آیه قوت امروز جمعه ۱۵آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۵

یوحنا باب ۱۴←۲۱

«هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.»