آیه قوت پنجشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۸ تیر ۱۳۹۶

یوحنا باب ۳ آیه های ۲۰ و ۲۱
یوحنا باب ۳ آیه های ۲۰ و ۲۱

یوحنا باب ۳ آیه های ۲۰ و ۲۱

۲۰ زیرا کسی‌که مرتکب کارهای بد می‌شود از نور متنفّر است و از آن دوری می‌جوید مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود. ۲۱ امّا شخص نیکوکار به سوی نور می‌آید تا روشن شود که کارهایش در اتّحاد با خدا انجام شده است.»