آیه قوت جمعه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۹ تیر ۱۳۹۶

رومیان باب ۸ آیه های ۶ و ۷ و ۸
رومیان باب ۸ آیه های ۶ و ۷ و ۸

رومیان باب ۸ آیه های ۶ و ۷ و ۸

۶عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، حیات و آرامش است. ۷زیرا دلبستگی به امور نفسانی، دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی‌کند و در واقع نمی‌تواند اطاعت نماید. ۸بنابراین انسانهای نفسانی نمی‌‌توانند خدا را خشنود سازند.