آیه امروز یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

کولسیان باب ۲←۶و۷

۶پس همان طوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتّحاد با او زندگی کنید. ۷در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان‌گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.