دعای شماره ۲

با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم با ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را به خاطر من داد

(غلاطیان۲۰:۲)


ای عزیزان چه خوب است که این دعای هر روزه ما باشد:


ای خداوند میخواهم که جزیی از قلب تو باشم تا برای انسانهای گمشده بتپم و همگان را برابر دوست داشته باشم


ای خداوند میخواهم مردمک چشم تو باشم تا با دید تو به این دنیای گمشده بنگرم ای خداوند میخواهم دستهای تو باشم تا با هر حرکت برای شفا دادن بروم


ای خداوند میخواهم پاهای تو باشم تا با هر گامی برای تسلی و نجات پیش بروم…

در نام عیسی مسیح

آمین