آیه قوت امروز پنجشنبه ۲۶ مه ۲۰۱۶ برابر با ۶ خرداد ۱۳۹۵

مزامیر باب ۹۴ ← ۱۲
خوشا به حال کسی‌که تو او را تأدیب می‌کنی و شریعت خود را به او می‌آموزی.