آیه قوت امروز پنجشنبه ۵ مه ۲۰۱۶ برابر با ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

یعقوب باب ۵ ← ۱۶

نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صمیمانهٔ شخص عادل و نیک بسیار مؤثّر است.