آیه امروز شنبه ۹ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

رومیان باب ۱۲←۲

هم‌شکل این جهان نشوید بلکه به ‌وسیلهٔ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است، بشناسید.