سرود پرستشی چون بنگرم بر صلیبت

 

چون بنگرم بر صلیبت بینم آن فیض عظیمت

بر رنج ها و زخم های تو بر پیروزی مهیبت

بر فیض تو که جاری شد از خون و جسم تو عیسی

شفا دادی از زخم هایت این روح سرگردانم را

صلیب تو تخت تو شد تا بر آن نشینی پادشاه

تا آشکار سازی عشقت را بر روی کوه جلجتا

پادشاهان جان میگیرند تا سلطان عالم شوند

شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شود

عاشقانه می سرایم چون دانم شاه من تویی

فخرم تویی عشقم تویی عیسی مصلوبم تویی

برتر ز هر قدرت تویی اول تویی آخر تویی

نور تاریکی های من عیسی محبوبم تویی

صلیب تو تخت تو شد تا بر آن نشینی پادشاه

تا آشکار سازی عشقت را بر روی کوه جلجتا

پادشاهان جان میگیرند تا سلطان عالم شوند

شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شود