آیه قوت یکشنبه ۱ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۹ مهر ۱۳۹۶

رومیان باب ۱۰ آیه ۹
رومیان باب ۱۰ آیه ۹

رومیان باب ۱۰ آیه ۹

۹↵ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.