آیه قوت سه شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ برابر با ۹ آذر ۱۳۹۵

اول پطرس باب ۵ آیه ۷
اول پطرس باب ۵ آیه ۷

اول پطرس باب ۵ آیه ۷

۷↵ بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.