چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟

چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟
چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟

یکی از پرسش های مخالفان مسیحیت آن است که چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟

قبل از پاسخگویی، لازم است به این نکته اشاره کنم که در آمریکا سیاهان مسلمان، مساجد خود را دارند. ایرانیان مسلمان با هم جمع می شوند، عرب ها و ترک ها هم جداگانه به مساجد خود می روند. علتش آن است که هم زبان هستند و راحت تر با هم ارتباط برقرار می کنند.

در کلیساها مشابه همین وضعیت وجود دارد. البته در مناطقی از آمریکا تعداد سیاهان بیشتر است و کلیساهای محلی خودشان را دارند. در میان آنان سفید پوست هم پیدا می شود. ولی در کلیساهای بزرگ و زنجیره ای آمریکا، همه نژادها را می بینید.

هم چنین کلیساهای محلی چینی، مکزیکی، ویتنامی، فیلیپنی… هستند که نه به علت تبعیض نژادی، بلکه با هم زبان خود راحت ترند. نسل دوم مهاجران که در آمریکا بزرگ می شوند کم تر در کلیساهای بومی و محلی حضور می یابند. آن ها ترجیح می دهند که به کلیساهای آمریکایی بروند.

مسیحی واقعی کسی است که گناهش توسط خدا بخشیده شده و با خدا ارتباط صمیمی و دوستانه دارد. مسیحی واقعی با قدرت روح القدس می تواند زندگی پاکی داشته باشد. او به روح خدا متکی است، بنابراین می تواند بر گناه غلبه کند. مسیحی واقعی کسی است که هدف زندگی اش رضایت و خشنودی خداوند است. او به چیزهایی اهمیت می دهد که برای خدا مهم هستند. مسیحی واقعی، عاشق حقیقی خداست. مسیحی واقعی کسی است که می خواهد محبت خدا را به دنیا نشان دهد.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

 

چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟

چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟
چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟

یکی از پرسش های مخالفان مسیحیت آن است که چرا در آمریکا کلیساهای سیاه پوستان و سفیدپوستان جداگانه است؟

قبل از پاسخگویی، لازم است به این نکته اشاره کنم که در آمریکا سیاهان مسلمان، مساجد خود را دارند. ایرانیان مسلمان با هم جمع می شوند، عرب ها و ترک ها هم جداگانه به مساجد خود می روند. علتش آن است که هم زبان هستند و راحت تر با هم ارتباط برقرار می کنند.

در کلیساها مشابه همین وضعیت وجود دارد. البته در مناطقی از آمریکا تعداد سیاهان بیشتر است و کلیساهای محلی خودشان را دارند. در میان آنان سفید پوست هم پیدا می شود. ولی در کلیساهای بزرگ و زنجیره ای آمریکا، همه نژادها را می بینید. هم چنین کلیساهای محلی چینی، مکزیکی، ویتنامی، فیلیپنی… هستند که نه به علت تبعیض نژادی، بلکه با هم زبان خود راحت ترند. نسل دوم مهاجران که در آمریکا بزرگ می شوند کم تر در کلیساهای بومی و محلی حضور می یابند. آن ها ترجیح می دهند که به کلیساهای آمریکایی بروند.

مسیحی واقعی کسی است که گناهش توسط خدا بخشیده شده و با خدا ارتباط صمیمی و دوستانه دارد. مسیحی واقعی با قدرت روح القدس می تواند زندگی پاکی داشته باشد. او به روح خدا متکی است، بنابراین می تواند بر گناه غلبه کند. مسیحی واقعی کسی است که هدف زندگی اش رضایت و خشنودی خداوند است. او به چیزهایی اهمیت می دهد که برای خدا مهم هستند. مسیحی واقعی، عاشق حقیقی خداست. مسیحی واقعی کسی است که می خواهد محبت خدا را به دنیا نشان دهد.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