مفهوم این آیه چیست ؟

و آنانی که نام تو را می‌شناسند، بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده‌ای.
مزمور ۹ آیه ۱۰

مفهوم این آیه
خداوند تا ابد سلطنت خواهد کرد. از آن جهت که خداوند سلطنت می‌کند ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او نسبت به دعاهای ما واکنش نشان خواهد داد و قادر است ما را کمک نماید. از آن جهت که خداوند سلطنت می‌کند عدالت بر جهان مستولی خواهد شد؛ از آن جهت که خداوند سلطنت می‌کند، کوفته شدگان در او پناه خواهند یافت. خداوند طالبان خود را و همینطور آنانی را که با او قدم می‌زنند هرگز ترک نمی‌کند و هرگز ترک نخواهد کرد.
انبوه کوفتگان زمین، خداوند را به عنوان قلعه بلند و پناهگاه پایدار خود خواهند یافت. تمام کسانی که او را می‌شناسند به او توکل خواهند نمود و خواهند فهمید که او هیچگاه متوکلان خود را نومید نخواهد نمود.
منبع: رازگاه