آیه قوت امروز پنج شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مزامیر باب ۹۱ ← ۱
کسی‌که به خدا پناه می‌برد و در زیر سایهٔ رحمت قادر متعال زندگی می‌کند