مقایسه قرآن با انجیل

مقایسه قرآن با انجیل
مقایسه قرآن با انجیل

مقایسه قرآن کریم ترجمه مکارم شیرازی با انجیل ترجمه هزاره نو

اگر شخصی فکر کند که در زندگی هیچ اشتباهی نکرده است به این معنی است که هرگز برای راه تازه ای در زندگی سعی نکرده است.

درباره ارزش انسانها:
درانجیل نوشته
لوقا باب ۱۵ آیه ۷ به شما می‌گویم، به همینسان برای یک گناهکار که توبه می‌کند، جشن و سرور عظیمتری در آسمان بر‌پا می‌شود تا برای نود و نه پارسا که نیاز به توبه ندارند.
درقرآن کریم نوشته
سوره ال عمران ( ۱۰۱ ) ای اهل ایمان، از خدا بترسید چنانچه شایسته خدا ترس بودن است، و نمیرید جز به دین اسلام. ( ۱۰۲ )
درباره احترام به عقاید دیگران :
درانجیل نوشته
متی باب ۷ آیه ۱ «داوری نکنید تا بر شما داوری نشود
متی باب ۵ آیه ۴۵ زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند.۴۶
درقرآن کریم نوشته
سوره مائده آیه ۵۰ ای اهل ایمان، یهود و نصاری را به دوستی مگیرید، آنان بعضی دوستدار بعضی دیگرند، و هر که از شما مؤمنان با آنها دوستی کند به حقیقت از آنها خواهد بود؛ همانا خدا ستمکاران را هدایت نخواهد نمود. ( ۵۱ )
درباره عیسی مسیح و محمد رسول الله
درانجیل نوشته
یوحنا باب ۳ آیه ۱۶«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود(عیسی مسیح) را داد تا هر‌که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.۱۷
درقرآن کریم نوشته
سوره آل عمران ( ۱۶۳ ) خدا بر اهل ایمان منّت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که بر آنها آیات او را تلاوت می‌کند و آنان را پاک می‌گرداند و به آنها علم کتاب (احکام شریعت) و حقایق حکمت می‌آموزد، و همانا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. ( ۱۶۴ )
درباره مخالفان ودشمنان خود:
درانجیل نوشته
متی باب ۵ آیه ۴۴ امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید،۴۵تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند.۴۶
درقرآن کریم نوشته
سوره توبه آیه ( ۴ ) پس چون ماههای حرام (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب که مدت امان است) درگذشت آن‌گاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بدارید، که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. ( ۵ )
درباره ارزش زنها
درانجیل نوشته
افسسیان باب ۵ آیه ۲۵ ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود،۲۶
درقرآن کریم نوشته
( ۲۲۲ ) زنان شما کشتزار شمایند، پس (برای کشت فرزند صالح) بدانها نزدیک شوید هرگاه (مباشرت آنان) خواهید، و چیزی برای خود پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید که محققا نزد خدا خواهید رفت. و (ای رسول) اهل ایمان را بشارت ده. ( ۲۲۳
درباره نحوه رفتار با زنها
درانجیل نوشته
افسسیان باب ۵ آیه ۲۸ به همین سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می‌کند، خویشتن را محبت می‌نماید.۲۹
درقرآن کریم نوشته
سوره نساء (۳۳) مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است. ( ۳۴ )
درباره طلاق زنها :
درانجیل نوشته
متی باب ۱۹ آیه ۹ به شما می‌گویم، هر‌که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.» ۱۰
درقرآن کریم نوشته
سوره بقره ( ۲۳۵ ) گناهی بر شما نیست اگر طلاق دهید زنانی را که با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرّر نداشته‌اید …(۲۳۶)
درباره بی ایمان ها:
درانجیل نوشته
یوحنا باب ۳ آیه ۱۷زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به‌واسطۀ او نجات یابند.۱۸هر‌که به او ایمان دارد محکوم نمی‌شود، امّا هر‌که به او ایمان ندارد، هم‌اینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.۱۹
درقرآن کریم نوشته
