آیه قوت امروز شنبه ۳۰ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

فیلیپیان باب ۲ ← ۱۳

زیرا خداست که از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرکاری را در شما ایجاد می‌کند.