ادعاهای اشتباه مخالفان مسیحیت

ادعاهای اشتباه مخالفان مسیحیت
ادعاهای اشتباه مخالفان مسیحیت

ادعای اول: مسیح آمد تا مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. شواهد تاریخی و گزارش کتاب مقدس نشان می دهد در آن روزگار قوم اسرائیل خدای واحد را می پرستید و به شریعت بسیار وفادار بود. مسیح آمد تا برای نجات بشر از قلمرو گناه، فدیه شود.

ادعای دوم: مسیح در ماموریت خود شکست خورد. اگر خدا می دانست ماموریت مسیح شکست می خورد، چرا او را با پیام سست و ضعیف فرستاد تا کلام الهی تحریف شود و صدها سال مردم در جهل و گمراهی به سر ببرند؟ چرا این نکته را حتی قرآن تایید نکرد؟ قرآن به پیامبر اسلام و مسیحیان حکم کرد کتاب مقدس را بخوانند (سوره های یونس آیات ۹۴- ۹۵، سوره مائده آیه ۱۵).

 
 

ادعاهای اشتباه مخالفان مسیحیت:

ادعاهای اشتباه مخالفان مسیحیت:
ادعاهای اشتباه مخالفان مسیحیت:

ادعای اول: مسیح آمد تا مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. شواهد تاریخی و گزارش کتاب مقدس نشان می دهد در آن روزگار قوم اسرائیل خدای واحد را می پرستید و به شریعت بسیار وفادار بود. مسیح آمد تا برای نجات بشر از قلمرو گناه، فدیه شود.

ادعای دوم: مسیح در ماموریت خود شکست خورد. اگر خدا می دانست ماموریت مسیح شکست می خورد، چرا او را با پیام سست و ضعیف فرستاد تا کلام الهی تحریف شود و صدها سال مردم در جهل و گمراهی به سر ببرند؟ چرا این نکته را حتی قرآن تایید نکرد؟ قرآن به پیامبر اسلام و مسیحیان حکم کرد کتاب مقدس را بخوانند (سوره های یونس آیات ۹۴- ۹۵، سوره مائده آیه ۱۵).