آیه قوت امروز جمعه ۱۳ مه ۲۰۱۶ برابر با ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

یعقوب باب ۱ ← ۱۹

بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود.