آیه قوت امروز جمعه ۲۰ مه ۲۰۱۶ برابر با ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اول پطرس باب ۲ ← ۲۴

مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته‌اید.