مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند ؟

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند

صلیب عیسای مسیح، اساس آزادی ما
صلیب عیسای مسیح، اساس آزادی ما

؟

قسمت دوم

مسیحیت می گوید، انسان برای اینکه نجات پیدا کند و به این رابطۀ احیا شده دست یابد، باید به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب به انجام رسانید، ایمان آورد. اگر شخصی ایمان داشته باشد که مسیح به جای او مُرد و با مرگ خویش جریمۀ گناهان او را پرداخت نموده و از مردگان قیام کرد، آن شخص نجات یافته است. هیچکس قادر نیست نجات را توسط کارهای خوب خودش بدست آورد. در واقع هیچکس نمی تواند آنقدر نیکو و بیگناه باشد که خدا را خشنود سازد زیرا همۀ ما گناهکار هستیم. (اشعیا فصل ۵۳ آیه ۶ و فصل ۶۴ آیه های ۶ تا ۷) علاوه بر این، چون مسیح تمام آنچه برای نجات ما لازم بود، تمام و کمال انجام داد، نمیتوان چیزی به آن اضافه کرد برای اینکه کاری که او انجام داد، کاملا برای نجات کافی است. به همین دلیل هنگامی که بر روی صلیب جان خود را فدا کرد، گفت: «تمام شد» (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۳۰) این گفته به این معنی است که کار نجات تمام شد.

بر اساس مسیحیت، نجات یعنی آزاد شده از اسارت زندگی گناه آلود گذشته و برقرار کردن دوباره رابطه با خدا می باشد. زمانی ما برده و درخدمت گناه بودیم، ولی الان در خدمت عیسی مسیح هستیم (رومیان فصل۶ آیه های ۱۵ تا ۲۲). تا زمانیکه ایمانداران در این زندگی در بند گناه باشد همواره در وسوسه ارتکاب گناه خواهد بود. تنها راه پیروزی بر وسوسه و گناه این است که ایمانداران خود را به مطالعه و اطاعت از کتاب مقدس بسپارند و همواره تحت کنترل روح القدس زندگی کنند. زندگی تحت کنترل روح القدس بدین معنی می باشد که زندگی روزمره خود را تحت کنترل و راهبری روح القدس سپری کنیم. اجازه بدهیم که روح القدس افسار زندگی ما را در دستان خود بگیرد و ما نیز کاملا از او اطاعت کنیم.

در حالی که بسیاری از مذاهب پیروان خود را به اطاعت از یک سری قوانین مجبور می کنند، اما مسیحیت یعنی ایمان به اینکه عیسی مسیح که بر روی صلیب مُرد، جریمۀ گناهان را پرداخت نمود، و روز سوم از مُردگان برخاست. با مرگ مسیح بر روی صلیب تاوان گناهان ما پرداخت شده است، و حال ما می توانیم با خدا معاشرت داشته باشید. در مسیحیت می توانیم بر طبیعت گناه آلود خود غلبه کنیم و در رابطه نزدیک و صمیمی با خدا زندگی کنیم ، این همان مسیحیتی است که کاملا بر اساس خواست و گفته کتاب مقدس است.
پایان
منبع: gotquestions

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند

صلیب عیسای مسیح، اساس آزادی ما
صلیب عیسای مسیح، اساس آزادی ما

؟

قسمت اول

باورهای اساسی مسیحیت در اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۱ تا۴ اینگونه بطور خلاصه بیان شده اند: «حال ای برادران، بگذارید بار دیگر حقایق انجیل را بیاد شما آورم، یعنی همان خبر خوشی را که قبلاً به شما اعلام کردم و شما هم آن را با شادی پذیرفتید و اکنون نیز ایمانتان بر همین پیغام عالی استوار است. همین خبر خوش است که اگر واقعاً به آن ایمان داشته باشید، باعث نجاتتان می‌گردد، مگر آنکه ایمانتان واقعی نباشد. من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند، به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیاء پیشگویی کرده بودند».

اعتقاد و ایمان مسیحی در این آیات مشخص است. آنچه که مسیحیت را در مقایسه با سایر ادیان منحصر به فرد می کند این است که مسیحیت بیش از آنکه در رابطه با مراسم مذهبی باشد در مورد برقرار کردن یک رابطه نزدیک با خدا می باشد. ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و خدمات روح القدس در زندگی ایمانداران است.

