سرود پرستشی قُدوس،قُدوس،قُدوس

 

قدوس قدوس قدوس خداوند خدای قادر مطلق
که بود و هست و می آید بود پر از جلالت آسمان و زمین
سزاوار سزاوار سزاوار
سزاوار ای بره خدا که خون خود را فدا کردی
از همه قومهای جهان مردم را خریدی
سزاور برکت سزاوار حرمت سزاوار جلال سزاور قدرت سزاوار پرستش سزاور ستایش سزاوار حمد و تمجید سراوار شکرگزاری
قدوس قدوس قدوس خداوند خدای قادر مطلق
که بود و هست و می آید بود پر از جلالت آسمان و زمین
سزاوار سزاوار سزاوار
سزاوار ای بره خدا که خون خود را فدا کردی
از همه قومهای جهان مردم را خریدی
سزاور برکت سزاوار حرمت سزاوار جلال سزاور قدرت سزاوار پرستش سزاور ستایش سزاوار حمد و تمجید سزاور شکرگزاری

سزاوار تمام دلم سزاوار تمام جانم سزاوار تمام فکرم سزاوار تمام قدرتم
سزاوار تمام دلم سزاوار تمام جانم سزاوار تمام فکرم سزاوار تمام قدرتم
ای عیسی تو بودو نبودم هستی
خداوند دار و ندارم هستی
ای منجی من ای حیات من ای محبوب من تو عیسی هستی
قدوس قدوس قدوس خداوند خدای قادر مطلق
که بود و هست و می آید
بود پر از جلالت آسمان و زمین
بود پر از جلالت آسمان و زمین