آیه قوت یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

۱↵ با چشمان خود به سوی کوهها نگاه می‌کنم!
از کجا برای من کمک خواهد رسید؟
۲↵ کمک من از جانب خداوندی است،
که آسمان و زمین را آفرید.
۳↵ او مرا از لغزش باز می‌دارد.
او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.
۴↵ او حافظ و نگهبان اسرائیل است
و هرگز نمی‌خوابد.
۵↵ خداوند نگهبان توست،
او در کنار توست و از تو پشتیبانی می‌کند.
۶↵ آفتاب در روز تو را اذیّت نخواهد کرد
و مهتاب نیز در شب.
۷↵ خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد
و تو را محافظت خواهد نمود.
۸↵ خداوند مراقب رفت و آمد توست
و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.