آیه قوت امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ تیر ۱۳۹۵

امثال باب ۲۰ ← ۲۲

مگو که خودم انتقام خواهم گرفت، بلکه بر خداوند توکّل نما و او تو را یاری خواهد کرد.