قیام عیسی مسیح

قیام عیسی مسیح
قیام عیسی مسیح

 

قیام عیسی مسیح از مردگان، پایه واساس ایمان مسیحی است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد چرا آنانی که قیام مسیح را دیدند به آن ایمان آوردند. پیشگوئیها اول: عیسی مسیح خود مرگ و قیام خود را پیشگویی کرده بود و این واقعه دقیقا همانطور که او گفته بود عملی شد. قبر خالی دوم: چون قبر او خالی است. و این دلیلی دیگر بر قیام عیسی مسیح از مردگان است. مطالعه دقیق کلام خدا به ما نشان می دهد که پس از مدفون شدن عیسی مسیح، قبر او با سن

گ پوشانده و مُهر شد و سربازان رومی از قبر محافظت می کردند. شاهدان عینی سوم: عیسی مسیح پس از قیام از مرگ، خود را به افراد یکه او را می شناختند دست کم برای ده بار آشکار ساخت. عیسی مسیح نشان داد که او جسما از مردگان بر خاسته و رویداد قیام او یک خیال و توهم نبوده است. او با شاگردانش غذا خورد و آنان او را لمس کردند. تاسیس کلیسا چهارم: تاسیس کلیسا دلیل دیگری است مبنی بر قیام عیسی مسیح از مرگ. در دنیا کلیسا همواره بزرگترین گردهمایی را در طول تاریخ داشته است. زندگی های تغییر یافته پنجم: زندگی عوض شده شاگردان دلیل دیگری است بر قیام عیسی مسیح پس از مرگ. آنان قبل از مصلوب شدن عیسی او را ترک کردند، بعد از مرگش نا امید شدند و ترسیدند. شاگردان انتظار نداشتند که مسیح دوباره زنده بشود. اما اکنون پس از قیام مسیح و تجربه قدرت خداوند در روز پنتیکاست، همین شاگردان ترسو و نا امید بوسیله قدرت مسیح قیام کرده کاملا عوض شدند. با قدرت او بود که آنان تمامی دنیا را تغییر دادند. اگر کسی صادقانه مدارک و شواهد دال بر خداوندی عیسی مسیح و قیام او پس از مرگ را مطالعه نماید بی شک پی خواهد برد که او براستی پسر خدا و مسیح موعود است. کلام زنده عیسی مسیح امروز هم زنده است و وفادارانه زندگی کسانی را که به او توکل نموده و از او اطاعت می کنند را برکت می دهد. زندگی کسانی را که می توانند در دنیا تاثیر مثبت بگذارند. فیلسوف و فیزیکدان معروف فرانسوی پاسکال، نیاز انسان به عیسی مسیح را اینگونه تعریف می کند: در قلب انسانها خلاء یی وجود دارد، جایی که تنها با حضور عیسی مسیح می تواند پر بشود.