آیه قوت امروز جمعه ۲۷ مه ۲۰۱۶ برابر با ۷ خرداد ۱۳۹۵

اول تیموتاوس باب ۶ ← ۱۲

در مسابقهٔ بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور؛ زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار، به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی.