آیه قوت امروز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

رومیان باب ۱۵ ← ۴

زیرا هرچه در گذشته در کتاب‌مقدّس نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلهٔ بردباری و دلگرمی‌ای که کلام خدا می‌بخشد، امیدوار باشیم.