آیه قوت یکشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

امثال باب ۲۲ آیه ۶
امثال باب ۲۲ آیه ۶

امثال باب ۲۲ آیه ۶

۶↵ کودک را در راهی که باید برود، تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد.