کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه می گوید؟

کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه می گوید؟
کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه می گوید؟
جواب: در لاویان فصل ۱۹ آیه ۲۸ به قوم اسراییل این دستور داده می شود که:» هنگام عزاداری برای مردگان خود مثل بت‌پرستان بدن خود را زخمی نکنید و مانند آنها روی بدن خود خالکوبی ننمایید». حتی با وجوداینکه ایماندران الزامی به اجرای قوانین عهد قدیم ندارند (رومیان فصل ۱۰ آیه ۴؛ غلاطیان فصل ۳ آیه های ۲۳ تا ۲۵؛ افسسیان فصل ۲ آیه ۱۵) ، اما این دستور راجع به خالکوبی ممکن است سوال برانگیز باشد. عهد جدید چیزی در رابطه با اینکه ایماندار یابد/نباید خالکوبی داشته باشد، نگفته است.

البته ما این دستور را در اول پطرس فصل ۳ آیه های ۳ تا ۴ داریم:» برای زیبایی، به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های زیبا و آرایش گیسوان، توسل نجویید، بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی پایدار یعنی با روحیۀ آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست». این متن البته به زنان مسیحی اشاره می کند اما قانونی در این متن وجود دارد که کاملا صحیح و به جا می باشد، ظاهر بیرونی یک فرد نباید مرکز توجه ما باشد. تلاش های بسیاری برای داشتن مدل مو آراسته و لباس های فاخر و جواهرات می شود، اما اینها چیزهایی نیستند که زیبایی واقعی یک زن را مشخص کنند. به همین منوال، خالکوبی و سوراخ کردن بدن نیز آرایش های بیرونی می باشند و ما با هر جنسیتی که هستیم باید توجه و تلاش بیشتری برای ساختن درون خود، داشته باشیم.

در رابطه با خالکوبی و سوراخ نمودن بدن، بهترین تست این است که از خود بپرسیم، آیا میتوان صادقانه و با وجدانی راحت از خداوند خواست که این عمل ما را برکت داده و آنرا برای اهداف بلند و عالی خود بکار برد؟ «جواب سوال شما این است: «کارهای شما، حتی خوردن و نوشیدنتان، همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد» (اول قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۳۱). عهد جدید راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن هیچ دستوری نداده است؛ اما هیچ دلیلی نیز ارائه نداده مبنی بر اینکه خدا با خالکوبی و سوراخ کاری بدن ما موافق است.

یکی از اصول مهم کلام خدا راجع به موضوعاتی که کتاب مقدس هیچ اشاره ای به آنها نداشته است این است که اگر شک دارید که آیا چنین عملی خدا را خشنود می سازد یا نه، بهتر است آنرا انجام ندهیم. «و هر چه از ایمان نیست، گناه است» (رومیان فصل ۱۴ آیه ۲۳). لازم است بیاد داشته باشیم که جسم ما نیز همچون روح ما نجات یافته است و از آن خداوند است. اگر چه اول قرنتیان فصل ۶ آیه های ۱۹ تا ۲۰ مستقیماً به خالکوبی و سوراخ کردن بدن مربوط نمی شود؛ اما یک اصل مهم را به ما یاد می دهد؛ و آن اینکه: «آیا هنوز نمی‌دانید که بدن شما، مسکن روح‌القدس می‌باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی‌دانید که روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌کند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نیست! خدا شما را به بهایی گران خریده است، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا بکار ببرید، چون او صاحب بدن شماست». این حقیقت بزرگ باید در رابطه کارهایی که با بدن خویش می کنیم، و جاهایی که با بدن خویش می رویم ما را هوشیارتر کند. پس قبل از اینکه بدنهای خود را با خالکوبی و سوراخ کاری پُر از نقش و نگار کنیم، باید مطمئن باشیم که خدا اجازه قطعی این کار را به ما داده باشد.

منبع: http://www.gotquestions.org

کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه میگوید؟

کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه میگوید؟
کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه میگوید؟

در رابطه با خالکوبی و سوراخ نمودن بدن، بهترین آزمون این است که از خود بپرسیم: آیا میتوان صادقانه و با وجدانی راحت از خداوند خواست که این عمل ما را برکت داده و آنرا برای اهداف بلند و عالی خود بکار برد؟ «پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید» (اول قرنتیان ۱۰ : ۳۱). کلام خدا راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن هیچ دستوری نمیدهد؛ اما هیچ دلیلی نیز ارائه نمیدهد مبنی بر اینکه خدا با خالکوبی و سوراخ کاری بدن ما موافق است.

مسئله دیگری که باید درنظر گرفته شود شرم و حیا است. بطور کلی خدا به ما تعلیم میدهد که در پوشش خود با حُجب و حیا باشیم (اول تیموتائوس ۲ : ۹). یک جنبه از چنین پوشش این است که مطمئن باشیم آن قسمتهائی که باید پوشیده باشند بخوبی پوشیده شدهاند. مفهوم مُهم حُجب و حیا این است که توجّه دیگران را به خود جلب نکنیم. آنانی که در لباس پوشیدن حجب و حیا را رعایت میکنند، جلب توجه نمیکنند. بطور قطع، خالکوبی و سوراخ کاری فقط برای جلب توجه استفاده میشوند. و با این تعبیر، خالکوبی و سوراخ کاری به هیج وجه مطابق حجب و حیا نیستند.

یکی از اصول مهم کلام خدا راجع به موضوعاتی که کتاب مقدس هیچ اشارهای به آنها نداشته است این است که اگر شک دارید که آیا چنین عملی خدا را خشنود میسازد یا نه، بهتر است آنرا انجام ندهیم. «و هر چه از ایمان نیست، گناه است» (رومیان ۱۴ : ۲۳). لازم است بیاد داشته باشیم که جسممان نیز همچون روحمان نجات یافته است و از آن خداوند است. اگر چه اول قرنتیان ۶ : ۱۹ – ۲۰، مستقیماً به خالکوبی و سوراخ کردن بدن مربوط نمیشود؛ اما یک اصل مهم را به ما یاد میدهد؛ و آن اینکه: «بدانید که بدن شما هیکل روحالقدس است که در شماست که از خدا یافتهاید و از آن خود نیستید. زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید». این حقیقت بزرگ باید دررابطه با بدنمان و در قبال کارهائی که میکنیم، و اماکنی که میرویم ما را هوشیارتر کند. پس قبل از اینکه بدنهایمان را با خالکوبی و سوراخ کاری پُر از نقش و نگار کنیم، باید مطمئن باشیم که خدا اجازۀ قطعی این کار را به ما میدهد.