا اشاره به «ملکوت خدا بیاید» و «ای مسیح زود بیا» (مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۲۰) است. در مکاشفه فصل ۶ آیه ۱۰ ذکر شده که روح شهیدان از خدا می پرسند چرا داوری نمی کنی و انتقام خون ما را نمی گیری؟

کاسه های طلایی پر از بخور نمایانگر دعاهای ایمانداران است. داود پادشاه نوشت:» ای خداوند، بگذار دعایم مانند دود بخور به حضور تو رسد» (مزمور ۱۴۱ آیه ۲). به عبارت دیگر، دعای ما پیوسته مانند بخور به حضور خدا بالا می رود. بنابراین نباید تردید داشته باشیم که خدا دعای ما را نمی شنود.

از سوی دیگر، مکاشفه فصل ۵ آیه ۸ نمی گوید که ۲۴ رهبر دعاهای ایمانداران را که بر روی زمین هستند، می شنوند. هم چنین این سوال مطرح می شود که چگونه مریم یا مقدسین دیگر در بهشت هم زمان همه دعاهای مردم جهان را به زبان های مختلف می شنوند و هم زمان با اصرار و التماس از خدا درخواست می کنند تا آن دعاها اجابت شوند؟

اگر سایر مقدسین که در بهشت هستند قادر به شنیدن دعاهای ما و شفاعت نزد خدا می باشند، چرا توجه اصلی کلیسای کاتولیک فقط بر مریم معطوف شده است؟

یکی از مقدسین یوحنا شاگرد مسیح است. یوحنا در انجیلش نوشت:»مسیح فرمود به نام من هرچه لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم» (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۱۴). وقتی یوحنا چنین نقل قولی از عیسی را نوشته است، چرا باید به نام یوحنا دعا کنیم؟ این درحالی که که یوحنا چنین تعلیمی نداده که درخواست های تان را با انبیاء و مقدسین که در بهشت هستند، درمیان بگذارید.

باید پرسید وقتی کتاب مقدس تعلیم می دهد که درخواست دعاهای تان را با تثلیث (پدر،پسر و روح القدس) درمیان بگذارید، چرا باید به مریم و مقدسین متوسل شویم؟ آیا دعا کردن به تثلیث کافی نیست؟

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش دوم)

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش دوم)

کلیسای کاتولیک ادعا می کند که دعای مریم و مقدسین در بهشت به مراتب متفاوت از دعای کشیش ها و دیگر مسیحیان است و تاثیر آن غیرقابل مقایسه با دعای انسان ها بر روی زمین. آیا این تعلیم صحیح است؟

یک. پولس از اعضای کلیسای افسس تقاضا می کند تا برای او دعا کنند (افسسیان فصل ۶ آیه ۱۹).

پولس به اعضای کلیسای قرنتس نوشت:»شما نیز باید با دعاهای تان ما را یاری کنید. وقتی ببینید که خدا به دعاهایی که در حق ما و برای سلامت ما می کنید، این گونه پرشکوه جواب می دهد، آنگاه خدا را بیشتر سپاس خواهید گفت» (دوم قرنتیان فصل ۱ آیه ۱۱).

پولس از مسیح درخواست می کند تا به اعضای کلیسای افسس حکمت عطا کند (افسسیان فصل ۱ آیات ۱۶- ۱۷). او به اعضای کلیسای فیلیپی می گوید:»می دانم تا زمانی که شما برایم دعا می کنید و روح القدس نیز مرا یاری می نماید…» (فیلیپیان فصل ۱ آیه ۱۹).

پولس به تیموتاوس گفت:»از خدا التماس می کنم که تو را مورد لطف بی پایان خود قرار دهد» (دوم تیموتاوس فصل ۱ آیه ۳).

دوم. خداوند قدغن فرموده که با روح مردگان مشورت کنیم و درخواست دعاهای مان را با آن ها در میان بگذاریم (تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۰- ۱۳). فقط یک مورد در کتاب مقدس ذکر شده که شائول اولین پادشاه اسرائیل به علت نااطاعتی از خدا دچار مصیبت شد و حکم شریعت را نادیده گرفت و روح سموئیل نبی را احضار کرد.

