اهمیت و نقش زنان ۴

اهمیت و نقش زنان ۴
اهمیت و نقش زنان ۴

جلسۀ چهارم   

اصول رابطه درست با همسر

دید خدا نسبت به زن و شوهر
خدا در ازدواج دو را یک می کند. خدا می خواهد زن و شوهر یک شوند.
پیدایش ۲ : ۲۴
در این اتحاد خدا نظم و ترتیبی را برقرار نموده است.  کلام خدا در مورد رابطۀ زن و شوهر می فرماید:
«شوهر سر زن» است البته این «سر» بودن این نیست که شوهر رئیس زن می باشد بلکه:
۱٫ سری است که در ماهیت با بدن یک می باشد.
به چه صورت مرد سر زن است ؟ به همان صورت که خدا سر مسیح است.
اول قرنتیان ۱۱ : ۳
۲٫ سری است که حاضر است از حقوق خود گذشته و حتی جانش را برای بدن بدهد.
به چه صورت مرد سر زن است؟ به همان صورت که مسیح سر کلیسا است که حاضر شد جانش را برای آن بدهد.
افسسیان ۵ : ۲۵
احکام خدا برای زن در ازدواج

۱٫ زن از شوهر خود اطاعت می کند چنانکه خداوند را
افسسیان ۵ : ۲۲
«چنانکه خداوند را» به این معنی است که :
• زن نه به خاطر اینکه شوهرش مرد کامل و بدون نقصی است از او اطاعت می کند، بلکه بخاطر این است که به عیسی مسیح اطمینان و اعتماد کامل دارد.
• اطاعت زن از شوهر در محدودۀ کلام خدا قرار دارد. اگر شوهر چیزی مخالف کلام خدا می گوید، زن باید کلام خدا را اطاعت کند تا شوهر خود را.
۲٫ زن به شوهر خود می چسبد  (dabaq)تا به فامیل خود و به خصوص به پدر و مادر خود.
افسسیان ۵ : ۳۱
طبق کتاب مقدس رابطه های عهدی احتیاج به dabaq دارند.  معنی این کلمۀ عبری چیست؟
برای پی بردن به معنی dabaq آیات زیر را بررسی می کنیم.
دوم سموئیل ۲۳: ۹-۱۰

dabaq = چسبیدن، گیر کردن
می توانیم dabaq را در رابطه با روابط عهدی زیر بررسی کنیم.
• رابطه با خدا
تثنیه ۱۰ :۲۰
از یهوه خدای خود بترس، و او را عبادت نما و به او ملصق شو dabaq و به نام او قسم بخور.
• رابطه با همسر
پیدایش ۲: ۲۴
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست dabaq و یکتن خواهند بود.
• رابطه با خانواده
روت ۱: ۱۴
پس بار دیگر آواز خود را بلند کرده گریستند و عَرَفِه مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبید dabaq .
وابستگی بین زن و شوهر باید از وابستگی آنان با دیگران قوی تر باشد وگرنه یکی شدن با همسر مفهومی نخواهد داشت.
۳٫ زن و شوهر خود را احترام می کند.
افسسیان ۵ : ۳۳

احترام بزرگترین احتیاج یک شوهر از همسرش می باشد

چند مورد را نام ببرید که نشان دهندۀ بی احترامی زن به همسرش می باشد؟

چند مورد را نام ببرید که نشان دهندۀ احترام زن به همسرش می باشد؟