درس ۳۴ عشا ربانی

۳۴ – عشا ربانی 

۵۱۴ – عشا ربانی یا شام خداوند چیست ؟

الف – شام خداوند یکی از مراسم روحانی است .در این سنت مقدس  کلیسای محلی قربانی عظیم عیسی مسیح را برای ما به یاد می آورد . در این مراسم با خوردن قطعه ای نان ،  بدن مسیح را که برای ما پاره شد وبا  نوشیدن مقداری کم شراب ، خون مسیح را که برای نجات و آزادی ما ریخته شد به یاد می آوریم .

ب – در این شام کلیسا  با خدا و اعضای کلیسا مشارکت در مشارکت است .

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰

۵۱۵ – لغت مشارکت به چه معناست ؟

الف – یعنی سهیم کردن یکدیگر در افکار و احساسات . یعنی شرکت زندگی با هم از طریق دوستی نزدیک روحانی .

ب – این شرکت با مسیح و بدن مسیح ، از طرق بسیاری حاصل می شود. نزدیک ترین و صمیمانه ترین آن از طریق عشا ربانی یا شام مقدس خداست .

دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۴

۵۱۶ – شباهت عشا ربانی با غذایی که قوم یهود در فصح پیش  از خارج سدن از مصر خوردند ، چگونه است ؟

الف –  از  وقتی که  فرشته مرگ از سرزمین مصر عبور کرد ، اسراییل دور هم جمه می شدند  تا بره فصح را برای عید فصح بخورند. وقتی فرعون تشخیص داد امتناع او از آزاد کردن قوم اسراییل موجب مردن  فرزند نخست زاده مذکر مصر شد ه ، اجازه ترک سرزمین مصر را برای یهودیان صادر کرد . خدا از قوم خواست تا این آزادی بزرگ را هر ساله جشن بگیرند. تا هرگز کار عظیم خدا را فراموش نکنند.

ب – عیسی مسیح در عید فصح و آخرین شام خود ، به  شاگردان خود نان » سمبل بدن خود » و شراب » سمبل خون خود » داد . زیرا که او خود بره فصح بود .از نتیجه مرگ و قیام او ما از اسارت و بردگی ها آزاد میشویم و در عهد جدیدی با خدا قرار میگیریم. مسیح خواست این سنت را بسیار اغلب انجام دهیم و یاد آور کار نجات بخش او برای خود باشیم .

اول قرنتیان باب ۵ آیه ۷

کلسیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

۵۱۷ – چرا در شام خداوند شرکت میکنیم ؟

الف – در شکلی فردی و شخصی، با این شراکت  تاکید مجددی بر عهد جدید خدا با خود میکنیم. در این مشارکت تمرکز اصلی ما بر این است که مسیح  برای ما مرد و خون او برای ما ریخته شد.

* همچنین در ان شام عهد خود را با مسیح تازه میکنیم. مثل یک زوج که پس از ۲۵ سال عهد وفاداری و تعهد خود را با یکدیگر تازه می کنند.

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹-۲۰

یوحنا باب ۶ آیه ۵۳-۵۷

ب – در شکل ازوی از بدن مسیح ، با این شراکت اتحاد خود را با یکدیگر تاکید مجدد میکنیم.

* اتحاد خود را  با این شراکت مقدس یاد آور میشویم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۶-۱۷

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۲-۱۳

افسسیان باب ۵ آیه ۳۰

ج – مسیح به ما این شراکت را حکم کرده است .

لوقا باب ۲۲ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳-۲۶

۵۱۸ – چه کسی میتواند در این شام شرکت کند ؟

الف – هر ییمانداری که تولد تازه را دریافت کرده باشد.

ب – از آنجایی که عشا ربانی تولد تازه ما را یاد آوری میکند ، پس فقط کسانی که این تولد را تجربه کرده اند اجازه شراکت در این شام را دارند.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۴

۵۱۹ – آیا هیچ شرایط و محدودیتهای دیگری در مورد این شراکت وجود دارد ؟

الف – پیش از شراکت در این شام باید قلبخود را آماده  کنیم. این سنت بسیار جدی صورت میگیرد . چون گذرندان زمانیست بسیار روحانی و جدی در حضور خداوند. و ابدا نباید به مذاه و شوخی تلقی شود.

۱. هر گناه اعتراف نشده را بایستی پیش از شراکت در عشا به حضور پدر اعتراف کنیم.

۲. اگر دو نفر از اعضا در تضاد هستند بایستی پیش از شراکت در عشا با یکدیگر مشکل خود را حل کنند.

ب – تنبیه کسانی که در این شام با بی احتیاطی و بی حرمتی شرکت می کنند بسیار جدی خواهد بود. بیماری ها و مرگ زودرس از پیامد های ناچیز شمردن خون مسیح و اتحاد در بدن مسیح خواهد بود.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۷-۳۰

متی باب ۵ آیه ۲۳-۲۴

مرقس باب ۱۱ آیه ۲۵

۵۲۰  – اتفاقاتی که در حین شام رخ میدهند:

الف – شفا

۱. همانطور که شرکت نا شایسته در این شام موجب مرگ و بیماری می شود، شرکت صحیح در این شام شفا و سلامتی به ما میبخشد.

۲. اگر برادر یا خواهری را نبخشیده ایم باید پیش از شرکت در این شام توبه کنیم . در آن صورت شفای خدا را در این مشارکت دریافت خواهیم کرد.

ب – وقتی اسراییل از بردگی مصر آزاد شد و غذای فصح را خورد ، در سلامتی و قوت بود.

اشعیا باب ۵۳ آیه ۵

مزامیر باب ۱۰۵ آیه ۳۷

۵۲۱ – آیا مسیح در این شام حاضر است ؟

الف – بلی . ما از بدن و خون جسمانی او نمیخوریم . بلکه از حضور قدوس او در حین شام تغذیه میشویم.

ب – حضور او در حین عشا به همان اندازه واقعی است که در حین دعای نجات  یا تعمید آب و توبه ما.

متی باب ۲۶ آیه ۲۶-۲۸

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۹-۲۰

یوحنا باب ۶ آیه ۵۳-۵۸