با این توصیف، روح سموئیل نه فقط از احضار شدن و پاسخگویی، راضی و شاد نبود، بلکه پیشگویی کرد که شائول ساعات دیگر کشته خواهد شد (اول سموئیل فصل ۲۸ آیات ۷- ۱۹).

تکرار می کنم: انبیاء و رسولان هرگز تعلیم ندادند تا برای اجابت دعا به مریم و سایر مقدسین متوسل شویم. خدا به دعاهایی پاسخ می دهد که او را مخاطب قرار می دهند:»ایمان داریم هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید. اگر یقین داریم که دعای ما را می شنود، می توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد» (اول یوحنا فصل ۵ آیات ۱۴- ۱۵).

به عبارت دیگر، نیازی به هیچکس نیست تا برای دعا به او متوسل شویم. کتاب مقدس تعلیم می دهد که فقط باید به درگاه خدا دعا نمود. فقط خداوند قادر است به دعا پاسخ دهد. بنابراین با دلیری به حضور مقدس او نزدیک شویم (عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۶).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش اول)

آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش اول)
آیا باید درخواست های دعا را با مریم (مادر عیسی) درمیان گذاشت؟ (بخش اول)

برخی می گویند که شنیده ایم پیروان فرقه کاتولیک به نام مریم یا سایر مقدسین دعا می کنند. آیا مریم و مقدسین می توانند در پاسخ به درخواست دعا موثر واقع شوند؟

پروتستان هستم و این سوال را بارها شنیده ام. واقعیت آن است که پیروان فرقه کاتولیک مریم (مادر عیسی) و سایر مقدسین را پرستش نمی کنند، بلکه آنان به طور ویژه مورد تکریم و احترام می باشند.

بنابراین، تعلیم کلیسای کاتولیک آن است که پیروان این فرقه، درخواست های دعای شان را با مریم و مقدسین که در بهشت حضور دارند، درمیان می گذارند. این عمل پیروان کاتولیک متفاوت از آن است که از شما خواهش کنند تا برای آن ها دعا کنید.

با این توصیف، بسیاری از پیروان کاتولیک، به این تعلیم توجهی ندارند و مریم و مقدسین را مخاطب قرار می دهند تا به آنان در امور مختلف کمک و یاری رسانند. این تعلیم کلیسای کاتولیک و هم چنین بی توجهی اکثر پیروان این فرقه به آن تعلیم، هیچکدام بر اساس نگرش کتاب مقدس نمی باشد.

در هیچ جای کتاب مقدس ذکر نشده که یهودیان یا مسیحیان به نام انبیاء یا رسولان دعا می کردند. این سوال مطرح می شود چرا کلیسای کاتولیک چنین نکته ای را تعلیم می دهد؟

دیدگاه کلیسای کاتولیک آن است که مریم و مقدسین قبل از خدا قادر به شفاعت و میانجیگری هستند، زیرا مقدسین همواره در مقابل تخت الهی حضور دارند و دعاهای مسیحیان را با اصرار و التماس با خدا درمیان می گذارند و در نتیجه خدا پاسخ مثبت می دهد و دعاها اجابت می شوند. به معنای دیگر، مقدسین دعاهای مسیحیان را نزد خدا می آورند.

اما تعلیم کتاب مقدس چنین است:»بیایید به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید» (عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۶). دعا راه دخول به حضور خداست.

کتاب مقدس می فرماید:»مسیح قادر است همه آنانی را که توسط او به حضور خدا می آیند، به طور کامل نجات بخشد. او پیوسته ر حضور خدا برای ما وساطت می کند» (عبرانیان فصل ۷ آیه ۲۵).

روح القدس (روح خدا) با ما و برای ما دعا می کند و خدا پاسخ می دهد:»روح خدا ما را در مشکلات زندگی و دعاهای مان یاری می دهد. روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل توصیف نیست. خدا که از دل ما با خبر است، می داند که روح القدس چه می گوید. زیرا آنچه که او به جای ما دعا می کند، طبق خواست خداست» (رومیان فصل ۸ آیات ۲۶- ۲۷).

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