آیه قوت امروز جمعه ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

رومیان باب ۱۵← ۷

پس همان‌طور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید.