آیه قوت ذوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۶ مهر ۱۳۹۵

امثال باب 12 آیه 15
امثال باب ۱۲ آیه ۱۵

امثال باب ۱۲  آیه ۱۵

مردم احمق خیال می‌کنند که همه‌چیز را خوب می‌دانند، امّا مردم عاقل به نصایح دیگران توجّه می‌کنند.

آیه قوت دوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۶ مهر ۱۳۹۵

امثال باب 12 آیه 15
امثال باب ۱۲ آیه ۱۵

امثال باب ۱۲  آیه ۱۵

مردم احمق خیال می‌کنند که همه‌چیز را خوب می‌دانند، امّا مردم عاقل به نصایح دیگران توجّه می‌کنند.