آیه قوت شنبه ۲۵ مارس ۲۰۱۷ برابر با ۵ فروردین ۱۳۹۶

 مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶
مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶

مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶

امّا من قدرت تو را خواهم سرایید،
و بامدادان با صدای بلند، محبّت پایدار تو را خواهم سرایید.
زیرا سرپناه من هستی
و در هنگام سختی‌ها، پناهگاه من بوده‌ای.

آیه قوت جمعه ۲۴ مارس ۲۰۱۷ برابر با ۴ فروردین ۱۳۹۶

غلاطیان باب ۵ آیه ۱
غلاطیان باب ۵ آیه ۱

غلاطیان باب ۵  آیه ۱

آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را آزاد کرد. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.