آیه قوت دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

مرقس باب ۱۱ آیه ۲۴

۲۴↵ بنابراین به شما می‌گویم: یقین بدانید، آنچه را که در دعا طلب می‌کنید، خواهید یافت و به شما داده خواهد شد.