مسیحیان بر این عقیده اند که کتاب مقدس کلام الهام شدۀ خدا می باشد. به همین دلیل آنها ایمان دارند که آموزش های کتاب مقدس در هر زمینه ای صحیح ترین، بانفوذترین، و مقتدرانه ترین نظر است. (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه ۱۶؛ دوم پطرس فصل ۱ آیه های ۲۰ تا ۲۱) مسیحیان به خدای یگانه اعتقاد دارند که در سه شخصیت پدر، پسر، و روح القدس وجود دارد.

مسیحیان ایمان دارند که هدف خاص خدا از آفرینش انسان این بوده است که انسان با خدا رابطه داشته باشد، اما گناه، بشریت را از خدا جدا ساخت (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ و فصل ۵ آیه ۱۲). مسیحیت می گوید که عیسی مسیح خدای کامل و انسان بی نقصی بود که بر این جهان خاکی قدم نهاد (فیلیپیان فصل ۲ آیه های ۶ تا ۱۱) و بر روی صلیب جان داد. مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح پس از مرگ دفن شد، روز سوم از مردگان برخاست، و الان در دست راست خدای پدر نشسته است تا برای ایمانداران شفاعت کند (عبرانیان فصل ۷ آیه ۲۵). پیغام مسیحیت اعلام این حقیقت است که مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت جریمه گناه بشر کافی و بسنده بوده است؛ و این همان عاملی است که رابطۀ گسیخته بین خدا و انسان را بازسازی می کند. (عبرانیان فصل ۹ آیه های ۱۱ تا ۱۴و فصل ۱۰ آیه ۱۰؛ رومیان فصل ۶ آیه ۲۳ و فصل ۵ آیه ۸)
این مطلب ادامه دارد.
منبع: gotquestions

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟
مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟

در اول قرنتینیان فصل ۱۵ آیه های ۱تا۴ اینچنین می خوانیم :((الان ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را پذیرفتید و در آن قائم می باشید. و بو سیله آن نجات می یابید به شرطی که آن کلامی را که به شما دارم محکم نگاه دارید والا عبث ایمان آوردید.زیرا اول به شما سپردم  آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد))

اعتقاد وایمان مسیحی در این ایات مشخص است.آنچه که مسیحیت را در مقایسه با ادیان دیگر منحصر فرد می کند این است که مسیحت بیش از آنکه در رابطه با مراسم مذهبی باشد در مورد یک رابطه و مشارکت شخصی است. شخص مذهبی بجای انکه خود را مجبور به اطاعت از امر و نهی های مذهبی  نماید این هدف را دنبال می کند که رابطه نزدیک با خدای پدر داشته باشد.ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و عملکرد روح القدس در زندگی مومنین است.

مسیحیان بر این عقیده اند که کتاب مقدس کلام الهام شده الهی وفاقد هر گونه اشتباه می باشد. به همین دلیل آنها ایمان دارند که تعلیم کتاب مقدس در هر زمینه ای صحیح ترین.با نفوذترین.ومقتدرترین نظر است.(دوم تیموتاوس۱۶:۳) مسیحیان به یک خدای واحد ایمان دارند که سه شخصیت است:پدر «پسر» روح القدس. مسیحیان که هدف خاص خدا از آفرینش انسان این بوده است که انسان با خدا رابطه داشته باشد»اما گناه تمام بشریت را از خدا جدا ساخت(رومیان ۱۲:۵ و ۲۳:۳). مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح خدای کامل وانسان بی نقصی بود که بر این جهان خاکی قدم نهاد(فیلیپیان۱۱/۶:۲) وبر صلیب جان داد.مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح پس از مرگ مدفون شد ‹روز سوم از میان مردگان برخاست.و الان بر دست راست خدای پدر نشسته است تا برای ایمانداران شفاعت کند(عبرانیان ۲۵:۷)پیغام مسیحیت اعلام این حقیقت است که مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت جریمه گناه تمام بشر کافی وبسنده است. واین همان عاملی است که رابطهء گسیخته را بین خدا وانسان را باسازی می کند.(عبرانیان۱۴/۱۱:۹٫٫۱۰:۱۰/رومیان۲۳:۶ و۸:۵)