آیه قوت شنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۱ دی ۱۳۹۵

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

۱۷↵ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.