سوره محمد آیه ( ۳ ) شما مؤمنان چون با کافران رو به رو شوید باید آنها را گردن زنید تا آن گاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آوردید پس از آن، اسیران جنگ را محکم به بند کشید که بعدا یا بر آنها منّت نهید آزاد یا فدا گیرید تا در نتیجه جنگ سختیهای خود را فروگذارد. این حکم فعلی است، و اگر خدا بخواهد خود از کافران انتقام می‌کشد و لیکن می‌خواهد شما را به یکدیگر امتحان کند، و آنان که در راه خدا کشته شدند خدا هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند. ( ۴ )
درباره شیوه بشارت (تبلیغ):
درانجیل نوشته
متی باب ۱۰ آیه ۱۶ «من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان می‌فرستم. پس همچون مارْ هوشیار باشید و مانند کبوتربی آزارباشید ۱۷
درقرآن کریم نوشته
سوره نساء آیه ( ۷۰ ) ای اهل ایمان سلاح جنگ برگیرید و آن‌گاه دسته دسته یا همه یک‌باره متّفق بیرون روید. ( ۷۱ )
درباره گناه وعواقب گناه:
درانجیل نوشته
یوحنا باب ۸ آیه ۴۴ شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در پی انجام خواسته‌های اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هرگاه دروغ می‌گوید، از ذات خود می‌گوید؛ چرا‌که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست.
یعقوب باب ۱ آیه ۱۳آن که وسوسه می‌شود، نگوید: «خداست که مرا وسوسه می‌کند،» زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی‌شود، و کسی را نیز وسوسه نمی‌کند.۱۴هنگامی که کسی وسوسه می‌شود، هوای نفْس خودِ اوست که او را می‌فریبد و به‌دام می‌افکند.۱۵هوای نفْس که آبستن شود، گناه می‌زاید و گناه نیز چون به‌ثمر رسد، مرگ به‌بار می‌آورد۱۶
درقرآن کریم نوشته
سوره نساء آیه ( ۱۴۳ ) ای اهل ایمان، مبادا کافران را به دوستی گرفته و مؤمنان را رها کنید! آیا می‌خواهید برای خدا بر (عقاب و کفر و عصیان) خود حجّتی آشکار قرار دهید؟! ( ۱۴۴ )
سوره انعام آیه ( ۳۸ ) -و آنان که تکذیب آیات ما کردند کر و گنگ در ظلمات (جهل) به سر برند. مشیّت الهی هر کس را خواهد گمراه سازد و هر که را خواهد به راه راست هدایت کند. ( ۳۹
سوره ال عمران آیه ( ۱۲۷ ) (ای پیغمبر) به دست تو کاری نیست، اگر خدا بخواهد (به لطف خود) از آن کافران درگذرد و اگر بخواهد آنها را عذاب کند چون مردمی ستمکارند. ( ۱۲۸ ) هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است مِلک خداست، هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. ( ۱۲۹ )
درباره بهشت :
درانجیل نوشته
متی ۲۲ آیه ۳۰در روز قیامت کسی نه زن می‌گیرد و نه شوهر می‌کند، بلکه همه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود.۳۱
درقرآن کریم نوشته
سوره ال عمران ( ۱۴ ) (ای پیغمبر) بگو: می‌خواهید شما را آگاه گردانم به بهتر از اینها؟ برای آنان که تقوا پیشه کنند نزد خدا باغهای بهشتی است که در زیر درختان آن نهرها جاری است و در آن جاوید و متنّعم هستند و زنان پاکیزه و آراسته‌ای و (از همه بهتر) خشنودی خدا، و خداوند به حال بندگان بیناست. ( ۱۵ )
درباره راه یافتن به بهشت وحیات جاودان:
درانجیل نوشته
یوحنا ۳ آیه ۱۶«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر‌که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.۱۷زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به‌واسطۀ او نجات یابند.۱۸
رومیان باب ۲ آیه ۶ خدا «به هر‌کس مطابق اعمالش سزا خواهد داد.»۷
درقرآن کریم نوشته
سوره ال عمران آیه ( ۱۴۱ ) آیا گمان میکنید به بهشت داخل خواهید شد حال آنکه هنوز خدا از شما آنان را که (در راه دین) جهاد کرده و (در سختیها) مقاومت کنند معلوم نگردانیده است؟! ( ۱۴۲ )
درباره سوگند
درانجیل نوشته
متی باب ۵:آیه های ۳۴امّا من به شما می‌گویم، هرگز سوگند مخورید، ۳۷ پس ”بلهِ“ شما همان ”بله“ باشد و ”نهِ“ شما ”نه“، زیرا افزون بر این، شیطانی است. متی
درقرآن کریم نوشته
سوره بقره آیه ( ۲۲۵ ) خدا شما را به سوگندهای لغو مؤاخذه نکند و لیکن به آنچه در دل دارید مؤاخذه خواهد کرد و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است. ( ۲۲۶ )