مفهوم این آیه چیست ؟

مفهوم این آیه چیست ؟

خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است؛ از که هراسان شوم؟
مزمور ۲۷ آیه ۱

مفهوم این آیه
اطمینان ما بر خداوند است؛ خداوند حقیقت ما، الهام ما، راهنمای ما، و زندگی ماست؛ خداوند همچنین مددکار و خدای نجات ما نیز هست، یعنی رهاننده ماست. خداوند ملجای ما نیز هست، جایی که ما می‌توانیم به آن پناه برده و ایمن باشیم.
هنگامیکه دشمنان ما در این دنیا دست به حمله می‌زنند، ما چشمان خود را نه بر آنها بلکه بر خداوند می‌دوزیم. پس بیاییم به وضعیتهای دشوار خود نگاه نکنیم بلکه بیشتر نگاه خود را به خداوند بدوزیم که مشکلات ما در تحت تسلط و در دست اوست؛ خدایی که ملجا و نجات دهنده ماست. خداوند پناهگاهی برای ایام طوفانی است، و ما با چنین حافظ و نگهدارنده‌ای نیازی نداریم که از کسی بترسیم!
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

مفهوم این آیه چیست ؟

بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما

 

متبارک باد خداوند کوه رحمت عجیب خود را در شهر حصین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شده‌ام. لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا شنیدی. مزمور باب ۳۱ آیه ۲۱ و ۲۲

مفهوم این آیه
امید و انتظار ما بر خود ما نیست، بر برکات ما نیست، بر ایمان ما نیست؛ امید و انتظار ما تنها بر خداوند است. او پایه و اساس امید ماست. ما نمی‌توانیم دقیقا بفهمیم که چه اتفاقی در زندگی ما رخ می‌دهد، اما ما می‌توانیم بفهمیم که تمامی اینها برای خیریت ماست.
قلب خداوند همواره برای فرزندانش می‌طپد و او وفادارانه ایشان را در دستان پر محبت خود می‌پوشاند. او رحمت خود را بدون وقفه و هر روزه به آنها نشان می‌دهد. چه کسی می‌تواند چنین محبت عظیمی را درک کند؟ این محبت عظیم به آنانی که توکل و ایمان خود را بر او قرار داده اند قوت می‌بخشد. پس بیاییم نام او را تا ابد برافرازیم.
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

مفهوم این آیه چیست ؟

آفریننده خدا که بود و او از کجا آمده ؟ ذات و شخصیت خدا چگونه است ؟

که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی ملامت باشید. اول قرنتیان باب ۱ آیه ۸

مفهوم این آیه
عیسی مسیح بوسیلۀ مرگ خود برروی صلیب، جرم و گناه ما را از میان برداشته است، تا اینکه ما در روز خداوند ما عیسی مسیح یعنی روزی که عیسی مسیح جهت داوری انسانها به زمین باز خواهد گشت، بی ملامت باشیم. ما مطمئن هستیم که خدا ما را تا روز ظهور خداوند عیسی مسیح حفظ خواهد نمود.
زندگی روحانی ما کاملاً به نیروی روحانی عیسی مسیح که بواسطۀ روح‌القدس به ما بخشیده می‌شود، متکی است. با تکیه بر قوت خود، هرگز نخواهیم توانست که زندگی خود را مطابق میل خدا ساخته و موجبات رضایت خاطر او را فراهم آوریم. ولی عیسی مسیح در این امر مهم ما را یاری کرده و قوت عطا می‌فرماید.
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

و آنانی که نام تو را می‌شناسند، بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده‌ای.
مزمور ۹ آیه ۱۰

مفهوم این آیه
خداوند تا ابد سلطنت خواهد کرد. از آن جهت که خداوند سلطنت می‌کند ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او نسبت به دعاهای ما واکنش نشان خواهد داد و قادر است ما را کمک نماید. از آن جهت که خداوند سلطنت می‌کند عدالت بر جهان مستولی خواهد شد؛ از آن جهت که خداوند سلطنت می‌کند، کوفته شدگان در او پناه خواهند یافت. خداوند طالبان خود را و همینطور آنانی را که با او قدم می‌زنند هرگز ترک نمی‌کند و هرگز ترک نخواهد کرد.
انبوه کوفتگان زمین، خداوند را به عنوان قلعه بلند و پناهگاه پایدار خود خواهند یافت. تمام کسانی که او را می‌شناسند به او توکل خواهند نمود و خواهند فهمید که او هیچگاه متوکلان خود را نومید نخواهد نمود.
منبع: رازگاه